Alla människor ingår i ett socialt sammanhang. Även en liten utveckling av den sociala förmågan kan få stor betydelse för ett barn med exempelvis autism och dess omgivning. Att träna den sociala förmågan har därför en given plats i våra individuella program. Därför behöver vi ständigt utveckla och lära oss nya verktyg för just det sociala samspelet.

Tydliggörande pedagogik

Nytida arbetar med tydliggörande pedagogik, en metod och ett förhållningssätt som vi har inom alla våra verksamheter. Pedagogiken utmärks av balanserade nivåer mellan innehåll och form. I centrum står den enskilde individens behov och väg mot att bli så självständig som möjligt. Pedagogiken går ut på att hitta varje människas färdigheter, styrkor, intressen och drömmar.

Tydliggörande pedagogik går ut på att i förväg och efter hand tydligt förklara och utforma miljöer, aktiviteter och vardagsmoment. Verkligheten blir förutsägbar, tydlig och strukturerad.

Vi lägger stor vikt vid samarbetet mellan eleven, föräldrar, anhöriga och personal. Återkommande nyckelbegrepp är tolerans, kompromiss och accepterande. Föräldrar och anhöriga är viktiga eftersom de känner sina barn bäst, medan personalen är kunnig i hur man bemöter människor med olika svårigheter.

Arbetssättet handlar i grunden om att respektera varje människas sätt att vara och rättigheten till hennes/hans särskilda intressen och olikheter. Med hjälp av tydliggörande pedagogik blir dagarnas innehåll tydliga. Både eleven och personalen vet vad som förväntas av dem.

KAT-kit

KAT-kit är ett visuellt stöd för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det stöttar och motiverar personen att vara delaktig, skaffa sig inflytande och bli självständig i den egna kommunikationen. KAT-kittet är en uppsättning dynamiska kommunikationshjälpmedel som ger individen stöd att bättre förstå sina egna tankar och känslor. De utvecklar förmågan att kommunicera med andra. Olika mätinstrument som ”temperaturskalor” eller siffror kan användas för att uttrycka känslor eller tankar inför situationer och händelser.

Social thinking

Social thinking och ILAUGH-modellen

ILAUGH-modellen är en ram för socialt tänkande som förklarar de olika tankemässiga förmågor som krävs för att lyckas i ett socialt samspel och med problemlösning.

Alla delar i det sociala samspel som ILAUGH står för påverkar förmågan att få och behålla vänner och förmågan att bearbeta komplex information i klassrum och på arbetsplatser. Modellen är evidensbaserad eftersom varje del är ett eget forskningsområde. Varje del utgör karaktäristiska svårigheter för personer som har problem med socialt samspel.

I = Initiera kommunikation
L= Lyssna med ögon och hjärna
A = Abstrakt och underförstådd kommunikation
U = Uppfatta och förstå andras perspektiv
G = Gestalt perception/Att förstå hela bilden
H = Humor och att relatera till andra

Seriesamtal och sociala berättelser

Seriesamtal är en visuell konversation som främst används för att bemöta ”här och nu”-situationer i vilka man systematiskt förklarar vad en person säger, gör, känner eller tänker.

Sociala berättelser är ett visuellt stöd där man med digitala, fotograferade eller ritade bilder konkretiserar och förtydligar situationer, hanterar förändringar, ökar självständigheten och ger varje individ möjlighet till framgångsrik social interaktion.