Visa alla bilder
360 panorama

hSärskilt boende

Egen regi
SoL 7.1.2
Vuxna

Vi erbjuder permanent boende i en lugn och lantlig slottsmiljö för personer med psykisk ohälsa. Vi har tillstånd för bostad med särskild service SoL 7.1.2 för personer från 21 år utan övre åldersgräns.

Rånäs boende riktar sig till personer i behov av en permanent bostad med heldygnsomsorg. Här bor man i sin egen lägenhet. Det stöd som erbjuds utgår dels från den beställning biståndshandläggaren formulerat, dels från den boendes egna önskemål då genomförandeplan formuleras tillsammans med denne.

Att vara delaktig i utformandet av sina egna insatser är något vi lägger stor vikt vid.

Arbetssätt

Vi utgår från ett återhämtningsperspektiv, med en stark tro på att återhämtning är möjlig för alla. En förtroendefull relation mellan omsorgstagare och omsorgspersonal är av största vikt, för att erbjudet stöd också ska upplevas som stödjande. Därför arbetar vi med kontaktmannaskap, där varje omsorgstagare har en kontaktperson som tillsammans med brukaren planerar och följer upp erbjudna insatser.

I enlighet med ett salutogent förhållningssätt fokuserar vi i huvudsak på resurser och styrkor som brukaren har med sig. Vårt viktigaste uppdrag är att nyfiket utforska de värden som är centrala för varje brukare, för att därefter ha dessa som utgångspunkt då insatserna formuleras.

Den kompetens som stor del av personalgruppen besitter inom motiverande samtal (MI), ger oss en trygghet i detta motivationsarbete.

Ett eget hem

När man bor på Rånäs boende ska man känna ”det här är mitt hem”. Det är personalen som är gäster i brukarnas hemmiljö, vilket ska avspeglas i varje möte. Vi arbetar aktivt med brukardelaktighet, vilket bland annat innebär att omsorgstagarna  är med och fattar beslut som rör verksamheten.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Rånäs boende

Du bor i din egen lägenhet i en lugn och lantlig slottsmiljö.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbunden Almega Vårdföretagarna och Almega Tjänsteföretagen, för våra skolor, med flera olika fackförbund.