Visa alla bilder

hHVB, Utredning

Egen regi
SoL 7.1.1
Barn & Unga
35
0-18 år

Känguruns mål är att främja varje barns behov av en god utveckling och trygg uppväxt genom att klarlägga föräldrars förmågor samt stödja varje förälder att visa sitt barn kärlek, vägledning och gränssättning.

Vår målgrupp

Kängurun välkomnar hela familjer. Även barn 0-18 år tillsammans med sina mammor och/eller pappor samt föräldrar i väntan på att deras barn ska födas.

Vi vänder oss till familjer med psykosocial problematik och vi har lång erfarenhet av arbete med ett brett spektrum av olika problematik: tidigare men ej aktivt missbruk, psykisk och kognitiv funktionsnedsättning, våld i nära relation, familjer i visst behov av skydd, unga mödrar, föräldrar i väntan på sitt barn för vidare utredning/behandling gällande föräldraförmåga, familjer med annan kulturell härkomst, migrationsärenden samt övrigt socialt utanförskap.

Kängurun har erfarenhet av behandlingsarbete med hjälp av dövtolk samt stor erfarenhet av utredning/behandling med hjälp av tolk. Vi erbjuder även umgängesstöd i öppenvård samt utsluss, eftervård och växelvård.

Vår inriktning

Kängurun är ett utredningshem och behandlingshem med heldygnsvård. Vi utför, utifrån socialtjänstens uppdrag, sociala utredningar, utredningar gällande föräldraförmåga samt behandling i en hemliknande kontext.

Kängurun tar även emot akutplaceringar där omvårdnad är det primära uppdraget och vi kan erbjuda utsluss, eftervård och umgängesstöd vid behov.

Kängurun samarbetar vid behov med extern barnpsykolog och vi kan även, med hjälp av extern samarbetspartner, leverera neuropsykiatrisk- samt psykiatrisk utredning på såväl barn som förälder.

Behandlings- och utredningsarbetet

Behandlingsarbetet har sin grund i den miljöterapeutiska vardagsstrukturen och utgår från ett systemteoretiskt perspektiv. Familjerna är delaktiga i såväl planering av uppdraget som i genomförandet av det samma. Familjen är huvudpersonen i de löpande behandlingskonferenserna tillsammans med utrednings- och behandlingsansvarig, kontaktperson samt placerande socialtjänst.

Utredningsarbetet liknar behandlingsarbetet till sin grund. Utredningsteamet strukturerar utredningsarbetet utifrån socialtjänstens fokusfrågor samt utifrån behovsområdena i BBIC, Barns behov i centrum. Utredningstiden kan variera något beroende på uppdragets komplexitet. Vanligtvis sträcker den sig mellan 8-12 veckor. Vi använder oss av strukturerade och spontana observationer, samtal och aktiviteter. Vid behov kopplas barnpsykolog in för samspelsobservationer samt djupintervju.

I mån av tid kan vi erbjuda utsluss, eftervård samt umgängesstöd. Dessa uppdrag sker enligt överenskommelse samt inom ett från verksamheten skäligt geografiskt avstånd

Våra metoder

Känguruns medarbetare agerar positiva förebilder. Vi eftersträvar att skapa förutsättningar för trygga och pålitliga relationer samt strukturer som tydliggör och härbärgerar familjens problematik. Med detta avser vi skapa en trygghet och förutsägbarhet för hela familjen. Genom att arbeta med familjens förståelse för sin situation vill vi ge en insikt i vad som krävs i förändringsarbetet och förhoppningen här är att åstadkomma en hållbar och positiv utveckling för medlemmarna i familjen. Vårt grundläggande resursfokuserade och salutogena arbete kompletteras med strukturerade, semistrukturerade samt spontana observationer och samtal. Samtliga uppdrag struktureras av behandlings- och utredningsteamet utifrån de behovsområden som socialtjänsten specificerat i sitt uppdrag.

Kvalitet

Kvalitetsarbetet inom Kängurun är en grundsten i verksamheten. Vi arbetar enligt lagar och föreskrifter med systematiskt kvalitetsarbete. Därmed skapas en kvalitetsfokuserad kultur med kontinuerliga förbättringar i centrum. Bland annat består kvalitetsarbetet av;

• Policys, riktlinjer och rutiner
• Avvikelsehantering och förbättringslogga
• Hantering av klagomål och synpunkter
• Egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid samtliga Nytidas enheter.

Just nu har vi lediga platser.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Kängurun Familjebehandlingshem

Behandlingshemmet består av två olika byggnader med totalt sju hemliknande lägenheter samt fyra rumsboenden med tillhörande egen toalett/dusch. Det finns gemensamhetsutrymmen såsom TV-rum, lekutrymmen, umgängesrum och samtalsrum att tillgå. Varje byggnad har en fräsch tvättstuga och vi har två fina trädgårdar med fruktträd, grillplatser, lekplatser och generösa gräsytor för diverse lekar.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Våra medarbetare har en gedigen erfarenhet av utredning och behandling. Vi har högskoleutbildade socialpedagoger, behandlingspedagoger samt förskolepedagoger i vår arbetsgrupp. Några medarbetare är utbildade familjeterapeuter vid Göteborgs Socialpsykologiska Institut. Samtliga medarbetare är utbildade i BBIC (Barns behov i centrum), MI (Motiverande Intervju) och Lågaffektivt bemötande och här sker utbildning kontinuerligt.

Medarbetarna får veckovis pedagogisk handledning av verksamhetschef samt regelbunden extern handledning. Vid behov konsulteras psykolog för handledning i specifika ärenden.

En gång per vecka har all behandlingspersonal behandlingskonferens där gruppcheferna handleder och planerar det fortsatta arbetet med familjen. Man följer upp olika situationer familjen befinner sig i för att kunna möta upp och stötta på rätt sätt. Var tredje vecka har samtlig behandlingspersonal, inkluderat gruppchefer, extern handledning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.