Lagrum – LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag som ska garantera att människor med omfattande och bestående funktionsnedsättning kan leva ett bra liv.

Tre personkretsar

De personer som omfattas av lagen delas in i tre grupper utifrån olika bedömningsgrunder, så kallade personkretsar.

 • Personkrets 1: personer med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning), autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personkrets 2: personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personkrets 3: personer som har andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att man har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på sig, laga mat, förflytta sig eller kommunicera med omgivningen.

Rättigheter enligt LSS

LSS innehåller 10 olika former av hjälp eller stöd:

 1.  rådgivning och annat personligt stöd,
 2.  personlig assistans,
 3.  ledsagarservice,
 4.  kontaktperson,
 5.  avlösarservice i hemmet,
 6.  korttidsvistelse utanför hemmet,
 7.  korttidstillsyn för skolungdom över 12 år,
 8.  bostad i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar,
 9.  bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för den som är vuxen,
 10.  daglig verksamhet.

Ansöka om LSS

Den som behöver en LSS-insats måste ansöka om detta hos LSS-handläggaren i kommunen. Nytida erbjuder olika boenden för barn, unga och vuxna samt korttidsboende (till exempel kollo) samt daglig verksamhet för vuxna.

1. Ansök om insats

Du vänder dig till kommunen för att ansöka om en LSS-insats.

2. Kommunen fattar beslut

Du träffar en biståndshandläggare. Kommunen fattar därefter beslut om plats.

3. Välj omsorg

Bor du i en kommun som tillämpar LOV, Lag om valfrihetssystem, eller har ramavtal kan du själv välja verksamhet eller annan insats.


Läs mer om våra verksamheter inom LSS

Lyssna