Läs mer

Öppenvård

Stöd till ungdomar och unga vuxna.

Nytida arbetar med stöd till ungdomar och unga vuxna. Vi vill erbjuda rätt insats till rätt person vid rätt tid. Därför har vi byggt en vårdkedja som kan skräddarsys efter varje persons individuella behov och snabbt anpassas när behoven förändras. Vi erbjuder olika boendeformer som kan kombineras med målgruppsanpassade stödinsatser.

Arbetet med ungdomarna är praktiskt och teoretiskt orienterat. Vi definierar konkreta mål, styrkor och resurser hos ungdomen och dennes nätverk som kan bidra till att delmål och mål uppnås.

Vi träffar ofta ungdomarna i deras hemmiljö eller ute på stan. Vi kan nås via vår jour dygnet runt.

Startskottet

Startskottet är en tydlig och målstyrd insats där vi tar ett helhetsansvar för ungdomens vardag.  Arbetet med ungdomarna är praktiskt och teoretiskt orienterat. Utifrån uppdrag definierar ungdomsbehandlare tillsammans med ungdomen konkreta mål, styrkor och resurser hos ungdomen samt dennes nätverk. Detta för att skapa delaktighet som vi menar genererar till att delmål och mål uppnås. Daglig sysselsättning är central och det kan vara i form av praktikplats, studier eller annan strukturerad verksamhet. Vi skräddarsyr sysselsättningen utifrån varje enskild ungdoms förutsättningar. Inom Startskottet arbetar vi aktivt med den unges nätverk vilket sker genom stöd i kontakter med exempelvis vårdnadshavare/föräldrar, skola, beroendemottagning och psykiatrin. I Startskottet kan även ekonomisk ersättning enligt norm ingå. Jour finns för den unge samt dennes nätverk dygnet runt.

Kvalificerat kontaktmannaskap

I denna insats sker arbetet på hemmaplan i samarbete med befintligt nätverk och insatsen anpassas efter ungdomens behov och uppdragsgivarens önskemål.­ Stödet riktas ofta mot att hjälpa till med skolgång, social träning och att stärka positiva beteenden. Ofta kan vi arbeta stödjande och motiverande för att ungdomen ska kunna ta emot andra hjälpinsatser från beroendemottagning, barn och ungdomspsykiatrin eller liknande.

Våra olika öppenvårdsinsatser går att kombinera och kan också kombineras med insatserna stödboende och träningsboende.

Öppenvårdens målgrupp är ungdomar och unga vuxna med följande problematik: psykosocial problematik, kriminalitet, missbruk, annat socialt nedbrytande beteende, neuropsykiatriska diagnoser och ensamkommande ungdomar.

Medarbetare

Vi rekryterar omsorgsfullt och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi har regelbundna och gemensamma handledningar, arbetsplatsträffar och konferenser för att säkerställa kvaliteten i vårt arbete. Utöver detta har Nytida också ett internt kvalitetsledningssystem, Qualimax och regelbundna egenkontroller.

Våra verksamheter
Totalt 9
Hittade inget
+ Visa fler