hHVB

Egen regi
SoL 7.1.1
Barn & Unga
4

HVB-boende utanför Karlskrona

HVB Bakareboda skiljer från från våra andra verksamheter på så sätt av vi enbart har fyra platser. Det innebär att vi kan ta emot pojkar som är i behov av en placering på ett mindre HVB med större personaltäthet och mindre stimuli än vad traditionella HVB kan erbjuda. Vi tar emot i åldern 13 år till och med 18 år.

De pojkar som kommer till oss har många gånger flera HVB-placeringar bakom sig. De kan ha varit på SiS eller behöva placeras hos oss i väntan på SiS-plats.

HVB Bakareboda har en egen resursskola med tillstånd från skolinspektionen och kan därmed ta emot pojkar med omfattande skolprobelmatik

Behandling

Då vi enbart har fyra platser så kan vi erbjuda ett mindre sammanhang, och mycket hög personaltäthet i en mer familjär miljö för de som placeras hos oss. Vår verksamhet finns ca 30 km norr om Karlskrona i en villa belägen på en lugn och lantlig miljö. Vi förenar miljöterapi och aktiviteter med kvalificerat behandlingsarbete. Ungdomarna som kommer till oss erbjuds en plats på vår egen resursskola eller en praktikplats hos någon av våra samarbetspartners -företag i Karlskrona. Vi strävar efter att skapa en miljö med en meningsfullt innehåll där ungdomarna på dagtid antingen går i skola eller på praktik för att på fritiden arbete i olika projekt som ska mynna ut i något som för dem känns meningsfullt och givande. Vårt behandlingsarbete utgår utifrån kognitiv beteendeterapi där vi med olika verktyg och arbetssätt arbetar för att förstärka önskvärda beteenden.

På Bakareboda arbetar vi utifrån modellen Steg för steg som bygger på delaktighet, transparens och mätbarhet. Vi arbetar hypotesprövande utifrån den enskilda ungdomens behov där ungdomen, vårdnadshavare och uppdragsgivare är delaktiga i hela processen. Vi utgår från att välfungerande dygnsrytm, kost- och motionsvanor är avgörande för ungdomarnas förmåga att tillgodogöra sig behandling. Tillsammans med ungdomarna arbetar vi därför för att få till en daglig struktur där sysselsättning i form av skola eller praktik samt en meningsfull fritid är en viktig del. Målet är att ungdomarna vid avslutad behandling ska leva ett meningsfullt liv med ökad livskvalitet och att de ska ha lärt sig sociala och praktiska färdigheter.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar utifrån en tillämpad beteendeanalys som följer en tydligt angiven process med givna metodologiska steg. Innehållet i behandlingen och val av interventioner baseras alltid på den inledande beteendeanalysen. Problembeteenden identifieras, därefter görs en prioritering av var vi börjar. Det prioriterade beteendet mäts, för att få reda på hur stort problemet är, innan analysen av beteendets funktion tar vid. Interventioner (åtgärder) bestäms och genomförs tillsammans med ungdomen. Därefter utvärderar vi och följer upp effekterna av interventionerna (åtgärderna). Socialtjänst, ungdomen själv och dennes vårdnadshavare är delaktiga i processen och får ta del av de grafer som kommer att illustrera framgång och eventuella svårigheter. Varje processteg har sina rutiner med angivet mål och syfte.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om HVB Bakareboda

Våra behandlare är utbildade i KBT, MI, Lågaffektivt bemötande, återfallsprevention och rePULSE. Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik