Kalmar Centrumskola

hGrundskola
Kalmar
1 av 11 bilder
Alla bilder

Om verksamheten

Kalmar Centrumskola är en grundskola i centrala Kalmar som vänder sig till dig som går i årskurs 5-9. Vår undervisning är speciellt anpassad för elever med autism. Det är därutöver vanligt att man har ytterligare någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som ADHD eller ADD.

På Kalmar Centrumskola fokuserar vi på att utforma undervisningen och skolmiljön så att allt passar just dig. Det är dina behov och intressen som bestämmer mycket av hur din skoldag ser ut. Vi vill att lärandet ska vara lustfyllt och stimulera dig.

Skolmiljön

I klassrummet har du en egen, avskärmad arbetsplats där du kan studera för dig själv. Du har tillgång till bärbar dator och/eller iPad. Skolans lokaler är gjorda så att du ska känna dig trygg och veta vad som gäller.

I bild och slöjdsalen har du verktyg och material för att kunna utveckla och släppa lös din kreativa sida. En liten med välutrustad lokal där vi har flera olika material och verktyg för varierad undervisning. Den digitala delen av bildundervisningen sker via elevernas chromebooks där vi använder oss av t.ex Pixlr och Sketchup.

Idrotten bedrivs i stor mån utomhus då vi har fina grönytor och planer inom promenadavstånd. Vi varierar undervisningen och besöker såväl, ishall, simhall, gym och tennishall. Populära inslag är också våra kanot- och orienteringsdagar.

Musiksalen är ljudisolerad och utrustad med elpiano, gitarrer och cajon. Även här sker en del av undervisningen digitalt på elevernas Chromebooks.

Om pedagogiken

Som stöd i arbetet att utforma elevernas skolgång till det bästa har vi Nytidas ramverk för pedagogik – vårt arbetssätt - Nytida. Ramverket bygger på lågaffektivt förhållningssätt, tydliggörande pedagogik och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och ger verktyg för att hitta sätt att anpassa bemötande och stöd i en personlig pedagogik, som blir unik för varje person.

Lågaffektivt förhållningssätt
Lågaffektivt förhållningssätt tar sin utgångspunkt i en humanistisk människosyn som innebär att människor som av olika skäl har lätt att hamna i affekt ska kunna behålla sin självkontroll oavsett situation.

Ett lågaffektivt bemötande är en icke-konfronterande metod som tillämpas i situationer där ett utmanande beteende dyker upp, det vill säga ett beteende som skadar, skrämmer eller upprör personen själv eller andra personer i omgivningen.

I det lågaffektiva förhållningssättet ingår ett förebyggande arbete för att öka förståelsen för orsaker till olika beteenden och undvika svåra eller stressande situationer. Genom att försöka hitta motiverande aktiviteter kan stressen minska och en lugn och trygg miljö infinner sig. Ibland kan det räcka med att bara minska på kraven och förväntningarna om dagsformen inte är på topp. Tillgänglighet, tydlighet, förutsägbarhet och struktur är också viktiga delar för att skapa en fungerande skoldag som personen behöver och mår bra av.

Tydliggörande pedagogik
I centrum står den enskilde elevens behov av stöd för att i så hög grad som möjligt nå undervisningens mål och för att bli så självständig som möjligt. Pedagogiken går ut på att hitta färdigheter, styrkor och intressen för att på så sätt göra innehåll och miljö tillgängligt utifrån varje individ.

Seriesamtal och sociala berättelser
Seriesamtal är en visuell konversation som främst används för att bemöta ”här och nu”-situationer i vilka man systematiskt förklarar vad en person säger, gör, känner eller tänker. Sociala berättelser är ett visuellt stöd där man med digitala, fotograferade eller ritade bilder konkretiserar och förtydligar situationer, hanterar förändringar, ökar självständigheten och ger varje individ möjlighet till framgångsrik social interaktion.

Lösningsinriktat förhållningssätt
Det gör stor skillnad när man lyfter fram och uppmärksammar det som fungerar och tänker runt resurser och möjligheter istället för på problem och svagheter. Att tänka i små steg och i delmål är viktigt.

Fysisk miljö

Kalmar Centrumskola ligger som namnet avslöjar i centrala Kalmar. Härifrån når du det mesta inom bara några minuter. Till skolan finns goda kommunikationer med buss, tåg och taxi.

Om medarbetarna

På Kalmar Centrumskola ställer vi höga krav på lärarnas utbildning, engagemang och kompetens kring såväl skolämnen som bemötande och förhållningssätt. All personal får kontinuerlig handledning och utbildning i att arbeta med målgruppen. Samtliga i arbetslaget har utbildning och mångårig erfarenhet av att arbeta med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi är idag 12 lärare, 4 elevassistenter, specialpedagog, kurator, skolsköterska och rektor.

Klara SkolPool – elevhälsa för alla

Klara SkolPool är en kompetens- och bemanningspartner med visionen att vara ledande i att främja hälsan hos Sveriges framtid genom kvalitet och kunskap. Med eleven i fokus och passion för skolan har vi ett ansvarsfullt uppdrag hos de skolor, koncerner och kommuner i Sverige som vi samarbetar med.

På uppdrag av skolan ser vi till att eleverna kan få stöd av exempelvis skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, kurator, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagog och logoped.

Att satsa på elevhälsan är att investera långsiktigt i elevernas välmående, hälsa, studieresultat och framtid. Vi tror att en stärkt elevhälsa och tillgång till vuxen vägledning kan göra skillnad i elevers mående och utveckling.

Klara SkolPool arbetar enligt ett kvalificerat ledningssystem, Socialstyrelsens riktlinjer för medicinsk elevhälsa och GDPR.  Vi är auktoriserade, ISO-certifierade och har kollektivavtal. Läs gärna mer på www.klarakompetens.se

Har du synpunkter på elevhälsans medicinska insatser på denna skola vänligen kontakta elevhalsa@klarakompetens.se eller ring 08-570 286 65.

Visa hela beskrivningen

Det här händer på Kalmar Centrumskola

Lyssna