Läs mer

Skola

Nytida bedriver förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola enligt skollagen.

Alla barn och unga har rätt att gå i en skola där de kan utvecklas utifrån sin förutsättningar och där de kan känna trygghet och respekt och får möjlighet att lyckas.

I våra skolor ser vi till varje enskild elevs styrkor och utvecklingsförmågor och anpassar undervisningen därefter. Du hittar våra skolor nedan och kan också söka dem utifrån skolform.

 

Våra skolor

 

 

 

 

 

 

Vanliga frågor och svar

Hur går det till att söka till Nytidas grundskolor?

På Nytidas grundskolor tar vi emot elever som har behov av extra mycket stöd. Målgruppen är elever med neuropsykiatriska svårigheter där den vanliga skolan inte fungerat.

Är du intresserad av en plats för ditt barn eller ungdom kontakta ansvarig rektor eller skicka in en intresseanmälan så tar vi kontakt.

Vi önskar alltid att få ta del av pedagogisk kartläggning och åtgärdsprogram från föregående skola. Detta för att se vad och hur man försökt anpassa för eleven fram till nu.

 

Kan mitt barn börja på särskola?

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Inför placering i särskola görs därför alltid en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.. Den görs oftast av BUP/habilitering eller kommunens skolpsykolog. Av utredningen ska framgå om barnet har en utvecklingsstörning. Om så är fallet kan barnet skrivas in i särskolan.

Som förälder har du rätt att välja särskola till ditt barn utifrån det utbud som finns.

Hur behandlar Nytida mina personuppgifter?

Nytida respekterar den personliga integriteten och rätten att ha kontroll över sina personuppgifter. Vi följer vår personuppgiftspolicy som bygger på EU:s dataskydds-förordning General Data Protection Regulation, GDPR, och den svenska Dataskydds-förordningen. Här får du en information om vilka typer av personuppgifter som vi kan komma att behandla och för vilka ändamål. Vi förklarar också vilka val och möjligheter du har, samt hur du kan få veta mer om vår personuppgiftsbehandling och utöva dina rättigheter.

Vilka personuppgifter om dig behandlar vi?

Personuppgifter är uppgifter om dig som person, såsom namn och personnummer. I Nytida behandlar vi dels sådana personuppgifter som vi är skyldiga att behandla enligt lag, till exempel för journalföring och dels sådana uppgifter som vi behöver för kontakt med exempelvis myndigheter, hälso- och sjukvården och dina närstående. Vi registrerar namn, adress, e-postadress och telefonnummer till de närstående som du anger. De får allmän information från oss, som månadsbrev och inbjudan till närståendeträffar, vanligen via e-post. Vi efterfrågar ditt samtycke till, när och hur samt vilken information du vill att dina närstående ska delges.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna uppfylla ändamålet samt för att kunna fullgöra vårt åtagande samt för eventuell fakturering. För lagstadgade journaler så måste journal för hälso- och sjukvårds sparas minst 10 år. Lagkrav för den sociala jounalen är att den inte får sparas längre än två år. Övriga anteckningar gallras i samband med att den enskilde inte längre bor/vistas i verksamheten.

Tredje part

Vi kan komma att dela insamlade personuppgifter till våra samarbetspartners (person-uppgiftsbiträden). Nytida har personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga samarbetspartners som endast kommer att behandla uppgifterna i enlighet med de ändamål som dina personuppgifter samlats in för.

Dina rättigheter

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång. Du kan även begära radering av dina personuppgifter om inte lagkrav anger annat.

Om du har frågor

Vid frågor om personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta ansvarig verksamhetschef eller Ambeas dataskyddsombud (dataskyddsombud@ambea.se) alternativt ansvarig Tillsynsmyndighet.