Nytidas grundsärskola – utifrån elevens förutsättningar

Nytidas särskolor vänder sig särskilt till elever som utöver en intellektuell funktionsnedsättning också har en diagnos inom autismspektrumtillstånd. Våra särskolor erbjuder en strukturerad skoldag i en anpassad miljö som ger eleven förutsägbarhet och trygghet. 

Vad är särskola för något?

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser. Våra särskolor har elever som läser både enligt särskolans kursplaner och inom särskolans ämnesområden, vissa av våra skolor tar endast emot elever som läser ämnesområden.

Alltid på Nytidas grundsärskolor

  • Individanpassning
  • Lågaffektivt bemötande
  • Små undervisningsgrupper

Här hittar du Nytidas grundsärskola

Så här går det till att söka plats i grundsärskolan

1. Ditt barn har beslut om särskoleplats

Du säkrar att ditt barn har ett formellt beslut om mottagande i särskola från hemkommunen. Då skickar du en intresseanmälan till en av Nytidas särskola.

2. Bedömning av dokumentation

Nytidas särskola bedömer, efter begäran om barnets dokumentation till vårdnadshavare, att eleven tillhör skolans målgrupp.

3. Välj skola

Nytidas särskola har gjort bedömningen att eleven tillhör målgruppen, intresseanmälan övergår till köplats eller omgående erbjudande om skolplacering (i mån av plats).

Självständighet och individanpassning på grundsärskolan

I våra särskolor arbetar vi utifrån varje enskild elevs behov för att stötta till ett så självständigt liv som möjligt. Undervisningen och övriga moment under skoldagen, individanpassas utifrån elevens förmågor, styrkor, behov och dagsform.

Vi strävar alltid efter att eleven ska uppnå så stor självständighet som det är möjligt utifrån sin egen förmåga. Detta gör vi bland annat genom att tydliggöra vardagen och tillsammans med eleven finna strategier att använda sin kunskap på.

Pedagogiska metoder i Nytidas grundsärskolor

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik. För att underlätta, tydliggöra och skapa struktur använder vi olika stöd och hjälpmedel så som till exempel bildschema och olika tidshjälpmedel. Vi har tydligt fokus på elevens kommunikation. Att kunna förstå och bli förstådd av sin omvärld är en förutsättning för självständighet och sammanhang samt för att få en beredskap för framtiden och möjlighet att påverka sin vardag.

För att utveckla våra elevers sociala kompetens använder vi olika metoder för ökad självkännedom. Vi arbetar lågaffektivt.

Läs mer om pedagogiska metoder inom Nytidas skolor här.

Hög personaltäthet på våra grundsärskolor

Nytidas grundsärskolor har en hög personaltäthet och det innebär att varje elev blir sedd utifrån sina förutsättningar och dagsform under hela verksamhetsdagen. I våra skolor arbetar bland annat lärare, specialpedagoger, elevassistenter och fritidsledare. Vi ställer höga krav på lärarnas engagemang och kompetens kring bemötande och förhållningssätt. Våra medarbetare som arbetar med eleverna får kontinuerlig handledning och utbildning om såväl diagnoser som förhållningsätt och metoder.

Samarbete med föräldrar och andra på grundsärskola

För oss är samarbetet med elevernas föräldrar viktigt för att barnen ska få en så bra tid i skolan som möjligt. Vi samverkar också med tidigare skola, BUP, habilitering, skolhälsovård samt barn- och ungdomsboende när behov finns.

Utredning för placering i särskola

Inför placering i särskola görs alltid en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. För att barnet ska kunna skrivas in i särskolan måste det framgå i diagnosutredningen att han eller hon har en intellektuell funktionsnedsättning. Därefter fattar hemkommunen beslut om mottagande i särskolan och barnet mottas i särskolan. Då har du som förälder möjlighet att nyttja det fria skolvalet och välja en annan skola än den av kommunen anvisade skolan.

Vanliga frågor och svar om Nytidas grundsärskolor

Lyssna