hHVB

Egen regi
LVU, SoL 7.1.1
Barn & Unga
4
12 t.o.m 18 år

HVB Bakareboda – behandlingshem med möjlighet till skolgång

Nytida Bakareboda är ett mindre behandlingshem som ligger strax utanför Karlskrona. I nära anslutning till verksamheten har vi vår skola, Riggen. Genom skolan Riggen och Bakareboda har vi möjlighet att arbeta med helheten kring ungdomarnas problematik. På Bakareboda stöttar och hjälper vi ungdomarna att komma till och från skolan.

Målsättningen är att den unge efter avslutad behandling får en ökad livskvalitet.

Målgrupp

HVB Bakareboda är en litet HVB – hem med fyra platser som vänder sig till pojkar i åldern 12-18 år. De ungdomar som placeras på Bakareboda har ofta:

 • Sociala och emotionella svårigheter
 • Bristande skolgång, hemmarsittarproblematik och är i behov av en individ och specialanpassad skolgång.
 • Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
 • Utåtagerande beteende

På Bakareboda är det en hög personaltäthet och vi har vaken natt för att kunna trygga och säkerställa ungdomarnas behov över hela dygnet.

Så här arbetar vi

På Bakareboda arbetar vi utifrån modellen Steg för steg.

Vi arbetar hypotesprövande utifrån den enskilda ungdomens behov där ungdomen, vårdnadshavare och uppdragsgivare är delaktiga i hela processen. Vi utgår från att välfungerande dygnsrytm, kost- och motionsvanor är avgörande för ungdomarnas förmåga att tillgodogöra sig behandling. Därför har vi:

 • Bestämda kostvanor

 • Träning i dygnsrytm
 • Daglig motion
 • Systematiserad fritidsträning med exponering för nya aktiviteter
 • Tydliga rutiner
 • Tillsammans med ungdomarna arbetar vi för att få till en daglig struktur där sysselsättning i form av skola eller praktik samt en meningsfull fritid är en viktig del.

  Vi arbetar både individuellt och i grupp och anpassar arbetet utifrån målgruppen och den enskilde. Som ett led i arbetet med ungdomens fysiska och psykiska hälsa har vi en sjuksköterska i verksamheten

  Metoder och förhållningssätt

  De metoder och förhållningsätt vi arbetar med är:

  • Steg för steg

 • RePulse
 • Lågaffektivt bemötande
 • MI
 • Tydliggörande pedagogik
 • Familj och nätverk

  För att skapa förutsättningar för delaktighet hos nätverket är vi transparenta i vårt arbete, samverkan och återkoppling är ett regelbundet inslag.

  Personalen har veckovis kontakt med vårdnadshavare via telefon eller mail. Vi är behjälpliga med transport och/eller bokning av hemresor för att främja ungdomens relationer med anhöriga. Detta sker alltid i samråd mellan verksamhetschef och socialtjänst. Vi deltar och initierar till regelbundna möten med aktuella personer i nätverket/vårdnadshavare.

  Skola

  Vi har också möjlighet att erbjuda plats i vår egen skola för dem som bor hos oss. Riggens skola är en liten resursskola med hög personaltäthet för elever i årskurs 7-9. Den vänder sig till elever som av olika anledningar har svårt att klara sig utan utökat stöd i både skolan och vardagen.

  Skolan erbjuder en möjlighet för eleven att få en fullgod grundskoleutbildning och samtidigt växa som människa. Vi följer hela tiden upp elevens utveckling för att kunna planera studierna på bästa sätt. Vi hoppas att undervisningen på vår skola ska skapa nyfikenhet och intresse för olika ämnen samt skapa en positiv grundsyn på skolan. Elevens behov, starka sidor, intressen och drömmar bestämmer mycket av hur skoldagen ser ut.

  Vi har en helhetssyn på eleven som innebär att de olika personalgrupperna samarbetar med varandra för att nå elevens uppsatta mål.

  För mer information om skolan kontakta rektor Mats Lindau, tel: 076-312 57 52, mats.lindau@nytida.se

  Stäng
  Visa hela beskrivningen

  Mer information om HVB Bakareboda

  Bakareboda ligger i en fristående villa i ett avskilt och naturskönt område. Bakareboda har en stor trädgård som ger möjlighet till aktiviteter. Verksamheten har också en lokal på tomten som kan användas till aktiviteter. På undervåningen finns kök och gemensamma utrymmen samt ett boenderum och på övervåningen finns tre boenderum och ett mindre allrum. Bakareboda ligger ca 30 min ifrån Karlskrona.

  I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

  Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

  Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg.

  Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

  Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbunden Almega Vårdföretagarna och Almega Tjänsteföretagen, för våra skolor, med flera olika fackförbund.