Hyddans grundsärskola och gymnasiesärskola

hFritids, Grundsärskola, Gymnasiesärskola
Taberg, Jönköping

Om verksamheten

Hyddans grundsärskola och gymnasiesärskola, vänder sig till barn med utvecklingsstörning samt autism/ADHD, ytterligare neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och problemskapande beteende. Vi erbjuder också fritids. Hyddans grundsärskola och gymnasiesärskola är en liten skola med cirka 16-20 elever.

Vi möter alla elever och deras vårdnadshavare med respekt och nyfikenhet utifrån deras individuella behov. Genom kunskap om funktionsnedsättningen och att alltid vara framåtsträvande och ha en struktur i vår metodutveckling och undervisning skapar vi en trygghet som inger förtroende och en trygg lärandemiljö. Vi arbetar helt individanpassat utifrån elevens behov och individuella förmågor.

Tillsammans med nätverket runt eleven skapar vi särlösningar genom att utreda möjligheter och flexibelt anpassa kraven enligt individens egna förutsättningar.

Självständighet och sammanhang

Vi ser det lilla och skapar kortsiktiga mål i elevens vardag men strävar alltid efter det stora – elevens framtid!

Vi arbetar enligt tydliggörande pedagogik som är utformad utifrån elevens individuella behov under en ständigt pågående process av aktivt lärande. Vi strävar alltid efter att eleven ska uppnå så stor självständighet som det är möjligt utifrån sin egen förmåga. Detta gör vi genom att tydliggöra vardagen och tillsammans med eleven finna strategier att använda sin kunskap på. Vi arbetar uteslutande enligt det lågaffektiva bemötandet, vår metod för att bemöta och minimera problemskapande beteende.

Vi har tydligt fokus på elevens kommunikation. Att kunna förstå och bli förstådd av sin omvärld är en förutsättning för självständighet och sammanhang samt få en beredskap för framtiden och möjlighet att påverka sin vardag.

Grundsärskola

Grundsärskolans undervisning är anpassad för barn med intellektuell funktionsnedsättning. Vi fokuserar på goda individuella lösningar och arbetar med tydliggörande pedagogik. Det är ditt barns styrkor, intressen och drömmar som är grunden för hur skoldagen ser ut. Lärandet ska vara stimulerande och lustfyllt. Samarbetet med dig som föräldrar eller anhörig är viktigt för att ditt barn ska få en så bra tid i skolan som möjligt. Utgångspunkten i vår undervisning är läroplanens värdegrund samt särskolans kursplaner, och för elever inom särskolans träningsskola är det ämnesområdena som styr dagens innehåll.

Gymnasiesärskola

På Hyddans gymnasiesärskola är det individuella programmet som gäller och här får du som elev en trygg och stimulerande skoltid. Tillsammans med dig, dina föräldrar och anhöriga utvecklar vi en pedagogisk plan för dina gymnasieår med utgångspunkt i ämnesområdena. Du förbereds på ett så självständigt vuxenliv som är möjligt utifrån dina individuella förutsättningar.

Klara Elevhälsa vår samarbetspartner

Klara Elevhälsa stödjer skolan i det viktiga elevhälsoarbetet och vårt mål är att bedriva Sveriges bästa elevhälsa. Vi vet att när eleverna mår bra, når de också goda resultat. På uppdrag av skolan ser vi till att eleverna kan få stöd av exempelvis skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, kurator, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagog och logoped.

Att satsa på elevhälsan är att investera långsiktigt i elevernas välmående, hälsa, studieresultat och framtid och det är vi glada för att denna skola gör. Klara arbetar enligt ett kvalificerat ledningssystem, Socialstyrelsens riktlinjer för medicinsk elevhälsa och GDPR. Vi är auktoriserade, ISO-certifierade och har kollektivavtal. Läs gärna mer på www.klarakompetens.se

Har du synpunkter på elevhälsans medicinska insatser på denna skola vänligen kontakta elevhalsa@klarakompetens.se eller ring 08-570 286 65.

Fysisk miljö

Skolan ligger i Taberg som har goda såväl tåg- som bussförbindelser. I samhället finns bland annat livsmedelsbutiker, restauranger, blomsterbutik, konditori och bibliotek. Tabergs topp, 343 meter över havet, är ett välbesökt utflyktsmål med utsiktsplats, café och restaurang. Skolan är belägen i tre olika mindre enheter och där varje elev får sin individuella pedagogiska miljö.

Övrigt samarbete kring eleverna

Vi har ett tätt samarbete med kringliggande barn-, och ungdomsboende där boendeelever kan få placering enlig LSS (Lagen om särskilt stöd och service), efter beslut av sin hemkommun. Elever i behov av detta, kan således ha möjlighet att ansöka om en helhetslösning för stöd i såväl hemmiljö som i sin skolgång och utbildning.

Om medarbetarna

På Hyddans skola i Taberg finns såväl lärare, speciallärare som elevassistenter. Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant pedagogisk utbildning och får kontinuerlig handledning.

Visa hela beskrivningen

Lyssna