Läs mer

Marcusskolan, grundsärskola i Spånga

Grundsärskola, Spånga

Individuellt anpassad undervisning som stimulerar

Marcusskolan i Spånga är en F-10 grundsärskola som vänder sig till elever med autism eller autismliknande tillstånd och lindrig utvecklingsstörning. Vi erbjuder även fritids och LSS-fritids (korttidstillsyn för skolungdom över 12 år).

På Marcusskolan fokuserar vi på att utforma undervisningen och skolmiljön så att allt passar just dig. Det är dina behov, starka sidor, intressen och drömmar som bestämmer mycket av hur din skoldag ser ut. Vi vill att lärandet ska vara lustfyllt och stimulera dig och att du ska kunna göra allt fler saker på egen hand.

Vi har våra gemensamma lektioner och genomgångar i ett hemklassrum. Sedan får du arbeta på en egen elevplats i ett mindre rum med dator och andra hjälpmedel. På detta sätt kan vi anpassa undervisningen extra mycket efter dina behov och din förmåga.

Marcusskolan har hög personaltäthet med cirka två elever per vuxen (pedagogisk assistent och/eller lärare). Som elev har du tillgång till bland annat Time Timer, dator och/eller iPad och timglas.

Resurser

Marcusskolan har eget hemkunskapskök, skapande-/bildsal, musiksal, avslappningsrum, lek-/ motorikrum och tillgång till gymnastiksal och slöjdsal. Marcusskolan har ämnesbehöriga lärare och resurspedagoger med specialkunskap om hur elever med funktionsnedsättning inom autismspektrum- och uppmärksamhetsproblematik bäst lär sig. Utifrån denna kunskap läggs undervisningen upp så att den passar varje elevs inlärningsstil och särskilda förutsättningar.

För att utveckla våra elevers sociala kompetens använder vi olika metoder för ökad självkännedom, bland annat KAT-Kit, sociala berättelser och stödsamtal.

Inom ramen för läroplanen erbjuder Marcusskolan också livskunskap, kommunikation och självkännedom som elevens val. Alla tre ämnena berör utmaningar som kan möta elever med autismspektrumsvårigheter.

Fritids

Efter skolans slut kan våra elever stanna på vårt fritidshem. Där får de hjälp att planera sin eftermiddag och att komma igång med fritidsaktiviteter. Det kan handla om allt från att spela innebandy, göra läxor eller arbeta vid datorn till att få massage eller laga mellanmål. Tack vare vår egen buss kan vi anordna aktiviteter också utanför skolområdet. Marcusskolan erbjuder även fritidshem för barn över tolv år.

För oss är samarbetet med elevernas föräldrar viktigt. Såväl för att eleverna ska lyckas med sin skolgång och nå kunskapsmålen som för att förberedas för att aktivt, självständigt vuxenliv.

Närmare information om pedagogiken

Seriesamtal och sociala berättelser: Seriesamtal är en visuell konversation som främst används för att bemöta ”här och nu”-situationer i vilka man systematiskt förklarar vad en person säger, gör, känner eller tänker. Sociala berättelser är ett visuellt stöd där man med digitala, fotograferade eller ritade bilder konkretiserar och förtydligar situationer, hanterar förändringar, ökar självständigheten och ger varje individ möjlighet till framgångsrik social interaktion.

Social thinking och Ilaugh-modellen: Ilaugh-modellen är en ram för socialt tänkande som förklarar de olika tankemässiga förmågor som krävs för att lyckas i ett socialt samspel och med problemlösning. Modellen är evidensbaserad och dess olika delar påverkar förmågan att få och behålla vänner och förmågan att bearbeta komplex information i vardagen: I = Initiera kommunikation, L= Lyssna med ögon och hjärna, A = Abstrakt och underförstådd kommunikation, U = Uppfatta och förstå andras perspektiv, G = Gestalt perception/Att förstå hela bilden, H = Humor och att relatera till andra.

