Integritetspolicy

Nytida respekterar den personliga integriteten och rätten att ha kontroll över sina personuppgifter. I denna integritetspolicy (”Policy”) beskrivs vilka typer av personuppgifter som behandlas och för vilka ändamål. Vi förklarar också vilka som är mottagare av personuppgifter, hur länge personuppgifterna lagras samt hur du kan komma i kontakt med oss och utöva dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (EU/2016/679) (”GDPR”).

Denna Policy omfattar de personuppgifter som samlas in via hemsidan eller genom kommunikationskanaler som anges på hemsidan. Policyn omfattar inte hur vi behandlar personuppgifter inom ramen för vår verksamhet eller i samband med rekrytering. För information om personuppgiftsbehandling inom ramen för vår verksamhet, Se integritetspolicy- omsorgstagare Nytida, och för information om personuppgiftsbehandling i samband med jobbansökningar och rekrytering, se https://team.nytida.se/privacy_policy

Personuppgiftsansvarig

Nytida AB, org. nr. 556470-1901 är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna Policy.

Vilka personuppgifter behandlar vi och för vilka ändamål?

Nyhetsbrev

Om du anmäler dina uppgifter för nyhetsbrev på vår hemsida kommer vi att använda den e-postadress du anger i syfte att sända dig nyhetsbrev. Vid anmälan till nyhetsbrev har du möjlighet att ange ett visst län. Om du angivit ett visst län kommer vi att sända dig information som är relevant för det länet; exempelvis om vi öppnar en ny verksamhet inom det valda länet.

Vår behandling av dina uppgifter baserar sig på ditt samtycke. Vi behandlar din e-postadress för att sända nyhetsbrev till dess du drar tillbaka ditt samtycke. Du kan när som helst avsluta din prenumeration och avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att klicka på den avregistreringslänk som finns i varje nyhetsbrev. Vill du att vi raderar dina uppgifter kontakta oss via webmaster@ambea.se. Ditt återtagande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av vår behandling på grundval av samtycket innan det återkallades.

Kundombudet

Du kan kontakta Kundombudet genom telefon, e-post, pappersformulär som sänds via post eller genom ett elektroniskt kontaktformulär på hemsidan. Du kan vid din kontakt välja om du vill vara anonym eller inte. Om du angivit kontaktuppgifter kommer vi behandla dessa uppgifter i syfte att kontakta dig, för att hantera din kommunikation till oss. Om du ger dina synpunkter anonymt har vi inte möjlighet att kontakta dig, men kommer att förmedla dina synpunkter internt.

Vi hanterar synpunkter och klagomål som inkommer till Kundombudet i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 kring systematiskt kvalitetsarbete och hantering av synpunkter och klagomål.

Den legala grunden för vår behandling av dina personuppgifter i samband med att du kontaktar Kundombudet är att behandlingen är nödvändig att vi ska kunna fullgöra den rättsliga förpliktelse som åvilar oss enligt SOSFS 2011:9. Om dina synpunkter eller klagomål till Kundombudet innehåller känsliga personuppgifter, är grunden för vår behandling att den är nödvändig av skäl som hör samman med förebyggande hälso- och sjukvård och yrkesmedicin, medicinska diagnoser, tillhandahållande av hälso- och sjukvård, behandling, social omsorg eller förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster och social omsorg och av deras system, på grundval av EU-rätten eller svenskt rätt eller enligt avtal med yrkesverksamma på hälsoområdet.

Se nedan under ”Hur länge sparas mina personuppgifter?” för information om hur länge vi sparar kommunikation som inkommer via e-post eller kontaktformulär.

Kommunikation som inkommer via post förstörs i dokumentförstörare omedelbart när ärendet är avslutat. Se nedan för information av hantering av kommunikation via telefon.

Intresseanmälan

På vår hemsida har du möjlighet att anmäla intresse för plats på en ny verksamhet som är i färd att byggas. Du kan då välja vilja uppgifter du vill ange såsom ditt namn, telefonnummer och/eller e-postadress. Vi kommer att behandla de personuppgifter du angett i syfte att löpande delge dig information om den nya verksamhet du begärt information om via en eller flera av de kommunikationskanaler du angett (e-post och/eller telefon).

Vår behandling av de personuppgifter du anger i samband med en intresseanmälan baserar sig på ditt samtycke. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att avregistrera dig från informationsutskick genom att klicka på den avregistreringslänk som finns i varje utskick eller genom att kontakta oss och begära att tas bort från utskickslistan. Ditt återtagande av samtycket kommer inte att påverka lagligheten av vår behandling på grundval av samtycket innan detta återkallades. Vi behandlar dina personuppgifter för att sända dig information tills dess att antingen boendet är klart och vi inte längre gör informationsutskick om boendet eller tills du drar tillbaka ditt samtycke, varpå dina uppgifter kommer att raderas från listan för utskick.

Placeringsförfrågan

Du som är närstående, handläggare eller annan har möjlighet att kontakta oss angående placeringar på våra boenden eller med andra frågor. Du kan kontakta oss via e-post, telefon eller vårt kontaktformulär på hemsidan. Vi kommer att behandla de kontaktuppgifter du anger och ditt meddelande i syfte att kontakta dig och hantera din förfrågan. Beroende på vilka kontaktuppgifter du anger i din förfrågan kommer vi att kontakta dig via telefon och/eller e-post. Vår behandling av dina personuppgifter baserar sig på vårt berättigade intresse av att kunna hantera inkommande kommunikation och förfrågningar.

