Läs mer

Pusselbitens skola

Friskola med sammanslagen verksamhet för både grundsärskole- och grundskoleelever

Om skolan

Pusselbiten är en friskola med sammanslagen verksamhet för både grundsärskole- och grundskoleelever med inriktning mot autismspektrumtillstånd, i dagligt tal benämnt som resursskola. Skolan ligger i Dalby (Lunds kommun) och omfattar 30-35 elevplatser. Vi har tillstånd för förskola, förskoleklass, grundskola 1-6, särskola 1-9, samt fritidshem, korttidstillsyn (LSS), samt korttidshem (LSS). Elever som går på Pusselbitens skolor har ett komplext och väl dokumenterat stödbehov, och skolan har endast plats för ett fåtal elever och som också tillhör denna grupp med komplexa stödbehov kopplat till funktionsnedsättning.

Vi ser allt lärande i ett livsperspektiv och arbetar med aktivt lärande mot självständighet där elevens styrkor och intressen betonas för att hjälpa eleven framåt i sin utveckling. Eleven arbetar med strategier för att handskas med stress, samt verktyg och redskap som kompenserar för eventuella svårigheter i vardagen. Pusselbiten lägger stor vikt på hur de olika sinnena påverkar elevens vardag. Vi lär ut olika verktyg för att eleverna själva ska kunna utveckla hållbara strategier.

Tillit är en grundsten för lärande och utveckling. På Pusselbitens skola bemöts alla elever på ett positivt sätt som grundar sig på empati, acceptans och respekt. Vi erbjuder en skolmiljö där varje elev kan känna delaktighet i sitt eget lärande och i sitt samspel med andra elever vilket ökar elevens självkänsla.

Individanpassning

På Pusselbitens skolor ser vi den enskilde elevens styrkor och förmågor. Vi arbetar utifrån elevens behov för att stötta till ett så självständigt liv och så framgångsrik skolgång som möjligt. Undervisningen och övriga moment under skoldagen, individanpassas helt utifrån elevens förmågor, styrkor, behov och dagsform.

Vi arbetar med att tydliggöra elevens skoldag och tillsammans med eleven finner vi strategier för att skolgången ska skräddarsys utifrån just den elevens behov kopplat till styrdokumenten.

Vi fokuserar också på elevens kommunikation. Att kunna förstå och bli förstådd av sin omvärld är en förutsättning för självständighet och en lyckad skolgång. Genom kommunikation kan eleven skapa sammanhang samt kunna påverka sin tillvaro och vardag. Vi utgår från elevens möjligheter till kommunikation och arbetar förtydligande genom exempelvis bildschema, bildstöd och teckenkommunikation.

Tillsammans med nätverket runt eleven skapar vi särlösningar genom att utreda möjligheter och flexibelt anpassa kraven utefter individens egna förutsättningar. Vi värdesätter samarbetet mellan hem, skola, boenden, korttids och andra instanser högt.

Vi arbetar ständigt för att möjliggöra för eleven att övervinna svårigheter, växa i sin uppgift och att få lyckas. Vi ser det lilla och skapar kortsiktiga mål i elevens vardag men strävar alltid mot de långsiktiga målen.

Fritids efter skoldagens slut

Efter skolans slut kan våra elever stanna på vårt fritidshem om vårdnadshavare har ansökt om detta och om eleven bedöms ha rätt till fritids. På fritids får man hjälp att planera sin eftermiddag och att komma igång med fritidsaktiviteter. Det kan handla om allt från att spela innebandy, pyssla, läsa, leka eller arbeta vid datorn till att få laga mellanmål. Pusselbiten erbjuder även fritidshem för barn över tolv år efter beslut om LSS 9:7 av hemkommunens ansvarige förvaltning.

Visa hela beskrivningen

hFritids, Grundskola, Grundsärskola

Dalby, Skåne

Fakta Pusselbitens skola

Driftsform Egen regi
Lagrum LSS 9§7, Skollagen
Målgrupp Barn & Unga
Diagnoser/specialiteter ADD, ADHD, Aspergers, Autism, Intellektuell funktionsnedsättning, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF
Antal platser 30
Åldersspann grundskola åk 1-6, särskola åk 1-9
S

Kontaktinformation

Kontakta Edvin Pihlqvist, rektor:

Skicka meddelande

Kontakta Edvin Pihlqvist, rektor:

växel: 049-27 50 40 Övriga kontaktuppgifter
Edvin Pihlqvist, rektor
Telefon: växel: 049-27 50 40

  • Telefon rektor: 070-575 07 52
Skolan är belägen i ljusa och ändamålsenliga lokaler i centrala Dalby. Nära skolan ligger nationalparker med lummiga skogsdungar, dammar, stenbrott och vackra motionsspår vilket ger oändliga möjligheter till inspiration och nyttja uterummet och naturen i sin pedagogik.
I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik
På Pusselbitens skolor ställer vi höga krav på lärarnas utbildning och elevassistenternas engagemang och kompetens kring såväl skolämnen som bemötande och förhållningssätt. All personal, oavsett profession, som arbetar med eleverna får kontinuerlig handledning och utbildning i att arbeta med den specifika målgruppen. Lärarna är legitimerade ämneslärare. Utöver det har vi legitimerad specialpedagog, logoped och utbildade speciallärare. Samtliga har mångårig erfarenhet av att arbeta med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alla arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt och med tydliggörande pedagogik, där grundsynen förenklat uttryckt består i att alla elever gör rätt om de kan, blir det fel så är det skolans uppgift att förändra och anpassa i bemötande, miljö och material.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbunden Almega Vårdföretagarna och Almega Tjänsteföretagen, för våra skolor, med flera olika fackförbund.