Läs mer

Nytorpsskolan, grundskola i Täby

Grundskola, Täby

Det är inte svårt

Nytorpsskolan är en grundskola med årskurserna 1-9. Skolan vänder sig till elever med diagnoser inom autismspektrum och ADHD som behöver undervisning i en liten, resursstark grupp.

Små grupper

Du får undervisning i en av våra små grupper. Dessa består oftast av högst sju elever. I varje grupp arbetar en till två lärare alternativt en lärare och en pedagogisk assistent. Det är dina behov, starka sidor, intressen och drömmar som bestämmer mycket av hur din skoldag ser ut. Vi vill att lärandet ska vara lustfyllt och att du ska kunna göra allt fler saker på egen hand. Du får undervisning både i grupp och enskilt. Våra lärare har kunskapen att se vad just du behöver och du vet vem du kan fråga om hjälp.

Gott om studierum

Skolan har gott om lokaler. Det gör att vi kan låta våra elever studera enskilt och ostört, om man behöver det. Alla elever har tillgång till datorer eller surfplattor och andra pedagogiska hjälpmedel. På skolan finns ett särskilt musikrum som används både i undervisningen men också som uppehållsrum under raster. Vi har även en bildsal med stort ljusbord. Skolan består av två våningsplan. På varje plan finns ett pingisrum och spelrum med Xbox med anpassade spel.

Helhetssyn

Pedagoger och medarbetare arbetar i team utifrån en helhetssyn på elevens livssituation. Vi strävar efter ett tätt samarbete med vårdnadshavare och övriga familjemedlemmar, men också samverkan med tidigare skola, BUP, handledare och skolhälsovård. Vi vill erbjuda ett sammanhang där eleven får uppleva framgång och känslan av att lyckas, såväl i skolsituationen som i det sociala samspelet med sin omgivning.

Närmare information om pedagogiken

Tydliggörande pedagogik: Om elevens vardag är så förutsägbar och begriplig som möjligt så ökar chanserna för eleven att lyckas. Metoder för att uppnå detta är tydliggörande individuella scheman, bildstöd i undervisningen, instruktioner på flera olika sätt, en vardag med återkommande rutiner med mera.

Lösningsfokuserat förhållningssätt: Det gör stor skillnad när man lyfter fram och uppmärksammar det som fungerar och tänker runt resurser och möjligheter istället för på problem och svagheter. Att tänka i små steg och i delmål är viktigt.

Lågaffektivt bemötande: Ett icke-konfronterade bemötande i situationer som skrämmer, skadar eller upprör. I det lågaffektiva bemötandet ingår ett förebyggande arbete med att öka förståelsen för orsaker till olika beteenden och undvika svåra eller stressande situationer.

Klara Elevhälsa vår samarbetspartner

Klara Elevhälsa stödjer skolan i det viktiga elevhälsoarbetet och vårt mål är att bedriva Sveriges bästa elevhälsa. Vi vet att när eleverna mår bra, når de också goda resultat. På uppdrag av skolan ser vi till att eleverna kan få stöd av exempelvis skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, kurator, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagog och logoped.

Att satsa på elevhälsan är att investera långsiktigt i elevernas välmående, hälsa, studieresultat och framtid och det är vi glada för att denna skola gör. Klara arbetar enligt ett kvalificerat ledningssystem, Socialstyrelsens riktlinjer för medicinsk elevhälsa och GDPR. Vi är auktoriserade, ISO-certifierade och har kollektivavtal. Läs gärna mer på www.klarakompetens.se

Har du synpunkter på elevhälsans medicinska insatser på denna skola vänligen kontakta elevhalsa@klarakompetens.se eller ring 08-570 286 65.

Visa hela beskrivningen

Fakta Nytorpsskolan, grundskola i Täby

Driftsform Egen regi
Lagrum Skollagen
Målgrupp Barn & Unga
Diagnoser/specialiteter ADHD, Autism
Antal platser 45
Åldersspann åk. 1-9
S

Kontaktinformation

Kontakta Pontus Frölund, rektor:

Skicka meddelande

Kontakta Pontus Frölund, rektor:

070-166 58 51 Övriga kontaktuppgifter
Pontus Frölund, rektor
Telefon: 070-166 58 51

Skolans lokaler är uppdelade på två våningsplan (åk 1-5 respektive åk 6-9).
I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik
På Nytorpsskolan ställer vi höga krav på medarbetarnas utbildning, engagemang och kompetens kring såväl skolämnen som bemötande och förhållningssätt. Vi har tjugo medarbetare. De har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning för skolväsendet och för social omsorg.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.

På Nytorpsskolan fokuserar vi på det som fungerar, hellre än på det som inte gör det.  Undervisning sker i små grupper. Pedagoger och medarbetare arbetar i team utifrån en helhetssyn på elevens livssituation.