Järva VIP

hFritids, Förskola, Grundsärskola, LSS-fritids
Sollentuna, Stockholm
1 av 8 bilder
Alla bilder

Om verksamheten

Söker du förskola eller grundsärskola för barn med autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning?

Järva VIP är en liten skola i Sollentuna, norr om Stockholm, med fantastisk natur runt hörnet.

På Järva VIP tar vi emot barn redan i förskoleåldern och erbjuder vidare utbildning inom grundsärskolans träningsskola och, i särskilda fall, gymnasiesärskola (individuella programmet). Vi bedriver även fritids och LSS-fritids (korttidstillsyn för skolungdom över 12 år) året om.

Vi har hög personaltäthet, små klasser och rymliga lokaler, som fortlöpande anpassas efter våra elevers behov.

Individanpassning

På Järva VIP ser vi den enskilde elevens styrkor och förmågor. Vi arbetar utifrån elevens behov för att stötta till ett så självständigt liv som möjligt. Undervisningen och övriga moment under skoldagen, individanpassas helt utifrån elevens förmågor, styrkor, behov och dagsform.

Vi arbetar genom samspelspedagogik, en form av tydliggörande pedagogik, som bygger på en ständigt pågående process av aktivt lärande. Vår målsättning är alltid att eleven ska uppnå så stor självständighet som möjligt utifrån sin egen förmåga. Detta gör vi genom att tydliggöra vardagen och tillsammans med eleven finna strategier att använda sin kunskap på.

Vi fokuserar på elevens kommunikation. Att kunna förstå och bli förstådd av sin omvärld är en förutsättning för självständighet. Genom kommunikation kan eleven skapa sammanhang samt kunna påverka sin tillvaro och vardag. Vi utgår från elevens möjligheter till kommunikation och arbetar förtydligande genom exempelvis bildschema, bildstöd och teckenkommunikation.

Tillsammans med nätverket runt eleven skapar vi särlösningar genom att utreda möjligheter och flexibelt anpassa kraven utefter individens egna förutsättningar. Vi värdesätter samarbetet mellan hem, skola, boenden, korttids och andra instanser högt.

Vi arbetar ständigt för att möjliggöra för eleven att övervinna svårigheter, växa i sin uppgift och att få lyckas. Vi ser det lilla och skapar kortsiktiga mål i elevens vardag men strävar alltid efter det stora – elevens framtid!

Klara Elevhälsa vår samarbetspartner

Klara Elevhälsa stödjer skolan i det viktiga elevhälsoarbetet och vårt mål är att bedriva Sveriges bästa elevhälsa. Vi vet att när eleverna mår bra, når de också goda resultat. På uppdrag av skolan ser vi till att eleverna kan få stöd av exempelvis skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, kurator, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagog och logoped.

Att satsa på elevhälsan är att investera långsiktigt i elevernas välmående, hälsa, studieresultat och framtid och det är vi glada för att denna skola gör. Klara arbetar enligt ett kvalificerat ledningssystem, Socialstyrelsens riktlinjer för medicinsk elevhälsa och GDPR. Vi är auktoriserade, ISO-certifierade och har kollektivavtal. Läs gärna mer på www.klarakompetens.se

Har du synpunkter på elevhälsans medicinska insatser på denna skola vänligen kontakta elevhalsa@klarakompetens.se eller ring 08-570 286 65.

Fysisk miljö

I Sollentuna, norr om Stockholm, ligger Järva VIP. Skolan har närhet till fantastisk miljö i form av skog, sjö, fina promenadstråk och hästgårdar.

Skolan har ljusa, modernt utrustade lokaler som är skräddarsydda, efter elevers behov, för att inspirera till lärande. Vi anpassar kontinuerligt klassrum och övriga lokaler efter de elever som går på skolan. På skolans baksida ligger vår helt nybyggda skolgård i skogsmiljö. Där finns studsmatta, rutschkana, gungor, sinnesvägg och en cykelslinga.

Om medarbetarna

På Järva VIP har personalen en bred kompetens och stor erfarenhet inom autismspektrumtillstånd, intellektuell funktionsnedsättning och andra funktionsvariationer. Genom den samlade kunskapen och ett arbetssätt byggt på struktur och rutiner skapar vi en trygg lärandemiljö för våra elever.

Vi arbetar utifrån, och utbildar all personal, i lågaffektivt bemötande för att på bästa sätt möta eventuella problemskapande beteenden.

Utöver det utbildas vår personal i autism och intellektuell funktionsnedsättning samt tydliggörande pedagogik, TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation).

Visa hela beskrivningen

Det här händer på Järva VIP