Visa alla bilder
360 panorama

hBehandlingshem, HVB

Egen regi
SoL 7.1.1
Barn & Unga
7
15-20 år

Behandlingshem utanför Göteborg

Nytida Trädgården utanför Göteborg är ett mindre vård- och behandlingshem för ungdomar med i huvudsak psykosociala svårigheter och/eller personer med lättare neuropsykiatriska funktionshinder. Vi utgår från klienten och arbetar stödjande utifrån en salutogen och miljöterapeutisk helhetssyn.

Utifrån den unges behov och med stöd av strukturerad behandling erbjuds klienten verktyg att klara sin vardag, oberoende av vilken diagnos klienten har. Syftet med behandlingen är att den enskilde i framtiden ska klara sig mer själv i vardagen. Trädgården behandlingshem är beläget i en avskild stadsnära miljö strax utanför Göteborg.

Behandlingshem för ungdomar

Vår målgrupp är pojkar och flickor mellan 15 – 20 år med psykosociala svårigheter och/eller personer med lättare neuropsykiatriska funktionshinder - NPF. Exempel på sådana kan vara beteendesvårigheter, relationsproblematik, självskadebeteende eller annan problematik där lättare ADHD, Aspergers syndrom och autismspektrumtillstånd finns med i bilden.

På Trädgården arbetar vi utifrån modellen Steg för steg som bygger på delaktighet, transparens och mätbarhet. Vi arbetar hypotesprövande utifrån den enskilda ungdomens behov där ungdomen, vårdnadshavare och uppdragsgivare är delaktiga i hela processen. Vi utgår från att välfungerande dygnsrytm, kost- och motionsvanor är avgörande för ungdomarnas förmåga att tillgodogöra sig behandling. Tillsammans med ungdomarna arbetar vi därför för att få till en daglig struktur där sysselsättning i form av skola eller praktik samt en meningsfull fritid är en viktig del. Målet är att ungdomarna vid avslutad behandling ska leva ett meningsfullt liv med ökad livskvalitet och att de ska ha lärt sig sociala och praktiska färdigheter.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar utifrån en tillämpad beteendeanalys som följer en tydligt angiven process med givna metodologiska steg. Innehållet i behandlingen och val av interventioner baseras alltid på den inledande beteendeanalysen. Problembeteenden identifieras, därefter görs en prioritering av var vi börjar. Det prioriterade beteendet mäts, för att få reda på hur stort problemet är, innan analysen av beteendets funktion tar vid. Interventioner (åtgärder) bestäms och genomförs tillsammans med ungdomen. Därefter utvärderar vi och följer upp effekterna av interventionerna (åtgärderna). Socialtjänst, ungdomen själv och dennes vårdnadshavare är delaktiga i processen och får ta del av de grafer som kommer att illustrera framgång och eventuella svårigheter. Varje processteg har sina rutiner med angivet mål och syfte.

Vardagsstruktur

Inom HVB-boendet finns en tydlig grundstruktur i vardagen vad gäller mat, behandlingstillfällen och sysselsättning. För de som är motiverade för skolgång som sysselsättning finns grund- och gymnasieskolor i närheten.

De som saknar skolmotivation eller av andra skäl inte skall gå i skolan (även om de är inskrivna), ingår istället i boendets behandlingsprogram. Det betyder att beroende på vilket behov var och en har, deltar man på olika sätt i denna struktur.

En vanlig dag på Trädgården behandlingshem kan se ut ungefär så här:

- Uppstigning, frukost och ev. vardagssysslor
- Skolgång eller ”Morgonsamling” med tema och personal alternativt ”Behandlingssamtal”
- Lunch och ev. vardagssysslor
- Fortsatt skolgång eller ”Eftermiddagsgrupp” med tema och personal alternativt ”Behandlingssamtal”
- Egen tid och möjlighet till egen aktivitet med personalstöd
- Middag och ev. vardagssysslor
- "Kvällssamling" med ev. självvalt tema utan personal
- Läggdags

Under utslussningsperioden skapar var och en sedan sin egen struktur tillsammans med behandlingsansvarig och kontaktpersoner. Här finns också möjlighet att göra mjuka och förtroendefulla övergångar till ett eventuellt stödboende inom öppenvården i slutet av sin utslussningsperiod.

Tillstånd

Trädgården behandlingshem har tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) att bedriva HVB-verksamhet med behandling enligt SoL (Socialtjänstlagen) för ungdomar mellan 15 – 20 år.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Trädgården behandlingshem

Trädgården har totalt 9 platser och två boendeformer. I Hvb-boendet med 7 platser är behandlingsdelen mer central och i utslussningsboendet med två platser är stödfunktionerna mer anpassat till eget boende. I en närbelägen fastighet finns sedan ett flertal stödboende inom Nytida där öppenvårdsinsatser är mer vanliga.

Trädgården behandlingshem är både beläget nära ett grönområde och en stadsliknande miljö. Daglig sysselsättning och aktivitet finns inom boendet eller i närområdet och skolmöjligheter finns i närheten.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Personalen på vårt behandlingshem för ungdomar har lång erfarenhet och bred kompetens. Professioner som terapeut, socionom, social- och behandlingspedagoger ingår i det vardagliga arbetsteamet och specialistsjuksköterskor i psykiatri är regelbundet knutna till behandlingsinsatserna. För bästa kontinuitet bibehålls även kontakt med klientens eventuella befintliga läkarkontakter.

All omvårdnadspersonal har utbildning i MI, återfallsprevention och lågaffektivt bemötande. Ansvarig behandlingspersonal är socionomer eller beteendevetare med vidareutbildning inom behandling. Inom ramen för behandling används evidensbaserade verktyg som CAN-skattning, TAG-utvärdering samt IPT-k.

Vidare har all personal kontinuerlig fortbildning och extern handledning. Övrig personal som tjänstgör är verksamhetschef, samordnare och fastighetsskötare.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.