Kvalitet och hållbarhet i Nytida

Kvalitet och hållbarhet är en integrerad och viktigt del i vårt arbete. Nytidas uppdrag är att skapa en trygg omsorg som räcker till alla. Med det menar vi att varje person som finns i våra verksamheter ska få god omsorg utifrån sina egna önskemål och behov, samtidigt som vi strävar efter att skapa så mycket omsorg som möjligt av samhällets och planetens begränsade resurser

Vi investerar i hållbar tillväxt

Nytida etablerar nya verksamheter runtom i Sverige där vi långsiktigt ska erbjuda god vård och omsorg. På så sätt avlastar vi kommuner som är i behov av ökad omsorgskapacitet. Samtidigt bygger och driver vi våra verksamheter effektivt och klimatsmart – för att resurserna ska räcka så långt som möjligt.

Vi utvecklar branschens bästa medarbetare

Att arbeta inom Nytida är att göra skillnad för människor som behöver hjälp och stöd. För att rusta våra medarbetare arbetar vi med en levande vision och värdegrund (länk), närvarande chefer, kontinuerlig kompetensutveckling och goda karriärmöjligheter. Så utvecklar vi de bästa medarbetarna i omsorgsbranschen.

Hög kvalitet är grundläggande för Nytida

Hög kvalitet och ständig kvalitetsutveckling är grundläggande för Nytida och det arbetar vi systematiskt med i hela vår organisation.

Omsorgsbranschen är föremål för omfattande lagstiftning och tillsyn för att säkerställa trygg, säker och kvalitativ vård och omsorg. För Nytida handlar kvalitet dessutom om att varje person i våra verksamheter ska uppleva kvalitet utifrån sitt eget, personliga perspektiv och därmed leva ett så gott liv som möjligt utifrån egna preferenser. Vårt kvalitetsarbete strävar mot att vid varje tidpunkt uppfylla både regulatoriska krav och individens förväntningar.

Inom Nytida arbetar vi utifrån vårt Ramverk för pedagogik för att åstadkomma ett individanpassat stöd där den enskilde omsorgstagares styrkor, behov och svårigheter beaktas.

Det ska vara lätt att göra rätt

Kvalitet uppstår i mötet mellan omsorgstagaren och våra medarbetare, som är våra absolut främsta resurser i kvalitetsarbetet. En utgångspunkt för oss är att det ska vara lätt för den enskilde medarbetaren och chefen att göra rätt och därmed leva upp till både externa och interna kvalitetskrav.

Stödet till våra verksamheter utgörs bland annat av styrdokument och rutinbeskrivningar som finns i vårt ledningssystem. Här hittar medarbetarna tydliga beskrivningar och svar på hur de ska strukturera arbetet och agera i olika moment och situationer för att ge vård och omsorg som överensstämmer med lagstiftning och interna regler. Som ledstjärna och kvalitetsredskap har de också vår värdegrund alltid luta sig emot.

Varje månad följer vi upp alla våra verksamheter på utvalda kvalitets- och HR-parametrar för att jobba för en jämn kvalitet över hela organisationen.

Brukarundersökningar underlag till förbättringsarbete

Varje år genomför SKR (Sveriges kommuner och regioner) en nationell brukarundersökning. Undersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning, enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) samt personlig assistans.

För de av våra tjänster som inte omfattas av SKRs brukarundersökning genomför Nytida en egen undersökning med liknande frågor, anpassade till målgruppen.

Det är viktigt att alla omsorgstagare får möjlighet att svara på frågor om det stöd de får från oss. Vi jobbar löpande med delaktighetsarbete och tar in feedback ifrån våra omsorgstagare. Brukarundersökningen är ett bra komplement för underlag till förbättringsarbete. Läs mer om hur Nytida arbetar med brukarundersökningar. 

Vi ska leda omsorgsbranschen mot minskade koldioxidutsläpp

Ambea-koncernen, där Nytida ingår, ska minska de klimatavtryck vi kan påverka med 50 procent till år 2025 och med 30 procent redan under 2020-2021. Allt jämfört med basåret 2019. Denna tydliga målbild fastställdes av styrelsen under 2020. Följande områden är särskilt intressanta för att minska vårt koldioxidutsläpp: energi, resor och transporter, mat och avfall.

Lyssna