Pusselbitens skola i Dalby

hFritids, Grundskola, Grundsärskola
Dalby, Lund, Skåne

Om verksamheten

Pusselbiten är en friskola med sammanslagen verksamhet för både grundsärskole- och grundskoleelever med inriktning mot autismspektrumtillstånd, i dagligt tal benämnt som resursskola. Skolan ligger i Dalby (Lunds kommun) och omfattar 30-35 elevplatser. Vi har tillstånd för grundskola 1-6, särskola 1-9, samt fritidshem och korttidstillsyn (LSS). Elever som går på Pusselbitens skolor har ett komplext och väl dokumenterat stödbehov, och skolan har endast plats för ett fåtal elever och som också tillhör denna grupp med komplexa stödbehov kopplat till funktionsnedsättning.

Vi ser allt lärande i ett livsperspektiv och arbetar med aktivt lärande mot självständighet där elevens styrkor och intressen betonas för att hjälpa eleven framåt i sin utveckling. Eleven arbetar med strategier för att handskas med stress, samt verktyg och redskap som kompenserar för eventuella svårigheter i vardagen. Pusselbiten lägger stor vikt på hur de olika sinnena påverkar elevens vardag. Vi lär ut olika verktyg för att eleverna själva ska kunna utveckla hållbara strategier.

Tillit är en grundsten för lärande och utveckling. På Pusselbitens skola bemöts alla elever på ett positivt sätt som grundar sig på empati, acceptans och respekt. Vi erbjuder en skolmiljö där varje elev kan känna delaktighet i sitt eget lärande och i sitt samspel med andra elever vilket ökar elevens självkänsla.

Individanpassning

På Pusselbitens skolor ser vi den enskilde elevens styrkor och förmågor. Vi arbetar utifrån elevens behov för att stötta till ett så självständigt liv och så framgångsrik skolgång som möjligt. Undervisningen och övriga moment under skoldagen, individanpassas helt utifrån elevens förmågor, styrkor, behov och dagsform.

Vi arbetar med att tydliggöra elevens skoldag och tillsammans med eleven finner vi strategier för att skolgången ska skräddarsys utifrån just den elevens behov kopplat till styrdokumenten.

Vi fokuserar också på elevens kommunikation. Att kunna förstå och bli förstådd av sin omvärld är en förutsättning för självständighet och en lyckad skolgång. Genom kommunikation kan eleven skapa sammanhang samt kunna påverka sin tillvaro och vardag. Vi utgår från elevens möjligheter till kommunikation och arbetar förtydligande genom exempelvis bildschema, bildstöd och teckenkommunikation.

Tillsammans med nätverket runt eleven skapar vi särlösningar genom att utreda möjligheter och flexibelt anpassa kraven utefter individens egna förutsättningar. Vi värdesätter samarbetet mellan hem, skola, boenden, korttids och andra instanser högt.

Vi arbetar ständigt för att möjliggöra för eleven att övervinna svårigheter, växa i sin uppgift och att få lyckas. Vi ser det lilla och skapar kortsiktiga mål i elevens vardag men strävar alltid mot de långsiktiga målen.

Fritids efter skoldagens slut

Efter skolans slut kan våra elever stanna på vårt fritidshem om vårdnadshavare har ansökt om detta och om eleven bedöms ha rätt till fritids. På fritids får man hjälp att planera sin eftermiddag och att komma igång med fritidsaktiviteter. Det kan handla om allt från att spela innebandy, pyssla, läsa, leka eller arbeta vid datorn till att få laga mellanmål. Pusselbiten erbjuder även fritidshem för barn över tolv år efter beslut om LSS 9:7 av hemkommunens ansvarige förvaltning.

Fysisk miljö

Skolan är belägen i ljusa och ändamålsenliga lokaler i centrala Dalby. Nära skolan ligger nationalparker med lummiga skogsdungar, dammar, stenbrott och vackra motionsspår vilket ger oändliga möjligheter till inspiration och nyttja uterummet och naturen i sin pedagogik.

Om medarbetarna

På Pusselbitens skolor ställer vi höga krav på lärarnas utbildning och elevassistenternas engagemang och kompetens kring såväl skolämnen som bemötande och förhållningssätt. All personal, oavsett profession, som arbetar med eleverna får kontinuerlig handledning och utbildning i att arbeta med den specifika målgruppen. Lärarna är legitimerade ämneslärare. Utöver det har vi legitimerad specialpedagog, logoped och utbildade speciallärare. Samtliga har mångårig erfarenhet av att arbeta med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alla arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt och med tydliggörande pedagogik, där grundsynen förenklat uttryckt består i att alla elever gör rätt om de kan, blir det fel så är det skolans uppgift att förändra och anpassa i bemötande, miljö och material.

Visa hela beskrivningen

Lyssna