Medkoppen barn- och ungdomsboende

hBarn- och ungdomsboende
Uddevalla, Västra Götaland
1 av 7 bilder
Alla bilder

Om verksamheten

Medkoppen är ett ungdomsboende enligt LSS 9:8§ med fem platser som riktar sig till barn och ungdomar i åldrarna 11 till 19 år med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, med normalbegåvning eller lindrig utvecklingsstörning. Boendemiljön är anpassad för att ge barnen och ungdomarna förutsägbarhet och kontinuitet i vardagen. Vi planerar aktiviteterna tillsammans och strävar efter att bidra till ökad självkännedom och självkänsla, gemenskap, delaktighet och en tilltro till framtiden. Hos oss ska man känna samhörighet, kunna umgås med likasinnade och aldrig behöva känna sig utanför eller annorlunda.

Vi arbetar utifrån omsorgstagarens behov

För att lära sig hantera eller undvika situationer som skapar stress och frustration arbetar vi med att kartlägga varje individs styrkor och svårigheter. Hela verksamheten genomsyras också av tydliggörande pedagogik i vårt arbete. Vi arbetar mycket med visuell förstärkning genom scheman, målpyramider, seriesamtal och sociala berättelser. Tillsammans med den unge kommer stödperson och övrig personal fram till hur detta stöd på bästa sätt ska vara utformat. Genom den dagliga kontakten kommer verksamheten verka för att löpande ge ett känslomässigt stöd till att öka individens förutsättningar att utvecklas känslomässigt och känna sig trygg och säker på boendet under den tid vistelsen varar.

Vi arbetar med positiv förstärkning och motiverande samtal (MI) för att främja en positiv förändring, men även genom att visa lyhördhet för brukarens känsloyttringar och möta dem på den nivå som omsorgstagaren uppvisar behov till. Vi anpassar kraven därefter, enligt CPS-modellen. Vi använder oss också av ett lågaffektivt bemötande arbetar med att förbättra förmågan till positiv kommunikation. Stärka uthållighet, koncentration och självkänsla. Vi också med att bygga upp och stärka kontakten med viktiga nätverk.

Vi lär ut hur man praktiskt klarar livet efter egen förmåga och skapar förutsättningar till ett självständigt liv

Vi arbetar med att kompensera och förbättra de exekutiva funktionerna genom att planera och genomföra vardagen, matlagning, inköp, tvätt, städ, personlig hygien, få en fungerande dygnsrytm, aktiv fritid och kulturella aktiviteter. Stärka jag-uppfattning, självförtroende och kroppsuppfattning samt att komma igång med fysisk aktivitet. Träna tidsbegrepp, planera och förstå tid bland annat. I all verksamhet tar vi hänsyn till din rätt till delaktighet och självständighet utifrån din förmåga.

Fysisk miljö

Medkoppen är en stor villa i två plan som ligger lantligt och skogsnära utanför Uddevalla. Här finns för fem ungdomsrum, två på nedre våning och tre på övervåningen. Två personalsovrum, kontor, kök, två vardagsrum, samtalsrum, musikrum, samt en aktivitetshall för innebandy, fotboll, gymträning eller annan lek. Boendet är speciellt utformat för personer med behov av en lugn omgivning med hög personaltäthet dygnet runt.

Om medarbetarna

På Medkoppen är personaltätheten hög och arbetsgruppen består av 8 anställda. Utbildningsnivån hos våra medarbetare varierar, men alla har minst eftergymnasial och relevant utbildning. Personalen är bland annat beteendevetare, lärare, stödpedagoger och undersköterskor med inriktning psykiatri, och har gedigen erfarenhet av målgruppen. De har god kunskap inom NPF, ångestproblematik, psykossjukdomar, trauma och problemskapande beteende. Personalgruppen får handledning var tredje vecka och oftare vid behov. De erhåller också löpande kompetensutveckling genom LÄRA och har möjligheter till utbildningar. De har bland annat gått Studio III (lågaffektivt bemötande/hot- och våld) samt alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och motiverande samtal (MI).

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning. Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.

Visa hela beskrivningen