Öppenvård Karlstad

hÖppenvård
Karlstad, Värmland

Om verksamheten

Tidigare kanske du känner igen oss som Ungstöd men sedan mars 2020 har vi bytt namn till Nytida Öppenvård.
Öppenvård Karlstad vänder sig till ungdomar med psykosocial problematik, neuropsykiatriska diagnoser, missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende. Vi är inriktade på diagnoserna ADHD/ADD, autism, bipolaritet, depression och ångest, dubbeldiagnoser, missbruk, personlighetsstörning, självskadebeteende, tvångssyndrom, kriminalitet och ätstörning.
Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen, vi är främst utbildade socionomer och beteendevetare.
Våra medarbetare är vidareutbildade inom:
 • MI
 • Återfallsprevention
 • Missbruk
 • Tvångs- och ångestsyndrom
 • Ångest och ADHD
 • Lågaffektivt bemötande
 • Kriminalitet som livsstil
 • Självskadebeteende
 • Familjebehandling KBT
 • Alkohol- och drogterapi
 • Vi har utbildad personal inom patriark som besitter kompetens att utföra skyddsbedömningar.

Mål och arbetssätt

Hos oss får du en väl planerad och strukturerad vardag med stöd av en ungdomsbehandlare som ser till att det fungerar med både praktik och fritid. Vi har alltid ett salutogent förhållningssätt där vi försöker hitta lösningar och väljer att se personens starka sidor som vi bygger vidare på.
För att kunna möta var individ är vår flexibilitet utmärkande för vår verksamhet, såväl mot den enskilde som mot uppdragsgivare. Vår övertygelse är att all bestående förändring kommer från individen själv. För att öka delaktigheten och motivationen för den inskrivna i sin behandling, inleds samtliga våra insatser med ett strukturerat MI-samtal, där den inskrivna kommer att skatta sig själv och dess utveckling avseende sin måluppfyllelse. Detta MI-samtal upprepas på månadsbasis, vilket utmynnar i en vårdrapport, där såväl uppdragsgivare som klient kan följa utvecklingen över tid. Vi hoppas på detta sätt att bättre kunna åskådliggöra resultaten av vår öppenvård, såväl för klient som för uppdragsgivare.
Med kontor i Karlstad erbjuder vi öppenvårdstjänster enligt SoL. Vår ambition är att kunna erbjuda en så komplett vårdkedja som möjligt, där vi på ett professionellt och effektivt sätt kan komplettera kommunernas egna insatser. Inom öppenvården erbjuder vi följande: Startskottet, ett strukturerat öppenvårdsprogram samt Kvalificerat kontaktmannaskap.
Båda insatserna går att kombinera med vårt stödboende för ett mer omfattande stöd. Läs mer om vårt stödboende

Våra insatser

Startskottet - Strukturerat öppenvårdsprogram

Startskottet är ett strukturerat öppenvårdsprogram där vi tar ett helhetsansvar för individen. Detta sker genom ett nära samarbete mellan individ och dennes ungdomsbehandlare. Utifrån uppdrag definierar behandlare tillsammans med individen konkreta mål, styrkor och resurser hos denne samt dennes nätverk. Detta för att skapa delaktighet som vi menar genererar till att delmål och mål uppnås. Individ och ungdomsbehandlare skapar tillsammans förutsättningar att bryta negativa beteenden så som missbruk och kriminalitet. Daglig sysselsättning är central, till exempel praktikplats, studier eller annan strukturerad verksamhet. Praktikplatsen/sysselsättningen handplockas för att passa individens förutsättningar. Sysselsättningen ska vara en positiv upplevelse och förknippas med att lyckas.
Arbetet sker utifrån individuella veckoscheman för en strukturerad vardag. Ungdomsbehandlare hjälper till att se till så att den planerade vardagsstrukturen upprätthålls med praktik och en bra fritid. Ungdomsbehandlare tar ett helhetsansvar för individens vardag och har kontakter med föräldrar, nätverk och andra aktörer som beroendemottagningen, BUP, med flera.
Övrigt, familjearbete, skyddsbedömningar, återfallsprevention, ASI-intervju och ekonomisk ersättning
Inom startskottet formar vi insatsen utifrån de behovsområden som ligger till grund för uppdraget, varför var insats är unik. Vi matchar ungdomsbehandlare utifrån de förutsättningar som ligger till grund för placering. Vi erbjuder bland annat nätverks- och familjearbete, skyddsbedömningar och strukturerat program i återfallsprevention. Vi har även möjlighet att genomföra ASI-intervju grund samt uppföljning.
Om uppdragsgivare så önskar betalar vi som ett led i motivationsarbetet ut stimulansersättning upp till norm.
Övrigt som ingår
- Nödvändiga försäkringar
- Busskort
- Arbetskläder
- Referenser från praktikplatsen/sysselsättningen
- Möjlighet till drogtester
- Grundläggande utbildning, till exempel truckkort
- Körkortspaket efter tre ”bra” månader
- Tillgång till stöd dygnet runt jour via vår jour

Kvalificerat kontaktmannaskap

Insatsen anpassas efter beställarens önskemål och individens behov. Arbetet sker på hemmaplan och i samarbete med befintligt nätverk. Hög flexibilitet och tillgänglighet är nyckeln till att snabbt nå resultat. Här riktas stödet mot till exempel hjälp med skola, social träning och att stärka positiva och motverka negativa beteenden. Vi arbetar ofta stödjande och motiverande för att den det berör ska kunna ta emot andra hjälpinsatser från beroendemottagningen, BUP, med flera. Arbetet sker efter tydliga mål med tät uppföljning av genomförandeplanen som gemensamt upprättats tillsammans med ungdomsbehandlare. Kvalificerat kontaktmannaskap erbjuds i två olika omfattningar: fem samt tio timmar per vecka.

Om medarbetarna

Öppenvårdens medarbetare har adekvat utbildning, så som socionomutbildning, beteendevetare eller behandlingspedagoger. Vi rekryterar omsorgsfullt och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Visa hela beskrivningen

Öppenvård Karlstad på Instagram

Lyssna