Nyheter

Tolvstegsbehandling ger bäst effekt för beroende

Tolvstegsbehandling har i flera avseenden bättre effekt än andra vanliga behandlingar vid skadligt alkoholbruk. Det visar nu en stor studie som SBU genomfört och som stärker det vetenskapliga underlaget. Resultatet visar att efter 12 månader är 42 procent av de som gjort tolvstegsbehandling fortfarande nyktra medan andra behandlingsinsatser endast gav 34,5 procent av deltagarna varaktig nykterhet.

Studien är en systematisk översikt av 27 studier som gjorts av brittiska Cochrane. 10 565 deltagare var med i studien via olika behandlingar för beroende.

Den omfattande studien är den största som gjorts på 15 år och visar att tolvstegsbehandling fungerade bättre för att uppnå kontinuerlig nykterhet än andra behandlingsmetoder, såsom kognitiv beteendeterapi (KBT) och motivationshöjande insatser (MET).

– Det vetenskapliga stödet för tolvstegsbehandling har ökat med åren, från minst lika bra som andra, till att vara bättre när det åtminstone gäller utfallsmåttet helnykterhet, säger Nils Stenström, projektledare på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) för svenska utvärderingen av rapporten.

Stora kostnader för individ och samhälle

Alkoholberoende är upphov till betydande sjukdomsbörda, funktionshinder och tidig död, särskilt i medel- och höginkomstländer. Globalt dör omkring 3,3 miljoner människor varje år av alkoholrelaterade orsaker, vilket är ungefär tio gånger fler än dödligheten för alla illegala droger sammantaget. I Sverige har kostnaderna beräknats till 103 miljarder kronor per år, varav vård och behandlingskostnader uppskattas till drygt 15 miljarder kronor. Det är av stor vikt att kontinuerligt utvärdera behandlingsmetoder och dess effekter

Brett behandlingsutbud

Det finns idag ett brett och varierat utbud av professionella behandlingsinsatser både inom kommun, landsting och privat. Därutöver finns frivilligorganisationer. Den äldsta och internationellt överlägset största är AA, Anonyma Alkoholister.

Tolvstegsmodellen används i professionell behandling i Sverige sedan snart 40 år och introducerades genom ”Minnesotamodellen” som skapades i USA på 1950-talet.

Behandlingen sker vanligtvis i grupp, antingen på behandlingshem eller inom öppenvård i varierande omfattning.

Hållbara livsstilsförändringar

På Provita Nytidas behandlingshem i Malmö är det vanligt med allt från en till fyra månader lång behandling i öppen- eller internatform. Klienterna är sedan kvar i efterbehandling ytterligare ett år. Sandra Malmberg är verksamhetsansvarig på Provita Nytida och välkomnar rapporten som tydligt visar att tolvstegsbehandling är den mest effektiva behandlingen för beroende.

– Vi har arbetat med beroende i mer än 30 år. Beroende är en komplex sjukdom som omfattar alla områden i livet, arbete, familjerelationer, ekonomi, psykisk och fysisk hälsa. Insatsens mål är långsiktig, hållbar nykterhet och drogfrihet. Man arbetar med se över sitt liv och successivt göra livsstilsförändringar och bygga upp sammanhang, relationer och en sund livsstil. I konceptet ligger också att knyta an till AA och NA under behandlingen, säger Sandra Malmberg.

Behandlingsinsatsen med behandling och efterbehandling blir totalt ca ett och ett halvt år och resultaten är tydliga; manualbaserad professionell tolvstegsbehandling har bättre effekt än andra behandlingsinsatser upp till 36 månader efteråt. Författarna i studien drar också slutsatsen att tolvstegsprogram förmodligen leder till större ekonomiska besparingar än andra behandlingsinsatser.

(Text: Karin Swerkström-Christofferson)

Sandra Malmberg

Provitas tolvstegsbehandling

Provita bedriver tolvstegsbehandling i Malmö sedan mer än 30 år. Klienten deltar i öppen eller internatform mellan en till fem månader beroende på behov.

Behandlingen omfattar ett utbildningsprogram i gruppterapi och med individuella behandlingsuppgifter. Målen är att uppnå en förståelse för sin sjukdomsbild, hållbara livsstilsförändringar, förbättrade relationer, stärka sitt sammanhang och få en varaktig nykterhet.

Anonyma Alkoholister

Anonyma alkoholister (AA) är en ideell, opolitisk och ekonomiskt oberoende internationell självhjälpsorganisation som består av människor med beroende som nu är nyktra.

AA startades i USA 1935. Idag finns AA i 180 länder. I Sverige finns cirka 470 grupper i landet. Varje vecka förekommer flera tusen AA-möten runt om i landet.  Verksamheten drivs genom frivilliga insatser och bidrag från medlemmarna. (www.aa.se/om-aa).

Tolvstegsprogrammet

AA använder ett studieprogram med litteratur som beskrivet de kända ”12 stegen”. Genom att arbeta med studieprogrammet vill man åstadkomma psykologisk och emotionell förändring och utveckling för att bygga upp en hållbar, sund livsstil. AA har en tydlig ”andlig” eller ”holistisk” dimension. Programmet betonar altruistiskt beteende, det vill säga att hjälpa andra.

Lyssna