Nyheter

Stress kan ofta orsaka utmanande beteenden hos personer med autism

Stefan Linde

Personer med autism uppvisar ibland i ett beteende som kan upplevas som hotfullt eller skrämmande för den som är i närheten. För att förstå varför beteendet uppstår måste vi också förstå vad det kan vara som orsakar beteendet. Vi behöver kunskap om hur de generella svårigheter som en person med autism kan ha påverkar stressnivå och mående. Det menar Stefan Linde som är utbildare på Nytidas utbildningsorganisation Lära. Han har lång erfarenhet av att arbeta med människor med autism.

– Vi behöver vara nyfikna, lyssna och förstå att personer med autism generellt uppfattar och tolkar världen på ett annat sätt än vad vi gör, säger Stefan och listar tre områden: perception, kommunikation och socialt samspel.

En person med autism kan bli överstimulerad i vissa miljöer. Hen kan uppleva dofter, höra och se saker annorlunda. Vanligt är att uppmärksamma detaljer. Det sociala samspelet och sociala koder är ofta svåra att förstå. När det gäller kommunikation finns det många olika orsaker till att stressen blir, och förblir, hög. Bland annat kan det som sägs tolkas bokstavligt och konkret vilket leder till missförstånd.

– Det här kan skapa svårigheter att få ihop vardagen. Vi ställer tyvärr ofta stora krav på både verbal, ickeverbal och social kommunikation och antar att alla kan hänga med och förstå. En person med autism kan vara väldigt detaljstyrd gällande hur och vem som säger något och kring saker i miljön och aktiviteter, förklarar Stefan.

Allt detta kan leda till stress och i förlängningen ett utmanande beteende. Stefan menar att stressen ofta uppstår när omgivningen upplever att personen vill styra dem med fixa idéer och bemöter detta med hot och tillsägelser. ”Om du gör så, får du inte…”
– Om vi försöker hota utgår vi från att personen är lat, inte att hen inte förmår, säger han.

Utmanande beteende för omgivningen

Ett utmanade beteende är ett beteende som väcker känslor hos omgivningen. Beteendet är alltså utmanande för omgivningen snarare än för personen själv. Vad som upplevs som utmanande är olika för olika personer. 

Många personer med autism har ett högt stresspåslag och saknar strategier för att komma ur stressen. En konstant stressituation leder till ökad sårbarhet över tid eftersom kroppen aldrig hinner återhämta sig. När stresspåslaget till sist blir för stort uppstår ett utmanande beteende.

För personen kan beteendet fylla en funktion: Personen har försökt förmedla att något är fel utan att omgivningen förstår detta, men märker att när hen till exempel blir riktigt arg får hen vara i fred. Andra gånger är det en överlevnadsinstinkt där personen känner sig så pressad, stressad och trängd att reaktionen snarare är instinktiv.

Förebyggande arbete minskar utmanande beteenden

Det krävs ett förebyggande arbete för att skapa en miljö där alla mår bra och där utmanande beteenden minskar eller upphör. 

– Först behöver man titta på vilka situationer som kan uppstå och göra en riskanalys över hur ofta beteendet inträffar och hur farligt det är, säger Stefan.

För att kunna jobba med att förändra ett beteende måste personal eller anhöriga också ha en acceptans för att det kommer att uppstå situationer som är utmanande för dem att hantera. En handlingsplan behövs så att alla vet vad de ska göra när en sådan situation uppstår.

– Vet jag hur situationen ska lösas så kommer min egen stress att sjunka. Om en person är självskadande eller agerar ut behöver jag veta hur jag kan hantera det på ett tryggt och säkert sätt för båda parter och hur jag kan avleda. Lära erbjuder utbildning i detta, säger Stefan. 

På så sätt slipper man hamna i en maktkamp som riskerar att spä på och skapa ännu mer skam när det uppstår en situation.

– I början handlar allting om att skapa tillit, trygghet och en trivsam kontakt med personen. Vi ska arbeta med lågaffektivt bemötande, tydliggörande och kommunikation, men först måste vi acceptera var personen är just nu. När en situation uppstår ska vi stå kvar, vara lugna och ge personen hjälp med återhämtning och tröst, säger Stefan.

– Långsiktigt ska vi se till att vi kommunicerar på en nivå som minskar missförstånd. Vi ska jobba med stressreduktion så att personen får den återhämtning som behövs. Sist men inte minst behöver personen får göra saker hen är duktig på och mår bra av.

porträtt Stefan Linde i olivgrön tröja

– Vi behöver vara nyfikna, lyssna och förstå att personer med autism generellt uppfattar och tolkar världen på ett annat sätt än vad vi gör, säger Stefan.

Webbinarier där Stefan medverkar

Stefan Linde medverkade på Nytidas webbseminarium: Personer med autism och utåtagerande beteenden – hur bemöter vi dem på bästa sätt?

Stefans tips för att undvika utmanande beteenden 

  • Behåll lugnet. När en person tappar kontrollen delar vi med oss av vårt lugn.
  •  För att ett utmanande beteende ska minska måste vi skapa en tillitsfull relation genom att först acceptera och klara av att möta beteendet utan att vara rädda.
  •  Lär dig att förstå hur personen kommunicerar 
  •  Vi måste förstå hur vi kan minska det som skapar oro och i stället bygga en vardag utifrån vad som ger personen en positiv känsla och meningsfullhet.
Lyssna