Se ”Hur länge sparas mina personuppgifter?” nedan för information om hur länge vi sparar dina personuppgifter. Se nedan för information om hur vi hanterar kommunikation via telefon.

Om du kontaktar oss via telefon

Vi spelar inte in telefonsamtal. Om du kontaktar oss via telefon tar vi vid behov temporära minnesanteckningar för att kunna hjälpa dig med ditt ärende. Dessa förstör vi på ett säkert sätt när vi hanterat din förfrågan. Vår behandling av personuppgifter du anger under telefonsamtalet behandlar vi baserar vi på vårt berättigade intresse att kunna hantera inkommande samtal.

Om du kontaktar oss via e-post

Vi behandlar din e-postadress och personuppgifter du anger i ditt e-postmeddelande i syfte att besvara ditt e-postmeddelande och hantera din förfrågan. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse att kunna hantera inkommande e-post.

Affärskontakter

nytida kan komma att behandla uppgifter från företag eller organisationer som Nytida eller bolag i Ambeakoncernen har affärsmässig kontakt med såsom; kontaktpersoner, leverantörer, samarbetspartner eller uppdragsgivare. Detta gäller potentiella, pågående och avslutade kontakter som lagras i affärsrelaterade avtal eller faktureringsunderlag.
Typ av personuppgifter som vi kommer att behandla kan vara kontaktuppgifter och organisatoriska uppgifter. Läs mer på ambea.se

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Vi gallrar e-post och meddelanden som inkommer via kontaktformulär var tredje månad. Om ditt ärende är avslutat vid tidpunkten för gallring kommer ditt e-postmeddelande eller kontaktformulärsmeddelande att raderas. Om ditt ärende fortfarande pågår vid gallring kommer meddelandet att raderas vid första gallringstillfälle som infaller efter ärendets avslutande. Detta innebär att e-postmeddelanden och kontaktformulärsmeddelanden kommer att sparas i max tre månader efter att ditt ärende är avslutat.

För information om hur länge personuppgifter som insamlas på annat sätt sparas, se respektive avsnitt i denna Policy.

Mottagare av personuppgifter

Vi använder oss av leverantörer för att kunna bedriva vår hemsida och verksamhet i övrigt. Vi använder oss bland annat av leverantörer för vår hemsida, e-post och nyhetsbrev. Dessa leverantörer kommer att behandla dina personuppgifter å våra vägnar i enlighet med våra instruktioner och är därmed våra personuppgiftsbiträden. Vi har personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga våra personuppgiftsbiträden för att säkerställa din integritet.

Var lagras personuppgifterna?

Vi lagrar och behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES.

Dina rättigheter

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga i relation till det ändamål för vilket de behandlas, och du har rätt att kontrollera att så sker. För att utöva de rättigheter som beskrivs nedan, vänligen kontakta vårt Dataskyddsombud (se kontaktuppgifter nedan), om inte annat anges under respektive avsnitt.

Registerutdrag

Du har rätt att begära information om huruvida och i så fall vilka personuppgifter om dig vi behandlar, samt motta information om behandlingen. 

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker. Du har rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Nytida.

Du ska i sådana fall begära detta skriftligt genom att fylla i och skriva ut nedan blankett och posta den till följande adress: Dataskyddsombud, Ambea AB, Box 1565, 171 29 Solna.

Här hittar du blanketten

Inge klagomål

Om du har frågor eller synpunkter rörande vår behandling av personuppgifter, välkomnar vi dig att i första hand ta kontakt med vårt Dataskyddsombud (se kontaktuppgifter nedan). Du har dock rätt enligt lag att inge ett klagomål till en tillsynsmyndighet. För att göra detta behöver du vända dig direkt till tillsynsmyndigheten. I Sverige är tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Dataportabilitet

Du har rätt att få ut personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att vi hindrar detta, om (a) behandlingen grundar sig på samtycke eller på ett avtal och (b) behandlingen sker automatiserat.

Rättelse

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Du har även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Begränsning

Du har rätt att av kräva att behandlingen begränsas om exempelvis behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och istället begär en begränsning av deras användande.

Rätt att invända

Du har rätt att, av skäl som hänför sig till din specifika situation, när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter vars rättsliga grund är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning, eller att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra eller en tredje parts berättigade intressen. Vi får då inte längre behandla dina personuppgifter om vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vår hemsida använder https.
Vi uppmärksammar dig på att e-post ofta inte är ett säkert sätt att kommunicera på. Du bör därför undvika att sända personuppgifter av känsligare natur via e-post. Även kommunikation som sänds via kontaktformulär transporteras till oss i form av e-post.

Dataskyddsombud

Har du frågor om personuppgiftsbehandling eller vill du komma i kontakt med vårt Dataskyddsombud?
Skriv till:
Dataskyddsombud
Ambea AB
Box 1565
171 29 Solna
Eller sänd e-post till:
dataskyddsombud@ambea.se

Denna integritetspolicy uppdaterades den 17 maj 2019.

Lyssna