HVB Möllagården

hBehandlingshem, HVB
Hörby, Skåne
1 av 5 bilder
Alla bilder

Om verksamheten

Nytida Möllagården är ett behandlingshem som ligger i Hörby.

Målsättningen är att den unge efter avslutad behandling får en ökad livskvalitet.

Målgrupp

HVB Möllagården  vänder sig till pojkar och flickor i åldern 13-17 år med socialt nedbrytande beteende i form av:

- Psykosocial problematik
- Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
- Utåtagerande beteende
- Riskbeteende och normbrytande beteende
- Hög skolfrånvaro

Utredning

På Möllagården finns det möjlighet att genomgå en extern medicinsk-psykologisk utredning. Ungdomen bor då på Möllagården tillsammans med andra ungdomar, cirka 10-12 veckor. Under utredningstiden finns det möjlighet för den unge att  i samarbete med hemskolan sköta sin skolgång på distans.

En extern medicinsk-psykologisk utredning svarar på frågeställningar rörande såväl utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar som psykiatriska sjukdomar och tillstånd. Under utredningen tar man ställning till aktuell hälsa, funktionsnivå och behov av behandling, men även mer långvariga behov av stöd och anpassningar för att fungera i vardagen. Under utredning träffar ungdomen psykolog ca 1gång i veckan och läkare 1-2 gånger. Varje vecka har även ungdomen regelbundna samtal med sin kontaktperson.

Utredning och diagnostik genomförs av läkare och psykolog och redovisas i två separata utlåtanden. Observationer av ungdomens fungerande individuellt och i grupp sammanfattas i en funktionsutredning som kontaktpersonen tillsammans med utredningssamordnaren ansvarar för. Vi försöker i möjligaste mån även sammanfatta tidigare och aktuell skolgång med observationer som kan beskriva risk och skyddsfaktorer.

Våra externa konsulter kan tillsammans med utredningssamordnaren även åta sig att flexibelt genomföra utredningar i samarbete med andra Nytidaverksamheter, i södra Sverige.

Så här arbetar vi

På Möllagården arbetar vi utifrån modellen Steg för steg.

Vi arbetar hypotesprövande utifrån den enskilda ungdomens behov där ungdomen, vårdnadshavare och uppdragsgivare är delaktiga i hela processen. Vi utgår från att välfungerande dygnsrytm, kost- och motionsvanor är avgörande för ungdomarnas förmåga att tillgodogöra sig behandling. Därför har vi:

- Bestämda kostvanor
- Träning i dygnsrytm
- Daglig motion
- Systematiserad fritidsträning med exponering för nya aktiviteter
- Tydliga rutiner

Tillsammans med ungdomarna arbetar vi för att få till en daglig struktur där sysselsättning i form av skola eller praktik samt en meningsfull fritid är en viktig del.

Vi arbetar både individuellt och i grupp och anpassar arbetet utifrån målgruppen och den enskilde.

Som ett led i arbetet med ungdomens fysiska och psykiska hälsa har vi en sjuksköterska i verksamheten.

Metoder och förhållningssätt

De metoder och förhållningssätt vi arbetar med är:

- Steg för steg
- Lågaffektivt bemötande
- MI
- ART

Familj och nätverk

För att skapa förutsättningar för delaktighet hos nätverket är vi transparenta i vårt arbete, samverkan och återkoppling är ett regelbundet inslag.

Personalen har veckovis kontakt med vårdnadshavare via telefon eller mail. Vi är behjälpliga med transport och/eller bokning av hemresor för att främja ungdomens relationer med anhöriga. Vi deltar och initierar till regelbundna möten med aktuella personer i nätverket/vårdnadshavare.

Fysisk miljö

Möllagården är omgivet av vacker natur och har utsikt över skånska slätten. Verksamheten är fördelat i två fristående hus med boenderum i båda husen. Boenderummen är stora och har toalett och dusch, kylskåp och uteplats. Det finns en trädgård med uteplats och grill.

Vi har nära till såväl strövområden som service i form av frisör, vårdcentral och butiker. I närheten har vi även Ringsjön dit vi gärna åker till för att grilla och bada.

Om medarbetarna

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram och KY-utbildning inom social omsorg.

Visa hela beskrivningen

Möllagården på Instagram

Det här händer på Möllagården

Lyssna