Behöver du en akutplacering?

På Strömmen tar vi emot placeringar med kort varsel även under kvällar
och helger

Behöver du en akutplacering?

Ring våra journummer 073-3774135 eller 011-102801
Visa alla bilder

hHVB

Egen regi
SoL 7.1.1
Barn & Unga
8
16-20 år

HVB i Norrköping

HVB Strömmen vänder sig till pojkar mellan 16-20 år. Ungdomarna kan ha en psykosocial problematik, viss kriminalitet, ofta hamna i konflikter med människor i sin omgivning samt ha en hög skolfrånvaro. Vi har möjlighet att ta emot åtta ungdomar.

På Strömmen arbetar vi utifrån modellen Steg för steg som bygger på delaktighet, transparens och mätbarhet. Vi arbetar hypotesprövande utifrån den enskilda ungdomens behov där ungdomen, vårdnadshavare och uppdragsgivare är delaktiga i hela processen. Vi utgår från att välfungerande dygnsrytm-, kost- och motionsvanor är avgörande för ungdomarnas förmåga att tillgodogöra sig behandling. Tillsammans med ungdomarna arbetar vi därför för att få till en daglig struktur där sysselsättning i form av skola eller praktik samt en meningsfull fritid är en viktig del. Målet är att ungdomarna vid avslutad behandling ska leva ett meningsfullt liv med ökad livskvalitet och att de ska ha lärt sig sociala och praktiska färdigheter.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar utifrån en tillämpad beteendeanalys som följer en tydligt angiven process med givna metodologiska steg. Innehållet i behandlingen och val av interventioner baseras alltid på den inledande beteendeanalysen. Problembeteenden identifieras, därefter görs en prioritering av var vi börjar. Det prioriterade beteendet mäts, för att få reda på hur stort problemet är, innan analysen av beteendets funktion tar vid. Interventioner (åtgärder) bestäms och genomförs tillsammans med ungdomen. Därefter utvärderar vi och följer upp effekterna av interventionerna (åtgärderna). Socialtjänst, ungdomen själv och dennes vårdnadshavare är delaktiga i processen och får ta del av de grafer som kommer att illustrera framgång och eventuella svårigheter. Varje processteg har sina rutiner med angivet mål och syfte.

Utifrån vårdplanen upprättar vi tillsammans med ungdomarna en genomförandeplan. Socialtjänst och vårdnadshavare får varje månad en rapport i BBIC-format om behandlingens fortskridande och dess effekter. Lågaffektivt bemötande och MI finns även med i vårt arbetssätt med ungdomarna. Vår verksamhet bygger på principer från FN:s barnkonvention samt Socialstyrelsens riktlinjer för insatser och dokumentation kring barn och unga i socialtjänsten. All dokumentation och alla insatser sker i enlighet med BBIC, Barns Behov I Centrum.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om HVB Strömmen

HVB Strömmen ligger centralt i Norrköping med närhet till gym, idrottsföreningar, bio, fik med mera. Lokalerna är stora och alla ungdomar har eget rum med toalett och dusch. Det finns också gemensamma utrymmen samt en trevlig innergård.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Medarbetarna som arbetar på Strömmen har kunskap och erfarenhet från arbete med målgruppen. Medarbetarna har olika utbildningsbakgrund så som lärare, behandlingspedagog och socialpedagog. Flertalet av medarbetarna har även utbildning i Motiverande samtal och lågaffektivt bemötande. Samtliga medarbetare är också utbildade i den pedagogiska behandlingsmodell som vi arbetar utifrån.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.