Visa alla bilder

hÖppenvård

Egen regi
SoL
Vuxna

Provita rehab erbjuder stöd och behandling för alkohol- och drogrelaterade problem på arbetsplatsen samt behandling för riskbruk, missbruk och beroende av spel och läkemedel. Provita rehab finns också till för dig som söker privat och vill bekosta din behandling själv.

Beroende är en folksjukdom som kan drabba vem som helst. Problem kopplade till alkohol, läkemedel, spel och narkotika finns överallt i vårt samhälle och orsakar mycket lidande för såväl den enskilde, hens nära och kära samt för kollegor och arbetsplats och medför stora ekonomiska kostnader för arbetsgivaren och för samhället i stort.

Med över 30 års erfarenhet av att behandla alkohol-, drog- och spelproblematik väjer vi inte för det svåra. Vi lägger stor vikt vid det personliga och mänskliga bemötandet. Vi finns tillgängliga dygnet runt för både arbetsledning, HR och för den enskilde.

Vi erbjuder

-Konsulterande samtal för arbetsgivaren.
-Bedömningssamtal/infomöte för medarbetare och arbetsgivare.
-Tillgänglighet – en personlig kontakt även utanför kontorstid
-Stöd och rådgivning till Hr/personalansvarig/chef
-Krishantering på arbetsplatsen
-Rådgivning
-Utredning och bedömning med stöd av ett tvärprofessionellt team och strukturerande bedömningsinstrument som AUDIT, DUDIT och ASI.
-Förslag till rehabinsats – en individanpassad behandlingsform
-Individuella samtal med alkohol- och drogterapeut
-Motiverande samtal
-Flexibel och individanpassad behandling när det bäst passar den enskilde; en eller flera dagar i veckan, dag- eller kvällstid, längre eller kortare tid. Online eller på plats.
-Lång uppföljning och efterbehandling efter insatsen.
-Stöd och kunskap till medarbetare och kollegor på arbetsplatsen
-Anhörigbehandling

Vi hjälper också till som rådgivare till HR och företagsledning vid misstanke om missbruk på arbetsplatsen. Vi ringar in problemet om det är diffust, ger råd och föreslår en adekvat rehabinsats.

Behandlingsmetoder

Provita rehabs behandling är uppbyggd med Minnesotamodellen, även kallad 12-stegsmodellen som grund. Vår grundmetod stärker vi med motiverande samtal, MI, som förhållningssätt. Vi har kompetens inom KBT, en vetenskapligt dokumenterad terapiform för att förändra beteenden, liksom inom ACT, Acceptance Comitment Therapy, samt inom psykiatri och medicin. Utöver det finns inslag av yoga, akupunktur och mindfulness i behandlingsinnehållet.

Behandling

Efter en utredning och i samråd med arbetsgivaren, den enskilde och Provita rehab beslutar vi om hur behandlingen ska läggas upp. Vi är också arbetsgivarens partner i rehabfrågor kring beroendeproblem och stöttar företagsledning, chefer, medarbetare och personalansvariga hur de ska hantera den aktuella situationen.

Så här går en behandling till

Den enskilde kommer till våra lokaler i centrala Malmö och deltar i gruppbehandling tillsammans med andra i mindre grupper, får föreläsningar och enskilda samtal med terapeut. I behandlingen arbetar hen specifikt med just sin livssituation och får hjälp att hitta strategier för att bryta sitt beroende. Utifrån den enskildes behov kan det också planeras för enskilda samtalssessioner i motiverande och/eller behandlande syfte.

När behandlingstiden är klar följer en ett år lång efterbehandling veckovis då vi har fortsatt kontakt för att följa upp att allt fungerar. Här kan vi också erbjuda olika typer av stöd och nykterhetskontroller.

Provita Rehab har kontinuerlig uppföljning och veckovis information till arbetsgivaren under hela rehabinsatsen. All eventuell frånvaro eller avvikelse från behandlingen kommuniceras omgående. Målsättningen är att medarbetaren ska vara nykter och drogfri hela behandlingen och därefter. Detta kontrolleras under hela insatsen kontinuerligt med utandningsprov, urin och salivprov samt blodprov vid behov och eventuellt digitalt alkotest via mobilen.

Hur lång tid pågår behandlingen?

Normalt pågår vår dag- och kvällsbehandling på deltid under 6 veckor med tre pass i veckan. Men vi utgår alltid från den enskildes behov och individuella lösningar är möjliga. Det kan till exempel innebära internatbehandling, en kortare dag- eller kvällsbehandling eller enbart samtal med alkohol- och drogterapeut en gång i veckan.

Målet med behandlingen

Målet och syftet med behandlingen och våra insatser är att personen som är i behandling ska bli fri från sitt beroende och bli nykter, drogfri eller spelfri. Han eller hon ska bygga upp en sund livsstil som är hållbar resten av livet.

Vägen dit kan vara svår, krokig och innebära en hel del motgångar. Vår målsättning är att hjälpa personen att klara av och hantera sitt liv och de situationer som uppstår på ett annat sätt än att dricka,  droga, spela eller ta tabletter. Vi arbetar mycket med motivation, uppföljning och eget ansvar.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Provita rehab

Vi finns centralt i Malmö, beläget i vacker omgivning på Bellevue. Beroende på vilken typ av rehabinsats är det lätt att ta sig hit med bil eller buss.

Vi kommer också ut till arbetsplatsen för utbildning, föreläsningar, information och möten.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Alla medarbetare på Provita har teoretisk och professionell utbildning inom beroendeproblematik. De är utbildade alkohol- och drogterapeuter, och har utbildning inom psykiatri, ACT, KBT, akupunktur, yoga samt tillgång till sjuksköterska och psykiater med missbrukskompetens. De flesta av våra medarbetare har egen erfarenhet av beroende eller medberoende och de har mellan 10 och 28 års nykterhet och drogfrihet. Detta är en styrka som vi är stolta över och våra alkohol- och drogterapeuter fungerar som rollmodeller för dem som kommer till oss.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.