Möt Nytidas medarbetare

Nytidas medarbetare med många olika yrkesroller

Alla Nytidas medarbetare finns här för dig som är våra verksamheter. Inom Nytida finns många olika yrkesroller beroende på var någonstans man arbetar. Här är några av de yrkeskategorier som finns hos oss.

Behandlingspedagog/behandlingsterapeut – arbetar med behandling på våra behandlingshem.

Behandlingspersonal – har som regel utbildning som undersköterska eller annan omvårdnadsutbildning. De ger stöd i vardagen till dem som är i behandling.

Boendestödjare – arbetar i våra olika boenden både inom LSS-verksamheter och verksamheter inom individ och familj för att ge stöd och omsorg till dem som bor hos oss. Har som regel minst en gymnasial utbildning i omvårdnad eller som undersköterska.

Coacher – arbetar i våra dagliga verksamheter för att stötta arbetstagarna att utvecklas och nå sina mål. De som arbetar här kan vara undersköterskor, socionomer, pedagoger, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Även inom öppenvården arbetar coacher för att stötta ungdomarna där.

Familjehemskonsulenter – stöttar våra familjehem i deras arbete.

Fritidspedagoger – arbetar som ett stöd till de pedagoger som finns i våra skolor. De är med eleverna både i klassrum och på raster och fritiden.

Lärare och specialpedagoger – ansvarar för undervisning och pedagogik i våra skolor.

Sjuksköterskor – arbetar till exempel i våra HVB-hem och behandlingshem.

Undersköterskor – arbetar till exempel i boenden, dagliga verksamheter eller behandlingshem.

Verksamhetschefer – alla våra verksamhetschefer har högskoleutbildning, till exempel socionom eller sjuksköterska och godkänns av IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg. Verksamhetschefen ansvarar för hela verksamheten.

Gruppchefer eller enhetschefer arbetar både operativt i verksamheten och med det nära ledarskapet. Alla chefer genomgår vårt ledarskapsprogram.

Utbildning och handledning

För att trivas på jobbet och utvecklas i sin yrkesroll är kompetensutveckling viktigt. Via Nytidas egen utbildningsverksamhet Lära erbjuder vi utbildning, handledning och kompetenshöjande insatser.

Grundutbildning av nyanställda medarbetare

Alla Nytidas medarbetare som anställs i en tillsvidareanställning genomgår en grundutbildning när de börjar sitt arbete. Syftet är att alla som arbetar inom Nytida ska ha en gemensam plattform. Målet med utbildningen är att skapa en ökad förståelse för vårt uppdrag; vår vision och våra värderingar, lära sig mer om funktionsnedsättningar, lagrum och dokumentation samt om Nytidas ramverk för pedagogik.

Utbildning och handledning

Via vår egen utbildningsverksamhet Lära erbjuds Nytidas medarbetare utbildningar och workshops till exempel inom diagnoser, missbruk, tvångssyndrom, lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik, motiverande samtal (MI) och kommunikation. Det är ett sätt att säkerställa att våra medarbetare är uppdaterade och får kompetensutveckling.

Lära erbjuder också handledning till enskilda verksamheter om behov uppstår. Handledningen ges för att lösa en specifik pedagogisk utmaning i verksamheten under en begränsad tid, ofta tre till fyra gånger under sex månader. Hela arbetsgruppen, inklusive verksamhets- och gruppchef medverkar under handledningen som leds av en utbildare från Lära.

Möt Anna-Maja, enhetsstöd och arbetsterapeut

Anna-Maja arbetar på Nytidas dagliga verksamhet Danderyd Syd.