Visa alla bilder

hHVB

Egen regi
SoL 7.1.1, SoL 7.1.2
Barn & Unga
10
11-15 år

HVB-boende vid Västervik

Målgruppen är barn som vistats i olämpliga miljöer, har provat droger och provat att begått brott, har ett hotfullt beteende och/eller har omfattande frånvaro från skolan. Vi tar emot barn med neuropsykiatriska diagnoser.

Målgruppen är flickor och pojkar mellan åldrarna 11-15 år. Vi gör individuella prövningar vid varje förfrågan och strävar efter att ha ett åldersspann på som högst 3 år mellan det yngsta och det äldsta barnet. Hos oss placeras barn med andra barn.

HVB Villa Ed har vi möjlighet att ta emot placeringar med kort framförhållning. Vi kan också vara behjälpliga med transporter vid inskrivningstillfället. På HVB Villa Ed har vi en vakennatt.

Vi samarbetar kring skolgången för inskrivna ungdomar med elevhälsan i Västerviks kommun. Enheten Sateliten med pedagogiskt utbildad personal, ligger i Gamleby, 1,5 mil från Edsbruk och är den skolan som är till för eleverna från Villa Ed

På Villa Ed arbetar vi utifrån modellen Steg för steg som bygger på delaktighet, transparens och mätbarhet. Vi arbetar hypotesprövande utifrån den enskilda ungdomens behov där ungdomen, vårdnadshavare och uppdragsgivare är delaktiga i hela processen. Vi utgår från att välfungerande dygnsrytm, kost- och motionsvanor är avgörande för ungdomarnas förmåga att tillgodogöra sig behandling. Tillsammans med ungdomarna arbetar vi därför för att få till en daglig struktur där sysselsättning i form av skola eller praktik samt en meningsfull fritid är en viktig del. Målet är att ungdomarna vid avslutad behandling ska leva ett meningsfullt liv med ökad livskvalitet och att de ska ha lärt sig sociala och praktiska färdigheter.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar utifrån en tillämpad beteendeanalys som följer en tydligt angiven process med givna metodologiska steg. Innehållet i behandlingen och val av interventioner baseras alltid på den inledande beteendeanalysen. Problembeteenden identifieras, därefter görs en prioritering av var vi börjar. Det prioriterade beteendet mäts, för att få reda på hur stort problemet är, innan analysen av beteendets funktion tar vid. Interventioner (åtgärder) bestäms och genomförs tillsammans med ungdomen. Därefter utvärderar vi och följer upp effekterna av interventionerna (åtgärderna). Socialtjänst, ungdomen själv och dennes vårdnadshavare är delaktiga i processen och får ta del av de grafer som kommer att illustrera framgång och eventuella svårigheter. Varje processteg har sina rutiner med angivet mål och syfte.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om HVB Villa ED

Villa Ed ligger i en lantlig miljö i en by som heter Edsbruk. Det finns en skola och en mataffär i närheten. Villa Ed ligger 30 min norr om Västervik och det går endast två bussar om dagen ifrån Edsbruk. Det är ett stort hus som har rum för tio (10) ungdomar samt stora gemensamma utrymmen där det finns tv, dator, pingisbord och så vidare.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Medarbetarna på Villa Ed är utbildade i och har gedigna erfarenheter av att arbeta med behandlingsarbete och människor i olika situationer. Samtliga medarbetare är utbildade i KBT, MI och lågaffektivt bemötande och får regelbunden kompetensutveckling. I personalgruppen finns kompetens inom neuropsykiatriska diagnoser, inom metoder så som rePulse och återfallsprevention. Villa Ed har nio (9) stycken fast anställda medarbetare och utöver detta en biträdande föreståndare och en föreståndare. Vi har även timvikarier att tillgå.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.