Läs mer

Lagrum – skollagen

Skollagen är grunden för den svenska skolan. Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare. Skollagen omfattar alla olika skolformer som förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Där står också vilka krav som ställs på kommuner och företag för att de ska få starta och driva skola.

Enligt skollagen ska den som har autismspektrumtillstånd eller annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning gå i grundskolan och har rätt till särskilt stöd och ett åtgärdsprogram för att nå skolans kunskapsmål.

Den som har en utvecklingsstörning eller hjärnskada har även rätt att gå i särskolan och gymnasiesärskolan. Skolan ska ge en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar och med anpassade mål- och ämnesområden.