KAT-kit: Ett visuellt stöd för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Stöttar och motiverar personen att vara delaktig, skaffa sig inflytande och bli självständig i egna kommunikationen. Olika mätinstrument som ”temperaturskalor” eller siffror kan användas för att uttrycka känslor eller tankar.

Tydliggörande pedagogik: Går ut på att hitta en persons färdigheter, styrkor, intressen och drömmar. Detta görs genom tätt samarbete med bland annat anhöriga och genom att skapa en tydlig och förutsägbar miljö och vardag. Till exempel med scheman som fyller igen viktiga luckor för en person med bristande föreställningsförmåga. Tolerans, kompromiss och acceptans är nyckelbegrepp i metoden som kallas Teacch och som vi bygger vår pedagogik på.

Klara Elevhälsa vår samarbetspartner

Klara Elevhälsa stödjer skolan i det viktiga elevhälsoarbetet och vårt mål är att bedriva Sveriges bästa elevhälsa. Vi vet att när eleverna mår bra, når de också goda resultat. På uppdrag av skolan ser vi till att eleverna kan få stöd av exempelvis skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, kurator, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagog och logoped.

Att satsa på elevhälsan är att investera långsiktigt i elevernas välmående, hälsa, studieresultat och framtid och det är vi glada för att denna skola gör. Klara arbetar enligt ett kvalificerat ledningssystem, Socialstyrelsens riktlinjer för medicinsk elevhälsa och GDPR. Vi är auktoriserade, ISO-certifierade och har kollektivavtal. Läs gärna mer på www.klarakompetens.se

Har du synpunkter på elevhälsans medicinska insatser på denna skola vänligen kontakta elevhalsa@klarakompetens.se eller ring 08-570 286 65.

Visa hela beskrivningen

hFritids, Grundsärskola, LSS-fritids

Spånga, Stockholm

Visa alla bilder

Fakta Marcusskolan, grundsärskola i Spånga

Driftsform Egen regi
Lagrum LSS 9§7, Skollagen
Målgrupp Barn & Unga
Diagnoser/specialiteter Autism, Intellektuell funktionsnedsättning
Antal platser 20
S

Kontaktinformation

Kontakta Nicole Rubin, rektor:

Skicka meddelande

Kontakta Nicole Rubin, rektor:

070-604 87 26 Övriga kontaktuppgifter
Nicole Rubin, rektor
Telefon: 070-604 87 26

  • Platsförfrågan
  • Fyll i intresseanmälan nedan eller kontakta rektor eller Pierre Selim, placeringsansvarig, tel: 070-766 27 15.

  • Pernilla Bergström, gruppchef: tel: 070 – 352 87 43, e-post: pernilla.bergstrom@nytida.se
  • Verksamheten, Tel 1: 070-352 87 43
  • Verksamheten, Tel 2: 072-584 70 68
Marcusskolan ligger i ett lugnt område i Spånga, Bromsten. Våra lokaler finns på fastighetens bottenvåning och vi har en egen skolgård med lekplats och skogsglänta.
I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik
På Marcusskolan finns 17 medarbetare. Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. Medarbetarna består av; lärare, speciallärare, barnskötare, resurspedagoger, fritidsansvarig, förskolelärare, administratör och köksansvarig. Skolan har ett elevhälsoteam bestående av skolsköterska, skolläkare, kurator, speciallärare, skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare samt rektor. Vid behov tar vi in kompetens utifrån för ge eleverna rätt stöd och hjälp.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.

Marcusskolan är en grundsärskola belägen i ett lugnt område med närhet till naturen. Här finns tjugo elevplatser i år F–10 som vänder sig till elever med autism eller autismlik­nande tillstånd samt lindrig utvecklingsstörning med behov av stöd. På Marcusskolan arbetar vi med att göra dagen förutsägbar, minska stressnivån och öka elevernas självständighet.