Visa alla bilder

hHVB

Egen regi
SoL 7.1.1
Vuxna
12
18-45 år

HVB i Norrköping

Nytida Kognitiva Center Norrköping är ett hem för vård och boende. Vi välkomnar personer med psykisk ohälsa, ibland i kombination med missbruk. Vårt fokus är att stärka det friska och utgå från den enskildes behov. Vår strävan är att bidra till en självständig och meningsfull tillvaro för våra klienter. Verksamheten bedrivs enligt de lagar och förordningar som finns utgivna av kommunen och Socialstyrelsen.

Målgrupp

Målgruppen består av kvinnor och män mellan 18 och 45 år. Behandlingen riktas mot diagnoser eller tillstånd såsom personlighetsstörningar, fobier, depression, psykossjukdomar, OCD, PTSD och neuropsykiatriska diagnoser. Den psykiska ohälsan kan vara i kombination med missbruk. Vi tar emot personer som vårdas enligt SoL, LVU, ÖPT, permission för LPT och LVM i öppenvård (paragraf 27).

Tillstånd för HVB

Nytida Kognitiva Center Norrköping har tillstånd för HVB (Hem för Vård och Boende) enligt SoL 7.1.1. HVB är en institution som på kommunens uppdrag erbjuder boende till personer som av olika skäl inte kan bo med sin familj.

Behandlingsinnehåll

Vi arbetar med ett kognitivt beteendeinriktat förhållningssätt och individuell planering samt ett strukturerat veckoschema. I behandlingen som sker i hemlik miljö och är anpassad till individen ingår bland annat enskilda KBT samtal, återfallsprevention, CRA (Community Reinforcement Approach), MET (Motivational Enhancement Therapy), MI (motiverande samtal), NADA, massage och gruppaktiviteter. Möjlighet till studier finns, hjälp till praktikplats samt socialt umgänge. På uppdrag av placerare kan vi utreda och diagnostisera neuropsykiatriska diagnoser.

Vi är utbildade i och arbetar med metoden ESL (ett självstädigt liv) och erbjuder behandling enligt CRA (Community Reinforcement Approach)- en manualbaserd metod för missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar utifrån en tillämpad beteendeanalys som följer en tydligt angiven process med givna metodologiska steg. Innehållet i behandlingen och val av interventioner baseras alltid på den inledande beteendeanalysen. Problembeteenden identifieras, därefter görs en prioritering av var vi börjar. Det prioriterade beteendet mäts, för att få reda på hur stort problemet är, innan analysen av beteendets funktion tar vid. Interventioner (åtgärder) bestäms och genomförs tillsammans med ungdomen. Därefter utvärderar vi och följer upp effekterna av interventionerna (åtgärderna). Socialtjänst, ungdomen själv och dennes vårdnadshavare är delaktiga i processen och får ta del av de grafer som kommer att illustrera framgång och eventuella svårigheter. Varje processteg har sina rutiner med angivet mål och syfte.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Kognitiva Center Norrköping

Behandlingshemmet har funnits sedan 1996 och ligger i ett lugnt område i Norrköpings utkant. På Nytida Kognitiva Center Norrköping finns två enheter, Centrat med sju platser och Evagården med fem platser. På Centrat finns personal dygnet runt alla dagar i veckan och vi vänder oss till personer med bland annat personlighetsstörning, psykossjukdomar och självskadebeteende. Evagården är en liten behandlingsenhet som lämpar sig för personer med neuropsykiatriska och psykiatriska problem såsom ADHD, autismspektrumdiagnos, psykoser samt missbruk.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Personalgruppens breda kompetens återspeglar behovet hos våra boende. Vi har personal inom följande yrkesområden: behandlingsassistent/pedagog, mentalskötare/undersköterska, socionomer, beteendevetare, Steg 1-terapeuter i KBT, sjuksköterska samt konsultläkare med psykiatrisk kompetens.

För att kvalitetssäkra arbetsgruppens arbetssätt har hela personalen kontinuerlig handledning med inriktning mot kognitiv beteendeterapi av en Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut som också är handledarutbildad.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.