Tasava Dagbehandling grundskola, hvb och öppenvård för barn & unga

hGrundskola, HVB, Öppenvård
Stockholm

Om verksamheten

Tasava dagbehandling är en dagverksamhet och kan vara ett alternativ till behandlingshem. Hos oss kan ungdomar få behandlingsinsatser tillsammans med skolundervisning i vår friskola utan att behöva byta boendemiljö. Behandling och undervisning sker integrerat i samma lokaler. Undervisningssituationen anpassas till varje ungdoms individuella kunskapsnivå och behov.

Tasava Dagbehandling tar emot ungdomar från 13 till 19 år med psykiska, neuropsykiatriska och/eller psykosociala problem/funktionsnedsättningar. Det ungdomarna har gemensamt är att det inte har fungerat i den vanliga skolan. Vi tar inte emot ungdomar där den huvudsakliga problematiken är kriminalitet eller drogmissbruk. Placeringar görs via socialtjänst och/eller landsting.

Tasava är en liten och vuxentät verksamhet. Vi som arbetar här är utbildade socionomer, familjebehandlare, terapeuter och lärare. Under behandlingsperioden får ungdomarna en egen kontaktperson. Kontaktpersonen har huvudansvaret för behandlingsinnehållet och sköter kontakten med vårdnadshavare, uppdragsgivare och andra aktörer som kan vara viktiga att samarbeta med så att alla resurser som finns tillgängliga kan samordnas. Kontaktpersonen blir dessutom en trygghet för ungdomen, någon de träffar enskilt minst en gång i veckan för att i lugn och ro kunna prata om hur de mår och trivs.

En nyckel till effektiv behandling är ett nära samarbete mellan behandlare och ungdomar. Positiva resultat når vi gemensamt! Vi har familjesamtal två gånger i månaden och de kan vara i olika konstellationer. På familjesamtalen utforskar vi hur vi kan skapa bästa möjliga förutsättningar till utveckling och välmående. Vi har en telefonjour för föräldrar dygnet runt för rådgivning och stöd.

Vi arbetar aktivt för att skapa en miljö och ett sammanhang där ungdomarna känner sig trygga. Här kan de exempelvis få öva sin förmåga att umgås i grupp, våga diskutera och ta plats. Med trygga vuxna i närheten får ungdomarna stöd och feedback i de situationer som uppstår. Tasava dagbehandling har öppet och erbjuder aktiviteter under samtliga skollov. Alla ungdomar har möjlighet att få gå i individualterapi hos oss. Vi arbetar med social träning på olika sätt och också med ungdomar som har fastnat hemma.

Tasava Dagbehandlings arbetsmetoder

Kognitiv beteendeterapi  – KBT är en individualterapeutisk samtalsmetod som fokuserar på att förändra befintliga beteenden och tankesätt för att påverka det psykiska måendet. Metoden bygger på kognitions- och inlärningspsykologiska teorier. Fokus ligger på hur individen samspelar med sin omgivning i dagsläget. Ungdomarna på Tasava får träffa en KBT-terapeut för samtal en gång i veckan där ungdomen efter en initial kartläggning får möjlighet att arbeta med sina tankestrukturer och beteenden på ett konkret och strukturerat sätt. I terapin ingår ofta olika övningar och hemuppgifter.

Psykodynamisk korttidsterapi  – I psykodynamisk korttidsterapi är utgångspunkten att våra känslor och beteenden är starkt påverkade av hur vi har knutit an till centrala personer under vår uppväxt. Det handlar också om hur vi utvecklar olika typer av försvarsmekanismer samt styrs av känslor och rädslor som vi kanske inte aktivt är medvetna om. Benämningen korttidsterapi innebär att samtalstillfällena är avgränsade till ett färre antal terapisessioner än i traditionell psykodynamisk psykoterapi. Ungdomar som går i psykodynamisk korttidsterapi på Tasava arbetar tillsammans med sin terapeut för att få större insikt om sina olika anknytningsmönster, försvarsmekanismer och rädslor för att sedan kunna ta fram strategier för att bättre hantera dem.

