Visa alla bilder
360 panorama

hHVB, Stödboende

Egen regi
LVU, SoL 7.1.1
Barn & Unga
7
15 t.o.m 20 år

Nytida Trädgården är ett mindre behandlingshem som ligger i Mölndal utanför Göteborg. Trädgården har 5 platser på HVB-hemmet och 2 platser i stödboendet som ligger i anslutning till HVB-hemmet.

Målsättningen är att den unge efter avslutad behandling får en ökad livskvalitet.

Målgrupp

HVB Trädgården vänder sig till pojkar och flickor i åldern 15-20 år. Stödboendet vänder sig till pojkar och flickor i åldern 16-20 år. De ungdomar som placeras på Trädgården har ofta:

- Psykosocial problematik
- Riskbeteende och normbrytande beteende

Ungdomarna kan också ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som försvårar problematiken.

Så här arbetar vi

På Trädgården arbetar vi utifrån modellen Steg för steg.

Vi arbetar hypotesprövande utifrån den enskilda ungdomens behov där ungdomen, vårdnadshavare och uppdragsgivare är delaktiga i hela processen. Vi utgår från att välfungerande dygnsrytm, kost- och motionsvanor är avgörande för ungdomarnas förmåga att tillgodogöra sig behandling. Därför har vi:

- Bestämda kostvanor
- Träning i dygnsrytm
- Daglig motion
- Systematiserad fritidsträning med exponering för nya aktiviteter
- Tydliga rutiner

Tillsammans med ungdomarna arbetar vi för att få till en daglig struktur där sysselsättning i form av skola eller praktik samt en meningsfull fritid är en viktig del.

Vi arbetar både individuellt och i grupp och anpassar arbetet utifrån målgruppen och den enskilde. Som ett led i arbetet med ungdomens fysiska och psykiska hälsa har vi en sjuksköterska i verksamheten

Metoder och förhållningssätt

De metoder och förhållningsätt vi arbetar med är:

- Steg för steg
- Traumamedveten omsorg
- ART
- Lågaffektivt bemötande
- MI
- Familjerådslag

Familj och nätverk

För att skapa förutsättningar för delaktighet hos nätverket är vi transparenta i vårt arbete, samverkan och återkoppling är ett regelbundet inslag.

Personalen har veckovis kontakt med vårdnadshavare via telefon eller mail. Vi är behjälpliga med transport och/eller bokning av hemresor för att främja ungdomens relationer med anhöriga. Vi deltar och initierar till regelbundna möten med aktuella personer i nätverket/vårdnadshavare.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Trädgården behandlingshem

Trädgården har totalt 7 platser och två boendeformer. HVB-boendet där behandlingsdelen är mer central och utslussningsboendet där stödfunktionerna är mer anpassat till eget boende. I en närbelägen fastighet finns sedan ett flertal stödboende inom Nytida där öppenvårdsinsatser är mer vanliga.

Trädgården behandlingshem är både beläget nära ett grönområde och en stadsliknande miljö. Daglig sysselsättning och aktivitet finns inom boendet eller i närområdet och skolmöjligheter finns i närheten.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Personalen på vårt behandlingshem för ungdomar har lång erfarenhet och bred kompetens. Professioner som terapeut, socionom, social- och behandlingspedagoger ingår i det vardagliga arbetsteamet och specialistsjuksköterskor i psykiatri är regelbundet knutna till behandlingsinsatserna. För bästa kontinuitet bibehålls även kontakt med klientens eventuella befintliga läkarkontakter.

All omvårdnadspersonal har utbildning i MI och lågaffektivt bemötande. Ansvarig behandlingspersonal är socionomer eller beteendevetare med vidareutbildning inom behandling. Inom ramen för behandling används evidensbaserade verktyg.

Vidare har all personal kontinuerlig fortbildning och extern handledning. Övrig personal som tjänstgör är verksamhetschef och samordnare.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbunden Almega Vårdföretagarna och Almega Tjänsteföretagen, för våra skolor, med flera olika fackförbund.