Lagrum

Här finns en sammanställning över de lagrum som berör de verksamheter som Nytida driver.

Lagrum – LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag som ska garantera att människor…

Lagrum – individ och familj

Det finns flera olika lagar som styr våra verksamheter inom individ och familj. Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen, SoL, styr…

Lagrum – skollagen

Skollagen är grunden för den svenska skolan. Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras…