Marcusskolan

hAnpassad grundskola, Fritids, LSS-fritids
Spånga, Stockholm
1 av 12 bilder
Alla bilder

Om verksamheten

Marcusskolan i Spånga är en F-9 anpassad grundskola som vänder sig till elever med autism eller autismliknande tillstånd och lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning. Vi erbjuder även fritids och LSS-fritids (korttidstillsyn för skolungdom över 12 år).

På Marcusskolan fokuserar vi på att utforma undervisningen och skolmiljön så att allt passar just dig. Det är dina behov, starka sidor och intressen som bestämmer mycket av hur din skoldag ser ut. Vi vill att lärandet ska vara lustfyllt och stimulera dig och att du ska kunna göra allt fler saker på egen hand.

Vi har våra gemensamma lektioner och genomgångar i ett hemklassrum. Sedan får du arbeta på en egen elevplats i ett mindre rum med dator och andra hjälpmedel. På detta sätt kan vi anpassa undervisningen extra mycket efter dina behov och din förmåga.

Marcusskolan har hög personaltäthet med cirka två elever per vuxen (pedagogisk assistent och/eller lärare). Som elev har du tillgång till bland annat bildstöd, bildschema, Time Timer, dator och/eller iPad och timglas, Smart board eller Clever touch i klassrummen. Vi har även Fun Table och Blue Bots.

Resurser

Marcusskolan har skapande-/bildsal, lek-/ motorikrum och tillgång till gymnastiksal. Marcusskolan har behöriga lärare och resurspedagoger med specialkunskap om hur elever med funktionsnedsättning inom autismspektrum och uppmärksamhetsproblematik bäst lär sig. Utifrån denna kunskap läggs undervisningen upp så att den passar varje elevs inlärningsstil och särskilda förutsättningar.

För att utveckla våra elevers sociala kompetens använder vi olika metoder för ökad självkännedom, bland annat bilder, sociala berättelser och stödsamtal.

Inom ramen för läroplanen erbjuder Marcusskolan också livskunskap, kommunikation och självkännedom som elevens val. Alla tre ämnena berör utmaningar som kan möta elever med autismspektrumsvårigheter.

Fritids

Efter skolans slut kan våra elever stanna på vårt fritidshem. Där får de hjälp att planera sin eftermiddag och att komma igång med fritidsaktiviteter. Det kan handla om allt från att spela spel, lägga pussel, ha uteaktiviteter, laga mellanmål, aktiviteter i rörelserummet eller pyssel. Tack vare vår egen buss kan vi anordna aktiviteter också utanför skolområdet. Marcusskolan erbjuder även fritidshem för barn över tolv år.

För oss är samarbetet med elevernas föräldrar viktigt. Såväl för att eleverna ska lyckas med sin skolgång och nå kunskapsmålen som för att förberedas för att aktivt, självständigt vuxenliv.

Närmare information om pedagogiken

Som stöd i arbetet att utforma elevernas skolgång till det bästa har vi Nytidas ramverk för pedagogik. Ramverket ger verktyg för att hitta sätt att anpassa bemötande och stöd i en personlig pedagogik, som blir unik för varje person och bygger på följande arbetssätt:

Tydliggörande pedagogik
När elevens vardag är så förutsägbar och begriplig som möjligt så ökar chanserna för eleven att lyckas. Metoder för att uppnå detta är tydliggörande individuella scheman, bildstöd i undervisningen, instruktioner på flera olika sätt, en vardag med återkommande rutiner med mera.

I centrum står den enskilde elevens behov av stöd för att i så hög grad som möjligt nå undervisningens mål och för att bli så självständig som möjligt. Pedagogiken går ut på att hitta färdigheter, styrkor och intressen för att på så sätt göra innehåll och miljö tillgängligt utifrån varje individ. Tydliggörande pedagogik går ut på att i förväg kartlägga och efter hand tydligt förklara och utforma miljöer, undervisning, bemötande och vardagsmoment. Skoldagen ska vara så förutsägbar, tydlig och strukturerad som möjligt. Vi lägger stor vikt vid samarbetet mellan eleven, föräldrar och andra viktiga nyckelpersoner. Föräldrar och anhöriga är viktiga eftersom de känner sina barn bäst.  Med hjälp av tydliggörande pedagogik blir dagarnas innehåll tydligt. Både eleven och våra medarbetare vet vad som förväntas av dem.

Lågaffektivt bemötande
Ett icke-konfronterade bemötande i situationer som skrämmer, skadar eller upprör. I det lågaffektiva bemötandet ingår ett förebyggande arbete med att öka förståelsen för orsaker till olika beteenden och undvika svåra eller stressande situationer.

Seriesamtal och sociala berättelser
Seriesamtal är en visuell konversation som främst används för att bemöta ”här och nu”-situationer i vilka man systematiskt förklarar vad en person säger, gör, känner eller tänker. Sociala berättelser är ett visuellt stöd där man med digitala, fotograferade eller ritade bilder konkretiserar och förtydligar situationer, hanterar förändringar, ökar självständigheten och ger varje individ möjlighet till framgångsrik social interaktion.

Fysisk miljö

Marcusskolan ligger i ett lugnt område i Spånga, Bromsten. Våra lokaler finns på fastighetens bottenvåning och vi har en egen skolgård med lekplats och skogsglänta.

Om medarbetarna

På Marcusskolan har våra medarbetare erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. Medarbetarna består av; lärare, speciallärare, barnskötare, resurspedagoger, fritidsansvarig, förskolelärare, administratör och köksansvarig. Skolan har ett elevhälsoteam bestående av skolsköterska, skolläkare, kurator, speciallärare, skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare samt rektor. Vid behov tar vi in kompetens utifrån för ge eleverna rätt stöd och hjälp.

Klara SkolPool – elevhälsa för alla

Klara SkolPool är en kompetens- och bemanningspartner med visionen att vara ledande i att främja hälsan hos Sveriges framtid genom kvalitet och kunskap. Med eleven i fokus och passion för skolan har vi ett ansvarsfullt uppdrag hos de skolor, koncerner och kommuner i Sverige som vi samarbetar med.

På uppdrag av skolan ser vi till att eleverna kan få stöd av exempelvis skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, kurator, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagog och logoped.

Att satsa på elevhälsan är att investera långsiktigt i elevernas välmående, hälsa, studieresultat och framtid. Vi tror att en stärkt elevhälsa och tillgång till vuxen vägledning kan göra skillnad i elevers mående och utveckling.

Klara SkolPool arbetar enligt ett kvalificerat ledningssystem, Socialstyrelsens riktlinjer för medicinsk elevhälsa och GDPR.  Vi är auktoriserade, ISO-certifierade och har kollektivavtal. Läs gärna mer på www.klarakompetens.se

Har du synpunkter på elevhälsans medicinska insatser på denna skola vänligen kontakta elevhalsa@klarakompetens.se eller ring 08-570 286 65.

Visa hela beskrivningen

Lyssna