Systemisk familjeterapi – Tasavas familjebehandlare arbetar utifrån systemteoretiska principer där utgångspunkten är att alla som bor tillsammans med ungdomen har en betydande påverkan på hur ungdomen mår och fungerar. Hur de olika medlemmarna i hushållet kommunicerar, interagerar och relaterar till varandra analyseras. Sedan arbetar vi för att hitta ett samspelsmönster som skapar bästa möjliga förutsättningar och strukturer för att familjesystemet ska kunna bli en stödjande resurs för den unge. Alla familjemedlemmarna ska känna att de har funktionella relationer till varandra.

Miljöterapi – Miljöterapi är en metod som bygger på öppen kommunikation, delaktighet, gemensamt ansvar, social träning och en medveten strukturering av en verksamhets fysiska miljö och sociala aktiviteter för att främja en positiv social utveckling. På Tasava arbetar personalen aktivt för att tillsammans med ungdomarna skapa ett positivt och utvecklande behandlingsklimat. Här får våra ungdomar möjlighet att träna på och utveckla sina sociala förmågor i och utanför Tasavas verksamhet tillsammans med varandra och Tasavas behandlare. Ungdomarna får själva vara med och påverka miljön och klimatet och görs därmed delaktiga i sin egen behandling. Ungdomarna träffar sin ansvariga behandlare för individuella samtal en gång i veckan för att utvärdera behandlingsmiljön och sin egen utveckling och roll i den. Personalen har regelbunden handledning av kvalificerad handledare för att säkerställa att det miljöterapeutiska arbetet håller en hög kvalitet.

Motivational interviewing (MI) – MI är en samtalsmetod där samtalsledaren antar ett utforskande och empatiskt förhållningssätt för att försöka förstå individens situation och utgångspunkter. Syftet med metoden är att försöka väcka personens motivation till förändring. Samtalsledaren strävar efter att skapa förutsättningar för reflektion och stärka en positiv bild av personen.

Aggression replacment training (ART) – ART är en strukturerad manualbaserat multimodal behandlingsmetod som bygger på principer hämtat ur kognitiv beteendeterapi och social inlärningsteori. Målgruppen är i huvudsak ungdomar mellan 12-20 år som brister i sina sociala färdigheter, känslokontroll eller moralutveckling. Under flertalet tillfällen får ungdomarna, individuellt, i grupp eller tillsammans med sin familj möjlighet att träna på dessa tre områden tillsammans med Tasavas ART-instruktörer som alla är utbildade hos Allt om ART och KBT (www.alltomart.se).

Kom till Tasava – Kom till Tasava är ett strukturerat arbetssätt speciellt utformat för att ge ett intensifierat stöd åt hemmasittande ungdomar och deras familj/vårdnadshavare. Målet är att successivt arbeta för att möjliggöra för ungdomarna att kunna ta emot undervisning i Tasavas skollokaler. Tasavas behandlare gör initialt hembesök där en kartläggning av aktuella skolhinder görs. En gemensam individuell planering utformas tillsammans med ungdomen och dennes familj/vårdnadshavare där realistiska delmål tas fram. Detta i form av konkreta steg som tar hänsyn till de skolhinder och svårigheter som finns, så att ungdomen i en realistisk takt närmar sig verksamheten. En central del i arbetssättet är att skapa ett heltäckande samarbete mellan ungdom, behandlare, lärare och familj/vårdnadshavare så att alla resurser sammanförs för att gemensamt kunna hitta vägar tillbaka till skolan.

Mer om Tasava

Tasava yrkesträning

Tasava daglig verksamhet

Tasava skola

Fysisk miljö

Vår behandlings- och skollokal är centralt belägen på Kungsholmen och nås via flertalet olika busslinjer (Västerbroplan) samt tunnelbana (Thorildsplan eller Fridhemsplan). Närliggande Rålambshovsparken och Långholmen erbjuder trevliga promenadstråk. Vi arbetar aktivt för att Tasavas fysiska miljö ska återspegla trygghet, stimulans och upplevas som välkomnande och hemtrevlig.

Om medarbetarna

Vi som arbetar med behandling på Tasava är socionomer med vidareutbildning i psykoterapi

Visa hela beskrivningen

Det här händer på Tasava Dagbehandling