Nytidas HVB, hem för vård eller boende, vuxna

I våra HVB hem för vuxna tar vi emot personer över 18 år med till exempel samsjuklighet, psykisk ohälsa eller missbruksproblematik. En del verksamheter tar emot personer i pågående missbruk.

HVB är en helhetslösning för vård, boende och behandling. En HVB-placering är inte en permanent boendeform utan har en definierad tidsram. En HVB-verksamhet bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad och stöd. Tjänsten ges utifrån Socialtjänstlagen, men placering kan också ske med stöd i andra lagrum.

På Nytidas HVB för vuxna

  • Individanpassning utifrån den boendes behov
  • Psykiatriker och sjuksköterska i våra verksamheter
  • Flexibilitet och möjlighet att hitta nya lösningar om det behövs

Kontakta mig för en plats

Ulf Högberg

Ulf Högberg

Placeringssamordnare
Tyvärr, inga sökträffar.

Här hittar du Nytidas HVB-hem för vuxna

Behandling och omvårdnad utifrån den enskildes behov

Behandlingen och omvårdnaden på ett HVB kan se väldigt olika ut, allt beroende på den enskilda personens behov och förmågor. Nytidas styrka är att vi utifrån vår storlek kan erbjuda en bredd av olika HVB som arbetar med olika behandlingsmetoder. Vi arbetar evidensbaserat utifrån behov och var personen befinner sig samt det uppdrag vi har fått från socialtjänsten.

På Nytida har vi ett spann från läkemedelsbehandling och vardagsträning (ADL) till missbruksbehandling.

Bland de metoder och arbetssätt som används i Nytidas HVB-verksamheter finns till exempel 12-stegsbehandling och KBT. Återfallsprevention (ÅP), Kriminalitet som livsstil, ACT. Färdighetsträning med Ett självständigt liv, (ESL) är andra behandlingsformer. Behandling kan ske både enskilt och i grupp.

För den som till exempel får behandling enligt 12-stegsmetoden är det ett intensivt behandlingsprogram som pågår åtta timmar om dagen under hela behandlingsperioden. För andra personer med komplexa och långvariga svårigheter kan man behöva börja med att skapa trygghet och att bygga en välfungerande vardag för att ge utrymme för återhämtning och rehabilitering.


Hög tillgänglighet och flexibilitet i kontakten med handläggare

Vi vill ha en bra dialog och samverkan med placerande handläggare. Kännetecknande för våra verksamheter är en hög flexibilitet, att vi gör individuella anpassningar och möter olika krav. Vi är tillgängliga och har snabba beslutsvägar. Många av våra HVB kan hämta och lämna personer. Vid placering gör vi en noggrann bedömning av behoven för att kvalitetssäkra att vi kan ge rätt behandling.
Nytida har en stor bredd av verksamheter och inriktningar på olika ställen i Sverige. Det innebär att vi kan hitta alternativa lösningar, i dialog med dig som är handläggare och klienten i någon av våra andra verksamheter om en behandlingsform inte fungerar.


Mat och boende på Nytidas HVB

På våra HVB-boenden ansvarar vi för mathållningen och servering av maten . Hur man bor varierar på våra olika verksamheter från boende i rum till egna lägenheter. Vi står för möblering. Vi kan också erbjuda fritidsaktiviteter som träning, promenader med mera.


Våra medarbetare

Våra medarbetare har gymnasiekompetens eller tvåårig eftergymnasial grundläggande omsorgskompetens, flera har också högskoleutbildning. Om behandlingen kräver en viss typ av kompetens finns den alltid hos någon av våra medarbetare. Våra chefer har relevant högskoleutbildning, till exempel med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap.
Vi har medarbetare på plats dygnet runt och vaken natt.

Vi har sjuksköterskor på plats som kan ta hand om såväl somatiska som psykiatriska problemen och har hälso- och sjukvårdsansvar. Vi har psykiatriker på konsultbasis på våra HVB-hem men även etablerade kontakter med externa läkare och psykiatriker. På en del HVB-hem har vi terapeuter anställda i verksamheten


Beslut om plats

Beslut om en plats på Nytidas boenden fattas av kommunens biståndshandläggare som gör en biståndsbedömning.

Här hittar du andra boendeformer hos Nyida

Vanliga frågor och svar om Nytidas HVB för vuxna

Lyssna