Läs mer

Kalmar Centrumskola, grundskola

Grundskola, Kalmar

Om skolan

Kalmar Centrumskola är en grundskola i centrala Kalmar som vänder sig till dig som går i någon av årskurserna 5-9. Vår undervisning är speciellt anpassad för elever med Asperger eller högfungerande autism som grundläggande neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, därutöver är det vanligt att man har ytterligare någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

På Kalmar Centrumskola fokuserar vi på att utforma undervisningen och skolmiljön så att allt passar just dig. Det är dina behov, starka sidor, intressen och drömmar som bestämmer mycket av hur din skoldag ser ut. Vi vill att lärandet ska vara lustfyllt och stimulera dig. Du har tillgång till dator och/eller iPad. Du har en egen, fast arbetsplats.

Samarbete över gränserna

Vår skola har som mål att du ska kunna använda dina skolkunskaper i olika situationer i livet. Därför satsar vi på att ha ett bra samarbete med företag, kulturliv och olika funktioner i samhället.

Så här står det i Läroplanen Lgr 11, sidan 7:”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.”

Pedagogisk plattform

Skolan har ett särskilt ansvar för elever som har svårt att nå målen i läro- och kursplaner. Vägen till målen kan se olika ut. Därför kan undervisningen aldrig se lika ut för alla elever. På vår skola får du till exempel använda olika sorters uttrycksmedel som är lämpliga för just dig. Vi använder oss av tydliggörande pedagogik som gör det lättare att följa med i undervisningen och det som händer under skoldagen.

”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter.” (Lgr 11, sidan 8).

Läraren – engagerad tolk

Personer med autism har en annan verklighetsuppfattning. Då är det viktigt att skolans personal fungerar som tolkar mellan den verkligheten och den ute i samhället för att kunna undervisa och vägleda på ett begripligt sätt. Med förståelse för och acceptans av personer med autism får den enskilda eleven bättre förutsättningar att kritiskt granska fakta och förhållanden.

På Kalmar Centrumskola ställer vi höga krav på lärarnas engagemang och kompetens kring bemötande och förhållningssätt. All personal som arbetar med eleverna får kontinuerlig handledning och utbildning i att arbeta med den specifika målgruppen. Lärarna är legitimerade ämneslärare. Utöver det har vi legitimerad specialpedagog och utbildade speciallärare. Samtliga i arbetslaget har mångårig erfarenhet av att arbeta med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Skolan har ett lågt elevantal och hög lärartäthet.

Anhörigkontakt

För oss är samarbetet med elevernas föräldrar viktigt, för att barnen ska få en så bra tid i skolan som möjligt. Vi bjuder in till utvecklingssamtal en gång per termin och vi strävar efter att ha samrådsmöten två gånger om året. Förutom tät kontakt med familjen har skolan också mycket nära samarbete med elevens övriga kontaktnät såsom BUP, HAB, LSS-handläggare, korttidsboende eller andra viktiga funktioner.

Närmare information om pedagogiken

KAT-kit: Ett visuellt stöd för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Stöttar och motiverar personen att vara delaktig, skaffa sig inflytande och bli självständig i egna kommunikationen. Olika mätinstrument som ”temperaturskalor” eller siffror kan användas för att uttrycka känslor eller tankar.

Tydliggörande pedagogik: Går ut på att hitta en persons färdigheter, styrkor, intressen och drömmar. Detta görs genom tätt samarbete med bland annat anhöriga och genom att skapa en tydlig och förutsägbar miljö och vardag. Till exempel med scheman som fyller igen viktiga luckor för en person med bristande föreställningsförmåga. Tolerans, kompromiss och acceptans är nyckelbegrepp i metoden som kallas Teacch och som vi bygger vår pedagogik på.

Seriesamtal och sociala berättelser: Seriesamtal är en visuell konversation som främst används för att bemöta ”här och nu”-situationer i vilka man systematiskt förklarar vad en person säger, gör, känner eller tänker. Sociala berättelser är ett visuellt stöd där man med digitala, fotograferade eller ritade bilder konkretiserar och förtydligar situationer, hanterar förändringar, ökar självständigheten och ger varje individ möjlighet till framgångsrik social interaktion.

Visa hela beskrivningen

Fakta Kalmar Centrumskola, grundskola

Driftsform Egen regi
Lagrum Skollagen
Målgrupp Barn & Unga
Diagnoser/specialiteter Aspergers, Autism
Antal platser 22
S

Kontaktinformation

Kontakta Märit Brandel, rektor:

Skicka meddelande

Kontakta Märit Brandel, rektor:

Visa numret Övriga kontaktuppgifter
Märit Brandel, rektor
Telefon: 076-317 93 01

  • Platsförfrågan
  • Fyll i intresseanmälan nedan eller kontakta rektor eller Pierre Selim, placeringsansvarig, tel: 070-766 27 15, 020-66 20 20

För frågor om placeringar kontakta Platsakuten:

Skicka meddelande Ring 020-66 20 20
Skolan startade i augusti 2012 och har sedan dess vuxit. Därför flyttade vi till större lokaler inom samma fastighet under våren 2016. Skolan ligger centralt i Kalmar. Skolmiljön är avskalad där vi strävar efter att avlasta elevernas förmåga att sortera sinnesintryck. Vid paus från skolarbetet kan man bland annat spela sällskapsspel, pingis, Ipad, rita eller lägga pussel.
På Kalmar Centrumskola ställer vi höga krav på lärarnas utbildning, engagemang och kompetens kring såväl skolämnen som bemötande och förhållningssätt. All personal som arbetar med eleverna får kontinuerlig handledning och utbildning i att arbeta med den specifika målgruppen. Lärarna är legitimerade ämneslärare. Utöver det har vi legitimerad specialpedagog och utbildade speciallärare. Samtliga i arbetslaget har mångårig erfarenhet av att arbeta med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alla arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt där grundsynen förenklat uttryckt består i att alla elever gör rätt om man kan, blir det fel så är det skolans uppgift att förändra och anpassa i bemötande, miljö och material.

På Kalmar Centrumskola fokuserar vi på att utforma undervisningen och skolmiljön så att allt passar just dig. Det är dina behov, starka sidor, intressen och drömmar som bestämmer mycket av hur din skoldag ser ut.

Kontaktformulär och Intresseanmälan