hÖppenvård

Egen regi
SoL 7.1.1
Barn & Unga, Vuxna
16+ år

Lösningsfokuserad öppenvård för en strukturerad vardag

Nu byter vi namn! Tidigare kanske du känner igen oss som Målet i Umeå men sedan mars 2020 har vi bytt namn till Nytida Öppenvård Umeå. Nytida öppenvård Umeå vänder sig till ungdomar från 16 år med psykosocial problematik, neuropsykiatriska diagnoser, missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende.

Vi är inriktade på diagnoserna ADHD/ADD, Aspergers syndrom, autism, bipolaritet/manodepressivitet, depression och ångest, dubbeldiagnoser, missbruk, personlighetsstörning, självskadebeteende, tvångssyndrom, kriminalitet och ätstörning, som är i behov av omfattande stöd i öppenvård. Vi arbetar med eftervårdsbehandling och utsluss, men är också ett framgångsrikt alternativ till institutionsplacering. Gemensamt för de unga människor som kommer i kontakt med oss är att de har svårt att förändra sin situation på egen hand. Vårt grundläggande mål är att erbjuda en väg till en trygg och stabil tillvaro.

Mål och arbetssätt

Hos oss får du en väl planerad och strukturerad vardag och stöd av en kontaktperson som ser till att det fungerar med både praktik och fritid. Vi är fokuserade på lösningar och väljer att se dina starka sidor i stället för svagheterna. Du får förutsättningar att bryta negativa beteenden som missbruk och kriminalitet. Vårt arbete bygger på att du är delaktig, vilket vår engagerade personal motiverar dig att vara. Du har kontakt med din kontaktperson och arbetar efter din individuella genomförandeplan.

Med kontor i Umeå arbetar vi i stora delar av Norrland, där vi erbjuder öppenvårdstjänster enligt SoL. Vår ambition är att kunna erbjuda en så komplett vårdkedja som möjligt, där vi på ett professionellt och effektivt sätt kan komplettera kommunernas egna insatser.

Ett strukturerat öppenvårdsprogram

Startskottet är en tydlig och målstyrd insats där vi arbetar för att förebygga eller ta hem dyra institutionsplaceringar åt kommunerna. Inom öppenvården erbjuder vi följande: Då stödboenden / träningslägenheter enbart sysslar med träning i ADL i själva lägenheten väljer ofta våra uppdragsgivare övriga tjänster såsom Startskottet och Kvalificerade kontaktmannaskap för att trygga ungdomens behov även utanför själva boendeformen.

Startskottet

Startskottet är ett strukturerat öppenvårdsprogram som är en tydlig och målstyrd insats där vi tar ett helhetsansvar för ungdomens vardag. Arbetet sker utifrån individuella veckoscheman för en strukturerad vardag.

Arbetet med ungdomarna är praktiskt och teoretiskt orienterat. Utifrån uppdrag definierar ungdomsbehandlare tillsammans med ungdomen konkreta mål, styrkor och resurser hos ungdomen samt dennes nätverk, detta för att skapa delaktighet som vi menar leder till att delmål och mål uppnås.

Daglig sysselsättning är central och det kan vara i form av praktikplats, studier eller annan strukturerad verksamhet. Vi skräddarsyr sysselsättningen utifrån var enskild ungdoms förutsättningar. Inom Startskottet arbetar vi aktivt med den unges nätverk vilket sker genom stöd i kontakter med exempelvis vårdnadshavare/föräldrar, skola, beroendemottagning och psykiatrin. I insatsen ingår ofta även fritidsaktiviteter, busskort, träningskort – allt som bedöms gynnar ungdomens utveckling. I Startskottet kan även ekonomisk ersättning enligt norm ingå.

Beredskap finns för den unge samt dennes nätverk kontakter med föräldrar, nätverk och andra aktörer som beroendemottagningen, BUP, med flera. Det finns även möjlighet till drogtester om så önskas.

Kvalificerat Kontaktmannaskap

I denna insats sker arbetet på hemmaplan i samarbete med befintligt nätverk och insatsen anpassas efter ungdomens behov och uppdragsgivarens önskemål. I insatsen riktas stödet ofta mot att hjälpa till med skolgång, social träning och att stärka positiva beteenden. Ofta kan vi arbeta stödjande och motiverande för att ungdomen ska kunna ta emot andra hjälpinsatser från beroendemottagning, barn och ungdomspsykiatrin eller liknande. Hög flexibilitet och tillgänglighet är nyckeln till att snabbt nå resultat. och att stärka positiva och motverka negativa beteenden. Det finns möjlighet till drogtester om så önskas. Tjänsten erbjuds i fem, tio alternativt 15 timmar per vecka .

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Öppenvård Umeå

På Umeå Öppenvård finns fyra medarbetare som har bred och gedigen erfarenhet och kunskap. De teoretiska kunskaperna är framförallt som socionom, men även drog- och alkoholterapeut samt bred pedagogisk kunskap. Samtliga coacher är även utbildande i MI, en metod som används för att skapa en förändrad livssituation och arbetar med lågaffektivt bemötande. Det ger oss ett brett perspektiv när vi samarbetar kring olika lösningar för våra ungdomar. Teamarbetet är en av våra stora styrkor i arbetet med ungdomarna. Alla coacher har samtal med sina ungdomar kring hälsa och mående, men ibland kan det behövas ytterligare, mer specifikt stöd. Handlar det om drogproblematik så kan coacherna erbjuda strukturerade samtal. Personalen har kunskap och använder övriga kompetenser som konceptet och metoden rePULSE för att möta inåtvända och utagerande personer. HAP, Samspelsfokuserad familjeterapi, KBT och Återfallsprevention används också.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbunden Almega Vårdföretagarna och Almega Tjänsteföretagen, för våra skolor, med flera olika fackförbund.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik