Nytidas ramverk för pedagogik – vårt arbetssätt

Introbild ramverket för pedagogik. Pusselbitar med olikfärgade bakgrunder fäster i varandra och avbildar två händer, två pusselbitar, två personer, ett isberg samt en vägvisande skylt. I mitten är det ett fingeravtryck.

Vi vill erbjuda den bästa möjliga omsorgen till var och en som kommer till oss. Alla ska få möjlighet att utvecklas till största möjliga önskade självständighet och livskvalitet, därför arbetar vi alla utifrån en gemensam pedagogik.

Eftersom alla människor har unika styrkor, behov och svårigheter anpassar vi vårt stöd och arbetssätt tillsammans med varje person. Nytidas ramverk för pedagogik är vårt verktyg i det arbetet. Ramverket ger oss förutsättningar att arbeta utifrån evidensbaserad praktik.

Utgångspunkten för ramverket är :

Fem områden

Vårt ramverk för pedagogik består av fem områden, eller pusselbitar. Dessa fem områden ger oss förhållningssätt, underlag för reflektion och utformning av arbetssätt så att vi tillsammans med den enskilda personen kan komma fram till vad som fungerar bäst för just honom eller henne. Det är så vi utformar stöd och arbetssätt individuellt. Det illustreras av fingeravtrycket i cirkelns mitt – vi kallar det för Personlig pedagogik.

Tillgänglighet

Tillgänglighet betyder att fysiska, kognitiva och kommunikativa delar av miljön är anpassade utifrån behoven hos alla som vistas där. Tillgängligheten underlättar för alla att göra det som är tänkt och planerat. På så sätt stärks upplevelsen av förutsägbarhet och kontroll. En god tillgänglighet minskar utmanande beteenden som annars kan väckas av fysiska utmaningar i ett rum, otydlighet eller brist på kontroll.

Bemötande

Vårt bemötande utgår från alla människors lika värde. Det bygger på värme, glädje, respekt och kunskap samt god kännedom om dem vi stöttar.
Vi har positiva förväntningar på var och en och tror på att människor gör så gott de kan utifrån sina förutsättningar. Vi tillämpar lågaffektivt bemötande och anpassar krav utifrån dagsform och livssituation.

Motivation

Vi arbetar tillsammans för att hitta och bygga vidare på motivation. Motivation ger hopp och meningsfullhet och stärker tilltron till den egna förmågan. Vi utgår från det som fungerar och bygger vidare på styrkor och intressen.
Vi stöttar med att tydliggöra målet och visar att vägen dit är möjlig.

Samarbete

Vi arbetar för att ge förutsättningar för tillitsfulla relationer och goda samarbeten. Dessa formar vi tillsammans med omsorgstagaren utifrån aktuellt nuläge, behov och förutsättningar.
Våra medarbetare samarbetar för att säkra ett gemensamt arbetssätt och att vi alla arbetar med den enskilde personens behov i centrum.

Helhetssyn

Helhetssyn innebär att vi utgår från personens hela livssituation.
Det handlar om att försöka förstå både svaga och starka sidor och samspelet med den omgivande miljön. Vi ser styrkor, svårigheter, behov, önskemål och omvärldsfaktorer. Helhetssyn innebär en förståelse för att det vi ser av ett beteende bara är en liten del, toppen av isberget. Med en helhetssyn kan vi stötta personen att mobilisera sina egna resurser för att få inflytande och kontroll över sitt liv.

Personlig pedagogik

Utifrån de fem olika ramverksbegreppen och inom ramen för vårt uppdrag formar vi tillsammans med var och en fungerade strategier och arbetssätt utifrån hens behov och önskemål.

Lyssna