Öppenvård Eskilstuna

hÖppenvård
Eskilstuna, Södermanland
1 av 3 bilder
Alla bilder

Om verksamheten

Tidigare kanske du känner igen oss som Ungstöd men sedan mars 2020 har vi bytt namn till Nytida Öppenvård.
Öppenvård Eskilstuna vänder sig till barn, ungdomar och vuxna med psykosocial problematik, neuropsykiatriska diagnoser, missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende, samt avhoppare från kriminella nätverk eller för individer med skyddsbehov. Vi är inriktade på diagnoserna ADHD/ADD, autism, bipolaritet, depression och ångest, dubbeldiagnoser, missbruk, personlighetsstörning, självskadebeteende, tvångssyndrom, kriminalitet och ätstörning.
Eskilstuna öppenvård har sex medarbetare. Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen, vi är främst som socionomer och beteendevetare.
Våra medarbetare är vidareutbildade inom:
 • MI
 • Återfallsprevention
 • Missbruk
 • Tvångs- och ångestsyndrom
 • Ångest och ADHD
 • Lågaffektivt bemötande
 • Kriminalitet som livsstil
 • Självskadebeteende
 • Familjebehandling KBT
 • Vi har utbildad personal inom patriark som besitter kompetens att utföra skyddsbedömningar.

Mål och arbetssätt

Hos oss får du en väl planerad och strukturerad vardag med stöd av en ungdomsbehandlare/coach som ser till att det fungerar med både praktik och fritid. Vi har alltid ett salutogent förhållningssätt där vi försöker hitta lösningar och väljer att se personens starka sidor som vi bygger vidare på.
För att kunna möta var individ är vår flexibilitet utmärkande för vår verksamhet, såväl mot den enskilde som mot uppdragsgivare. Vår övertygelse är att all bestående förändring kommer från individen själv. För att öka delaktigheten och motivationen för den inskrivna i sin behandling, inleds samtliga våra insatser med ett strukturerat MI-samtal, där den inskrivna kommer att skatta sig själv och dess utveckling avseende sin måluppfyllelse. Detta MI-samtal upprepas på månadsbasis, vilket utmynnar i en vårdrapport, där såväl uppdragsgivare som klient kan följa utvecklingen över tid. Vi hoppas på detta sätt att bättre kunna åskådliggöra resultaten av vår öppenvård, såväl för klient som för uppdragsgivare.
Med kontor i Eskilstuna erbjuder vi öppenvårdstjänster enligt SoL. Vår ambition är att kunna erbjuda en så komplett vårdkedja som möjligt, där vi på ett professionellt och effektivt sätt kan komplettera kommunernas egna insatser. Inom öppenvården erbjuder vi följande: Startskottet, ett strukturerat öppenvårdsprogram samt Kvalificerat kontaktmannaskap.

Båda insatserna går att kombinera med våra stödboenden för ett mer omfattande stöd. Vi har såväl stödboende med personal i samma hus dygnet runt, som träningslägenheter som ligger spridda.

Vi har såväl stödboende med personal i samma hus dygnet runt Stödboende Tegnèrgatan – Nytida, som träningslägenheter som ligger spridda i vanliga allmänna bostadshus Stödboende Eskilstuna – Nytida

Våra insatser

Startskottet - Strukturerat öppenvårdsprogram

Startskottet är ett strukturerat öppenvårdsprogram där vi tar ett helhetsansvar för individen. Detta sker genom ett nära samarbete mellan individ och dennes ungdomsbehandlare. Utifrån uppdrag definierar behandlare tillsammans med individen konkreta mål, styrkor och resurser hos denne samt dennes nätverk. Detta för att skapa delaktighet som vi menar genererar till att delmål och mål uppnås.  Individ och ungdomsbehandlare skapar tillsammans förutsättningar att bryta negativa beteenden så som missbruk och kriminalitet. Daglig sysselsättning är central, till exempel praktikplats, studier eller annan strukturerad verksamhet. Praktikplatsen/sysselsättningen handplockas för att passa individens förutsättningar. Sysselsättningen ska vara en positiv upplevelse och förknippas med att lyckas.
Arbetet sker utifrån individuella veckoscheman för en strukturerad vardag. Ungdomsbehandlare hjälper till att se till så att den planerade vardagsstrukturen upprätthålls med praktik och en aktiv fritid. Ungdomsbehandlare tar ett helhetsansvar för individens vardag och arbetar stödjande vid kontakter med föräldrar, nätverk och andra aktörer som beroendemottagningen, BUP, med flera.
Inom startskottet formar vi insatsen utifrån de behovsområden som ligger till grund för uppdraget, varför var insats är unik. Vi matchar ungdomsbehandlare utifrån de förutsättningar som ligger till grund för placering. Vi erbjuder bland annat nätverks- och familjearbete, skyddsbedömningar och strukturerat program i återfallsprevention.
Om uppdragsgivare så önskar betalar vi som ett led i motivationsarbetet ut stimulansersättning upp till norm.

Övrigt som ingår

 • Nödvändiga försäkringar
 • Busskort
 • Arbetskläder
 • Referenser från praktikplatsen/sysselsättningen
 • Möjlighet till drogtester
 • Grundläggande utbildning, till exempel truckkort
 • Körkortspaket efter tre ”bra” månader
 • Tillgång till stöd dygnet runt jour via vår jour

Kvalificerat kontaktmannaskap

Insatsen anpassas efter beställarens önskemål och individens behov. Arbetet sker på hemmaplan och i samarbete med befintligt nätverk. Hög flexibilitet och tillgänglighet är nyckeln till att snabbt nå resultat. Här riktas stödet mot till exempel hjälp med skola, social träning och att stärka positiva och motverka negativa beteenden. Vi arbetar ofta stödjande och motiverande för att den det berör ska kunna ta emot andra hjälpinsatser från beroendemottagningen, BUP, med flera. Arbetet sker efter tydliga mål med tät uppföljning av genomförandeplanen som gemensamt upprättats tillsammans med ungdomsbehandlare. Kvalificerat kontaktmannaskap erbjuds  i två olika omfattningar: fem samt tio timmar per vecka.

Om medarbetarna

Öppenvårdens medarbetare har adekvat utbildning, så som socionomutbildning, beteendevetare eller behandlingspedagoger. Vi rekryterar omsorgsfullt och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Om medarbetarna

På Mälardalen öppenvård finns cirka åtta medarbetare (alla anställningsformer). Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Visa hela beskrivningen

Lyssna