Behöver du en akutplacering?

På Gottröra tar vi emot placeringar med kort varsel även under kvällar
och helger

Behöver du en akutplacering?

Ring vårt journummer 076-321 69 80
Visa alla bilder
360 panorama

hHVB

Egen regi
LVU, SoL
Barn & Unga
15-20 år

Gottröra behandlingshem har möjlighet att ta emot akutplaceringar. Ring verksamhetschef direkt på nummer 070-431 56 02

Målgrupp

Vi på Nytida Gottröra Behandlingshem i Rimbo hjälper barn och unga mellan 15-20 år med missbruks- och beroendeproblematik i kombination med en psykosocial problematik.

Vårt behandlingshem hjälper barn och ungdomar att:

- Bli drogfria
- Att kartlägga sin historia och hitta sig själva
- Förhålla sig till verkligheten
- Identifiera mål för framtiden
- Strukturera sin vardag
- Få verktyg att klara ett självständigt liv utan insatser från t.ex. socialtjänsten

Akut/hämtning

Vi hjälper till med hämtningar redan samma dag och åker även ut och gör bedömningar.

Behandling

Vårt förhållningssätt är vår framgång där vi möter alla individer där de befinner sig, vilket är avgörande för att hjälpa dessa barn och ungdomar att skapa en ordnad tillvaro och bli en del av samhället.

Vi arbetar utifrån följande metoder och verktyg:

- 12-stegsmetoden
- HAP/Återfallsprevention
- Motiverande samtal (MI)
- Lågaffektivt bemötande
- Tillämpad beteendeanalys

För att säkerställa måluppfyllelsen har vi medarbetare med rätt utbildning och kompetens, alla arbetar efter ett strukturerat behandlingsupplägg med 12-stegsmetoden i grunden. Tillsammans med ungdom och uppdragsgivare kommer vi överens om genomförandeplan för att nå vår gemensamma målsättning. Till verksamheten finns en sjuksköterska knuten.

Vårt arbetsätt

På Gottröra arbetar vi utifrån modellen Steg för steg som bygger på:

- Delaktighet
- Transparens
- Mätbarhet

Vi arbetar hypotesprövande utifrån den enskilda ungdomens behov där ungdomen, vårdnadshavare och uppdragsgivare är delaktiga i hela processen. Vi utgår från att välfungerande dygnsrytm, kost- och motionsvanor är avgörande för ungdomarnas förmåga att tillgodogöra sig behandling. Tillsammans med ungdomarna arbetar vi därför för att få till en daglig struktur där sysselsättning i form av skola eller praktik samt en meningsfull fritid är en viktig del. Målet är att ungdomarna vid avslutad behandling ska leva ett meningsfullt liv med ökad livskvalitet och att de ska ha lärt sig sociala och praktiska färdigheter.

Vi arbetar utifrån en tillämpad beteendeanalys som följer en tydligt angiven process med givna metodologiska steg. Innehållet i behandlingen och val av interventioner baseras alltid på den inledande beteendeanalysen. Problembeteenden identifieras, därefter görs en prioritering av var vi börjar. Det prioriterade beteendet mäts, för att få reda på hur stort problemet är, innan analysen av beteendets funktion tar vid. Interventioner (åtgärder) bestäms och genomförs tillsammans med ungdomen. Därefter utvärderar vi och följer upp effekterna av interventionerna (åtgärderna). Socialtjänst, ungdomen själv och dennes vårdnadshavare är delaktiga i processen och får ta del av de grafer som kommer att illustrera framgång och eventuella svårigheter. Varje processteg har sina rutiner med angivet mål och syfte.

Anhörig

Det är väldigt viktigt för oss att vårdnadshavare eller andra anhöriga känner sig helt inkluderade i ungdomens mående och behandlingsprocess, samt att man som anhörig känner att det är välkommet att engagera sig denna förändringsprocess. Vi verkar för ett gott samarbete med vårdnadshavare och anhöriga utifrån ungdomens behov för att på bästa sätt skapa bra förutsättningar för ungdomen den dagen en hemflytt skall ske. Besök och telefonkontakt till anhöriga planeras utifrån ungdomens behov. Vårt mål är att anhöriga ska känna sig informerade, trygga och inkluderade i den förändringsprocess som ungdomen går igenom.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Gottröra behandlingshem

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning. Alla våra medarbetare har lång arbetslivserfarenhet och är MI-utbildade. I medarbetargruppen finns också diagnoskompetens och alkohol- och drogterapeuter. Det finns också andra språkkunskaper än svenska.

En sjuksköterska finns knuten till verksamheten.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik