hÖppenvård

Egen regi
SoL
Barn & Unga
0-16 år

Nytida Barnvärket familjebehandling med barnperspektivet i fokus.

Nytida Barnvärket vänder sig till familjer med barn i åldrarna 0-16 år. Vi arbetar med utökat föräldrastöd och kan vara behjälpliga i familjer där föräldrar behöver stärka sin omsorgsförmåga samt där barn uppvisar eller riskerar psykosociala problem p.g.a. omsorgsbrist.

Vi arbetar även med föräldrar och barn som är i behov av stöd i anknytningsprocessen och där det finns risker för barnets hälsa och utveckling.

Nytida Barnvärket familjebehandling hjälper familjer där samspelet behöver förbättras. Det individuella stödet stärker anknytningen, stärker föräldern i sin roll eller hjälper till med integrering i samhället.

Vi arbetar för att stärka samspelet mellan barn och deras föräldrar så att barnet kan utveckla ett tryggt anknytningsmönster. Vår insats utgår hela tiden från barnets utvecklingsbehov och vi arbetar för att stärka relationer och samspel mellan barn, tonåringar och deras föräldrar.

Hjälper och utbildar familjer i hemmet

Barnvärket verkar i barnets hemmiljö med behandling och kan även vara behjälplig i del av utredning. Vårt mål är att förstärka det goda i barn- föräldrarelationen och att undvika onödiga placeringar och därmed separationer mellan barn och deras föräldrar.

Vi ger redskap för livet. Man kan se det som att vi tillhandahåller en verktygslåda med praktiska redskap, anpassade efter den specifika familjens individuella behov.

Vi kan också vara behjälpliga med stöd till unga blivande föräldrar med behov av föräldrautbildning och/eller psykosocial problematik och barn som är placerade i familjehem är exempel på andra målgrupper vi arbetar med.

Familjer som kan behöva få stöd med att etablera och integrera sig i det svenska samhället.

Nytida Barnvärkets insatser

Insatsen kan ges utifrån två olika uppdrag

 • Familjebehandling

 • Familjepedagogiska insatser
 • I behandlings- och utredningsarbetet använder vi oss av flera olika verktyg och metoder exempelvis Marte Meo, Barnorienterad familjeterapi.

  Barnvärket erbjuder insatser såsom familje-/sampelsbehandling med eller utan kamera, familjepedagogiska insatser, BBIC-anpassade stödinsatser som kan vara en del i kartläggning/utredning för socialtjänsten. Vi erbjuder dessutom stöd till familjehem, introduktionsstöd till unga föräldrar samt övervakat umgänge.

  Våra insatser är kraftfulla, kvalificerade och heltäckande!

  Stäng
  Visa hela beskrivningen

  Mer information om Barnvärket familjebehandling

  Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning så som socionomer inom systemisk familjeterapi inriktning, KBT utbildning, psykologer med vidareutbildning, psykoterapeut med familjeterapeutisk inriktning. Alla våra medarbetare får regelbunden extern handledning.

  Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

  Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbunden Almega Vårdföretagarna och Almega Tjänsteföretagen, för våra skolor, med flera olika fackförbund.

  I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

  Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik