Nytidas resursskolor – för elever med stort behov av stöd

I Nytidas resursskolor är det en självklarhet att eleverna ska utvecklas och ges möjlighet till goda kunskaper.

Vi strävar efter att bygga upp undervisningens centrala innehåll utifrån nyfikenhet, intresse och starka sidor. Vi lägger stor vikt vid att anpassa undervisningen så att varje elev får större möjlighet att nå kunskapskraven.

Eleverna i våra skolor har extra stora behov av särskilt stöd och har därför svårt att klara av undervisningen och det sociala samspelet i en vanlig grundskola. Vi vänder oss till elever med Neuropsykiatriska diagnoser (NPF) till exempel autismspektrumtillstånd, ADHD eller ADD, ofta i kombination med andra svårigheter.

Alltid på Nytidas grundskolor

  • Individanpassad undervisning
  • Små undervisningsgrupper
  • Hög personaltäthet

Här hittar du Nytidas grundskolor

Så här går det till att söka en plats i Nytidas resursskola

1. Eleven har ett extra stort stödbehov

Nytidas grundskolor har begränsat mottagande till att avse elever i behov av särskilt stöd. För att få plats krävs dokumentation som styrker varaktigt behov av särskilt stöd.

2. Utredningar och dokumentation

Nytidas grundskola bedömer, efter begäran om barnets dokumentation till vårdnadshavare, att eleven tillhör målgruppen.

3. Eleven kan stå i kö till våra skolor

Om Nytidas grundskola har gjort bedömningen att eleven tillhör målgruppen, övergår intresseanmälan till en köplats.

Små undervisningsgrupper, individanpassning och tydlig struktur

Vi arbetar utifrån elevens behov för att stötta till ett så självständigt liv och en så framgångsrik skolgång som möjligt. Undervisningen, och övriga moment under skoldagen, individanpassas utifrån elevens förmågor, styrkor, behov och dagsform. Undervisningen sker i små grupper. I skolan finns en tydlig och förutsägbar struktur att följa. I klassrummet har eleverna möjlighet till en egen avskärmad arbetsplats där de kan studera för sig själva. Eleverna har också tillgång till bärbar dator och/eller iPad.


Pedagogiska metoder för våra resursskolor

I alla Nytidas verksamheter arbetar vi med utgångspunkt i det vi kallar Nytidas ramverk för pedagogik (länk till ramverket) som består av fem begrepp: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.

Bland de pedagogiska metoder som används i Nytidas grundskolor finns bla lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik, seriesamtal och sociala berättelser. Utifrån elevernas behov används den eller de metoder som fungerar bäst. Mer information om de pedagogiska metoderna finns här.


Hög personaltäthet i Nytidas skolor

Våra skolor har en hög personaltäthet för att skapa en trygg miljö och ge eleverna det stöd de behöver för att nå sina mål. I våra skolor arbetar bland annat lärare, specialpedagoger, elevassistenter. Vi ställer höga krav på lärarnas engagemang och kompetens kring bemötande och förhållningssätt. All personal som arbetar med eleverna får kontinuerlig handledning och utbildning i att arbeta med den specifika målgruppen. Pedagoger och övriga medarbetare arbetar i team utifrån en helhetssyn på elevens livssituation. Medarbetarna arbetar lågaffektivt för att reducera oro och utåtagerande beteenden.


Samarbete med föräldrar och andra på skolorna

För oss är samarbetet med elevernas föräldrar viktigt för att barnen och ungdomarna ska få en så bra tid i skolan som möjligt. Vi samverkar exempelvis också med tidigare skola, BUP, handledare, habilitering och skolhälsovård och andra när behov finns.


Så här går det till att få en plats i Nytidas grundskolor

För att få en plats i någon av Nytidas grundskolor krävs att eleven har ett extraordinärt stödbehov oftast utifrån en AST-diagnos (autismspektrumtillstånd) eller annan Neuropsykiatrisk diagnos (NPF). För att vi ska kunna göra en bedömning av om eleven tillhör målgruppen behöver vi få tillgång till utredningar, pedagogisk dokumentation och beslut från nuvarande skola eller förskola som dokumenterar elevens behov. Kontakta därför den skola du är intresserad av.

Vanliga frågor och svar om Nytidas grundskolor

Lyssna