Öppenvård – flexibel och individuell behandling

En öppenvårdsinsats kan se ut på många olika sätt men är alltid anpassad efter den enskilda individens behov.

Vi vänder oss till personer som har problem med kriminalitet, missbruk, annat socialt nedbrytande beteende, psykosocial problematik, neuropsykiatriska diagnoser eller är hemmasittare. Många av våra öppenvårdsinsatser vänder sig till ungdomar och unga vuxna. En öppenvårdsinsats ges enligt socialtjänstlagen. Våra öppenvårdsinsatser kan vara kortare uppdrag, längre, mer omfattande uppdrag eller insatser som kombineras med en längre period av efterbehandling.

Alltid på Nytida Öppenvård

  • Individuellt anpassade lösningar
  • Kompetent personal
  • Helhetsansvar

Söker du en plats?

Kontakta oss på Placeringsförfrågan:

Tele: 020-66 20 20

E-post: placeringsforfragan@nytida.se

Här hittar du Nytidas öppenvårdsinsatser

Vi har flera olika öppenvårdsinsatser

Våra öppenvårdsinsatser är individualitet skräddarsydda utifrån den enskildes förutsättningar och behov.

Insatsen kan ges till en person som bor hemma och är i behov av stöd. Gäller insatsen en ung person kan ibland hela familjen delta till exempel genom familjebehandling där. Våra öppenvårdsinsatser kan också kombineras med andra insatser som Nytida erbjuder inom ramen för socialtjänstlagen, till exempel olika former av boende som jour- och familjehem, stöd- eller träningsboende eller boendestöd. På ett flexibelt sätt kan vi erbjuda exakt den insats som efterfrågas och på så sätt kompletterar kommunens egna insatser.

Nedan följer en kort sammanfattning av våra viktigaste öppenvårdsinsatser.


Strukturerade öppenvårdsinsats

Strukturerade öppenvårdsinsats (tidigare Startskottet och Målet-paketet) är en tydlig och målstyrd insats där vi tar ett helhetsansvar för ungdomens vardag.

Arbetet med ungdomarna är praktiskt och teoretiskt orienterat. Utifrån uppdrag definierar ungdomsbehandlare tillsammans med ungdomen konkreta mål, styrkor och resurser hos ungdomen samt dennes nätverk, detta för att skapa delaktighet som vi menar genererar till att delmål och mål uppnås. Daglig sysselsättning är central och det kan vara i form av praktikplats, studier eller annan strukturerad verksamhet. Vi skräddarsyr sysselsättningen utifrån var enskild ungdoms förutsättningar. Vi arbetar också aktivt med den unges nätverk vilket sker genom stöd i kontakter med exempelvis vårdnadshavare/föräldrar, skola, beroendemottagning och psykiatrin. I insatsen ingår även sådant som gynnar ungdomens utveckling, det kan till exempel vara olika typer av fritidsaktiviteter eller träning. Här kan även ingå ekonomisk ersättning enligt norm. Jour finns för den unge samt dennes nätverk dygnet runt.


Kvalificerad kontaktperson på öppenvårdsinsatser

I denna insats sker arbetet på hemmaplan i samarbete med befintligt nätverk och insatsen anpassas efter ungdomens behov och uppdragsgivarens önskemål.­ I insatsen riktas stödet ofta mot att hjälpa till med skolgång, social träning och att stärka positiva beteenden. Ofta kan vi arbeta stödjande och motiverande för att ungdomen ska kunna ta emot andra hjälpinsatser från beroendemottagning, barn och ungdomspsykiatrin eller liknande. Tjänsten erbjuds i fem alternativt tio timmar per vecka, eller enligt överenskommelse.


Familjebehandling/Familjepedagogiska insatser

Vi arbetar med insatser såsom familje-/sampelsbehandling, familjepedagogiska insatser, BBIC, Signs of Saftey anpassade observationer och utredningar. Vi erbjuder dessutom stöd till familjehem, introduktionsstöd till unga föräldrar samt umgängesstöd.

I behandlings- och utredningsarbetet använder vi oss av flera olika verktyg och metoder exempelvis Marte Meo, Barnorienterad familjeterapi.


Strukturerad missbruksbehandling

För personer som har arbete och sociala nätverk någorlunda intakt, kan öppenvårdsbehandling vara ett lämpligt alternativ. Vi erbjuder strukturerad missbruksbehandling enligt Minnesotamodellen som grundar sig på Tolvstegsmetoden med inslag av KBT. I behandlingen ingår enskilda samtal och gruppsamtal och vi jobbar med olika teman som beroende, återfallssignaler, känslor, kriminalitet, relationer, identitet och värderingar. Anhöriga bjuds in för att delta i behandlingen. I behandlingen ingår också efterbehandling under ett till två år.


Tillgänglighet och hög servicegrad i Nytidas öppenvård

Nytidas öppenvårdsinsatser kännetecknas av en hög tillgänglighet, servicegrad och flexibilitet. Vår ambition är att lösa saker på ett så enkelt sätt som möjligt. Vi rapporterar och stämmer löpande av utifrån uppdraget med placerande handläggare. Vi tar ett helhetsansvar, som regel kan till exempel våra ungdomscoacher ta en koordinerande roll för att samordna samtliga kontaktytor kring en ung person som är i öppenvårdsbehandling hos oss.


Våra medarbetare på våra öppenvårdinsatser

Vi rekryterar omsorgsfullt och lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi har regelbundna och gemensamma handledningar, arbetsplatsträffar och konferenser för att säkerställa kvaliteten i vårt arbete. Det finns en hög kompetens inom Nytida och våra medarbetare har alltid den kompetens som behandlingen kräver. Våra medarbetare jobbar motiverande och lösningsfokuserat och är stöttande i det förändringsarbete som den enskilde genomgår.  

Vanliga frågor och svar om Nytidas öppenvård

Hitta andra verksamheter för barn och unga

Lyssna