Nytorpsskolan

hGrundskola
Täby, Stockholm

Om verksamheten

Nytorpsskolan är en grundskola med årskurserna 1-9. Skolan vänder sig till elever med diagnoser inom autismspektrum och ADHD som behöver undervisning i en liten, resursstark grupp.

Små grupper

Du får undervisning i en av våra små grupper. En grupp består av mellan 6 – 10 elever. I varje grupp arbetar en till två lärare alternativt en lärare och en pedagogisk assistent. Vi vill att lärandet ska vara lustfyllt och att du ska kunna göra allt fler saker på egen hand. Du får undervisning både i grupp och enskilt. Våra lärare har kunskapen att se vad just du behöver och du vet alltid vem du kan fråga om hjälp.

Gott om studierum

Skolan har gott om lokaler. Det gör att vi kan låta våra elever studera enskilt och ostört, om man behöver det. Alla elever har tillgång till datorer eller surfplattor och andra pedagogiska hjälpmedel. På skolan finns ett särskilt musikrum som används både i undervisningen men även som uppehållsrum under raster. Vi har även en bildsal med stort ljusbord och NO-sal för laborationer. Skolan består av två våningsplan. På varje plan finns ett pingisrum och uppehållsrum.

Helhetssyn

Pedagoger och medarbetare arbetar i team utifrån en helhetssyn på elevens livssituation. Vi strävar efter ett tätt samarbete med vårdnadshavare och övriga familjemedlemmar, men också samverkan med tidigare skola, BUP, handledare och skolhälsovård. Vi vill erbjuda ett sammanhang där eleven får uppleva framgång och känslan av att lyckas, såväl i skolsituationen som i det sociala samspelet med sin omgivning.

Närmare information om pedagogiken

Som stöd i arbetet att utforma elevernas skolgång till det bästa har vi Nytidas ramverk för pedagogik.
Ramverket bygger på följande arbetssätt:

Tydliggörande pedagogik
Om elevens vardag är så förutsägbar och begriplig som möjligt så ökar chanserna för eleven att lyckas. Metoder för att uppnå detta är tydliggörande individuella scheman, bildstöd i undervisningen, instruktioner på flera olika sätt, en vardag med återkommande rutiner med mera. I centrum står den enskilde elevens behov av stöd för att i så hög grad som möjligt nå undervisningens mål och för att bli så självständig som möjligt. Pedagogiken går ut på att hitta färdigheter, styrkor och intressen för att på så sätt göra innehåll och miljö tillgängligt utifrån varje individ. Tydliggörande pedagogik går ut på att i förväg kartlägga och efter hand tydligt förklara och utforma miljöer, undervisning, bemötande och vardagsmoment. Skoldagen ska vara så förutsägbar, tydlig och strukturerad som möjligt. Vi lägger stor vikt vid samarbetet mellan eleven, föräldrar och andra viktiga nyckelpersoner. Föräldrar och anhöriga är viktiga eftersom de känner sina barn bäst.  Med hjälp av tydliggörande pedagogik blir dagarnas innehåll tydligt. Både eleven och våra medarbetare vet vad som förväntas av dem.

Lågaffektivt bemötande
Ett icke-konfronterade bemötande i situationer som skrämmer, skadar eller upprör. I det lågaffektiva bemötandet ingår ett förebyggande arbete med att öka förståelsen för orsaker till olika beteenden och undvika svåra eller stressande situationer.

Lösningsfokuserat förhållningssätt
Det gör stor skillnad när man lyfter fram och uppmärksammar det som fungerar och tänker runt resurser och möjligheter istället för på problem och svagheter. Att tänka i små steg och i delmål är viktigt.

 

Klara SkolPool – elevhälsa för alla

Klara SkolPool är en kompetens- och bemanningspartner med visionen att vara ledande i att främja hälsan hos Sveriges framtid genom kvalitet och kunskap. Med eleven i fokus och passion för skolan har vi ett ansvarsfullt uppdrag hos de skolor, koncerner och kommuner i Sverige som vi samarbetar med.

På uppdrag av skolan ser vi till att eleverna kan få stöd av exempelvis skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, kurator, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagog och logoped.

Att satsa på elevhälsan är att investera långsiktigt i elevernas välmående, hälsa, studieresultat och framtid. Vi tror att en stärkt elevhälsa och tillgång till vuxen vägledning kan göra skillnad i elevers mående och utveckling.

Klara SkolPool arbetar enligt ett kvalificerat ledningssystem, Socialstyrelsens riktlinjer för medicinsk elevhälsa och GDPR.  Vi är auktoriserade, ISO-certifierade och har kollektivavtal. Läs gärna mer på www.klarakompetens.se

Har du synpunkter på elevhälsans medicinska insatser på denna skola vänligen kontakta elevhalsa@klarakompetens.se eller ring 08-570 286 65.

Fysisk miljö

Skolans lokaler är uppdelade på två våningsplan (åk 1-6 respektive åk 6-9).

Om medarbetarna

På Nytorpsskolan ställer vi höga krav på medarbetarnas utbildning, engagemang och kompetens kring såväl skolämnen som bemötande och förhållningssätt. Vi har fjorton medarbetare. De har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning för skolväsendet och för social omsorg.

Visa hela beskrivningen

Lyssna