Visa alla bilder

hHem för viss annan heldygnsvård, Korttidsboende

Egen regi
1
LSS 9§6, LVU, SoL 7.1.3
Barn & Unga
ADD, ADHD, Aspergers, Autism, Dubbeldiagnoser, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, Självskadebeteende, Tvångssyndrom, Utvecklingsstörning
6
9-21 år

På Fagerhult har vi tillstånd från IVO med att ta emot barn/ungdomar i åldern 9-21 år. I vårt

tillstånd har vi möjlighet att ta emot placeringar både inom SOL och LSS samt att vi kan ta emot enligt LVU. Vi tar emot barn/ungdomar med högfungerande autism eller liknande tillstånd. Vi har beredskap att med kort varsel ta emot barn och ungdomar som behöver en placering omgående. Den primära uppgiften är att stötta de placerade barnen och ungdomarna att ”landa”. Att ge dem ett tryggt boende under tiden som socialtjänstens utredning blir klar och tills man hittar en mer långsiktig lösning, som kan vara en annan placering i form av exempelvis i ett HVB, LSS-boende, familjehem eller en flytt tillbaka till sitt hem.

Vi arbetar utifrån omsorgstagarens behov

Vi kartlägger behov och funktionsvariationer, för att skapa en vistelse anpassad efter barnet/ungdomen och dennes behov. Vi arbetar också med att ta fram arbetsmetoder, både för situationen här och nu men även metoder som kan vara grund för vidare vård och behandling vid nästa länk i vårdkedjan. Vi arbetar med visuell förstärkning genom scheman, målpyramider, seriesamtal och sociala berättelser. Tillsammans med den unge kommer stödperson och övrig personal fram till hur detta stöd på bästa sätt ska vara utformat. Genom den dagliga kontakten kommer verksamheten verka för att löpande ge ett känslomässigt stöd till att öka individens förutsättningar att utvecklas känslomässigt och känna sig trygg och säker på boendet under den tid vistelsen varar.

Vi arbetar med positiv förstärkning och motiverande samtal (MI) för att främja en positiv förändring, men även genom att visa lyhördhet för brukarens känsloyttringar och möta dem på den nivå som omsorgstagaren  uppvisar behov till. Vi anpassar kraven därefter, enligt CPS-modellen. Vi använder oss också av ett lågaffektivt bemötande arbetar med att förbättra förmågan till positiv kommunikation. Stärka uthållighet, koncentration och självkänsla. Vi också med att bygga upp och stärka kontakten med viktiga nätverk.

Vi lär ut hur man praktiskt klarar livet efter egen förmåga och skapar förutsättningar till ett självständigt liv

Vi arbetar med att kompensera och förbättra de exekutiva funktionerna genom att planera och genomföra vardagen, matlagning, inköp, tvätt, städ, personlig hygien, få en fungerande dygnsrytm, träna tidsbegrepp, aktiv fritid och kulturella aktiviteter. Stärka jag-uppfattning, självförtroende och kroppsuppfattning samt att komma igång med fysisk aktivitet. I all verksamhet tar vi hänsyn till din rätt till delaktighet och självständighet utifrån din egen förmåga.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Fagerhult

Fagerhult är en stor villa i två plan som ligger lantligt och skogsnära strax utanför Uddevalla. Vi har fyra ungdomsrum på nedervåningen och två på övervåningen samt personalsovrum på varje våning. Boendemiljön är anpassad för att ge barnen och ungdomarna förutsägbarhet och kontinuitet i vardagen. I våra lokaler finns funktionella utrymmen för lek, dataspel, film, pyssel och annan estetisk verksamhet. Vi har även ett sinnesrum där man kan varva ner, slappna av och hitta nytt fokus. I trädgården finns studsmatta, lekstuga, grillplats och grönsaksland för egen odling på somrarna.

Vi planerar aktiviteterna tillsammans och strävar efter att bidra till ökad självkännedom och självkänsla, gemenskap, delaktighet, en ökad KASAM och en tilltro till framtiden. Hos oss ska man känna samhörighet, kunna umgås med likasinnade och aldrig behöva känna sig utanför eller annorlunda. För att lära sig hantera eller undvika situationer som skapar stress och frustration arbetar vi med att kartlägga varje individs styrkor och svårigheter och utvecklar stödet därefter. Hela verksamheten genomsyras också av tydliggörande pedagogik i vårt arbete. I all verksamhet tar vi hänsyn till rätten till delaktighet och självständighet utifrån egen förmåga. Alla måltider tillagas från grunden av oss själva på boendet.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På Fagerhult är personaltätheten hög och arbetsgruppen består av 9 heltidsanställda. Utbildningsnivån hos våra medarbetare varierar, men alla har minst eftergymnasial och relevant utbildning. Personalen är bland annat beteendevetare, stödpedagoger och undersköterskor med inriktning psykiatri, och har gedigen erfarenhet av målgruppen. De har god kunskap inom NPF, ångestproblematik, psykossjukdomar, trauma och problemskapande beteende. Spetskompetensen ligger inom komplexa diagnossammansättningar i kombination av trauma. Personalgruppen får handledning var tredje vecka och oftare vid behov. De erhåller också löpande kompetensutveckling genom LÄRA och har möjligheter till utbildningar. De har bland annat gått Studio III (lågaffektivt bemötande/hot- och våld) samt alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och motiverande samtal (MI).

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning. Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.