Läs mer

Funktionsnedsättning

Nytida erbjuder individanpassade verksamheter, enligt LSS, för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning.

Varje människa har rätt att utvecklas utifrån sin erfarenhet, kunskap och förmåga. Det är en grundpelare i FNs konvention om de mänskliga rättigheterna.

Den svenska diskrimineringslagen innebär att ingen får diskrimineras eller hindras från att använda sina rättigheter på grund av funktionsnedsättning, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag som ska garantera att människor med omfattande och bestående funktionsnedsättning kan leva ett bra liv.

Med ovanstående lagar och konvention som grund för allt vårt arbete erbjuder vi en stor variation av individanpassade verksamheter för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. Vi utgår ifrån och fokuserar på var och ens styrkor, förmågor och önskemål.

Du hittar våra verksamheter sorterade utifrån de tjänster som vi erbjuder för barn och unga samt vuxna. Våra tjänster erbjuds enligt LSS-lagen, du behöver tillhöra någon av LSS tre personkretsar och ha ett biståndsbeslut för att kunna ansöka om en plats hos oss.

Så här går det till att söka plats

Kontakta Platsakuten för frågor

Barn och unga
Hittade inget
Vuxna
Hittade inget

 

 

 

Vanliga frågor och svar

Hur får jag en plats på ett boende eller en daglig verksamhet?

För att ha rätt till en insats enligt LSS måste du tillhöra någon av lagens personkretsar. Du söker plats hos kommunens biståndsbedömare. Du gör ansökan skriftligt själv eller med hjälp av någon.

Vissa kommuner använder sig av lagen om valfrihet (LoV) och då kan du välja boende eller daglig verksamhet själv förutsatt att boendet eller den dagliga verksamheten innefattas i lagen om valfrihet. Du kan då besöka de boenden eller dagliga verksamheter som finns för att själv se vilken som känns bäst.

Om kommunen inte använder sig av lagen om valfrihet erbjuds du plats på anvisade boenden eller dagliga verksamheter.

Vad händer när jag flyttar in på ett boende hos Nytida?

När du flyttar in på ett av Nytidas boenden utser vi en stöd- /kontaktperson som blir ditt språkrör och ansvarar för övergripande frågor och dokumentation.

Innan du flyttar in bjuder stöd-/kontaktpersonen in dig och dina närstående eller gode man till ett välkomstsamtal. Vi tittar tillsammans på vad du vill göra och hur vi kan hjälpa och stötta dig så att du ska trivas och må bra i ditt boende.

Tillsammans tar vi också fram en genomförandeplan. Den består av tre delar:

  1.  viktigt att veta,
  2. utformning av stödet till dig,
  3. dina utvecklingsmål.

I planen bestämmer vi tillsammans hur det dagliga stödet ska se ut och hur målen ska uppnås.

Senare har vi fler möten där vi följer upp planen, hur det fungerar för dig, hur du trivs och hur de mål vi tillsammans har bestämt uppnås.

Kan mitt barn börja på särskola?

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Inför placering i särskola görs därför alltid en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.. Den görs oftast av BUP/habilitering eller kommunens skolpsykolog. Av utredningen ska framgå om barnet har en utvecklingsstörning. Om så är fallet kan barnet skrivas in i särskolan.

Som förälder har du rätt att välja särskola till ditt barn utifrån det utbud som finns.

Hur ser bemanningen ut på korttidsboende?

Det varierar från boende till boende och utifrån vilka behov barnen som bor där har. Men generellt kan sägas att vi rekryterar medarbetare omsorgsfullt och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Våra medarbetare har gymnasiekompetens eller tvåårig eftergymnasial grundläggande omsorgskompetens, flera har också högskoleutbildning. Om behandlingen kräver en viss typ av kompetens finns den alltid hos någon av våra medarbetare. Våra chefer har alltid relevant högskoleutbildning, till exempel med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap.

Alla medarbetare, inklusive chefer, lämnar regelbundet utdrag från belastningsregistret.

Vi har medarbetare på plats dygnet runt.

Vem bestämmer vilken hjälp jag får?

Biståndsbedömaren i din hemkommun bedömer vilket bistånd och vilken hjälp du behöver, hur hjälpen och stödet bör utformas samt vilken verksamhet eller boende som kan vara aktuellt för att tillgodose ditt stöd- och hjälpbehov.

Vad gör ni på kvällar och helger på korttidsboende?

Det varierar från boende till boende och vad barnen och ungdomarna som är på boendet har för intressen och behov. Det kan handla om allt ifrån att spela spel, pyssla, laga mat, göra utflykter, gå på bio, bada, promenera till att träna på att åka med kommunala färdmedel.

Kan vårt barn få korttidsvistelse utanför det egna hemmet?

Som korttidsvistelse räknas korttidshem, stödfamilj men även sommarläger och andra lägervistelser och ska erbjudas barn och ungdomar som har rätt till korttidsvistelse enligt LSS. Korttidsvistelsen ska ge föräldrar en avlastning samtidigt som den ska ge barnet en meningsfull fritid och tillgodose behov av miljöombyte, rekreation och möjlighet att få nya upplevelser, i gemenskap.

Ansökan om korttidsvistelse görs hos kommunens LSS-handläggare.

Hur behandlar Nytida mina personuppgifter?

Nytida respekterar den personliga integriteten och rätten att ha kontroll över sina personuppgifter. Vi följer vår personuppgiftspolicy som bygger på EU:s dataskydds-förordning General Data Protection Regulation, GDPR, och den svenska Dataskydds-förordningen. Här får du en information om vilka typer av personuppgifter som vi kan komma att behandla och för vilka ändamål. Vi förklarar också vilka val och möjligheter du har, samt hur du kan få veta mer om vår personuppgiftsbehandling och utöva dina rättigheter.

Vilka personuppgifter om dig behandlar vi?

Personuppgifter är uppgifter om dig som person, såsom namn och personnummer. I Nytida behandlar vi dels sådana personuppgifter som vi är skyldiga att behandla enligt lag, till exempel för journalföring och dels sådana uppgifter som vi behöver för kontakt med exempelvis myndigheter, hälso- och sjukvården och dina närstående. Vi registrerar namn, adress, e-postadress och telefonnummer till de närstående som du anger. De får allmän information från oss, som månadsbrev och inbjudan till närståendeträffar, vanligen via e-post. Vi efterfrågar ditt samtycke till, när och hur samt vilken information du vill att dina närstående ska delges.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna uppfylla ändamålet samt för att kunna fullgöra vårt åtagande samt för eventuell fakturering. För lagstadgade journaler så måste journal för hälso- och sjukvårds sparas minst 10 år. Lagkrav för den sociala jounalen är att den inte får sparas längre än två år. Övriga anteckningar gallras i samband med att den enskilde inte längre bor/vistas i verksamheten.

Tredje part

Vi kan komma att dela insamlade personuppgifter till våra samarbetspartners (person-uppgiftsbiträden). Nytida har personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga samarbetspartners som endast kommer att behandla uppgifterna i enlighet med de ändamål som dina personuppgifter samlats in för.

Dina rättigheter

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång. Du kan även begära radering av dina personuppgifter om inte lagkrav anger annat.

Om du har frågor

Vid frågor om personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta ansvarig verksamhetschef eller Ambeas dataskyddsombud (dataskyddsombud@ambea.se) alternativt ansvarig Tillsynsmyndighet.