Nyheter

Så skapas en inkluderande och trygg miljö i Nytidas skolor

En vuxen hjälper ett barn med skoluppgifter

Många elever i Nytidas skolor kan tidigare ha upplevt otrygghet och misslyckanden i skolan. Här är några exempel på hur vi arbetar för att skapa en inkluderande och trygg skolmiljö.

  • Vi låter eleverna känna och uppleva att de blir lyssnade på och tagna på allvar.
  • Det är elevernas skolmiljö och deras upplevda känsla av trygghet som är viktig. Ett sätt att skapa delaktighet är därför regelbundna, schemalagda forum där elevernas röster blir hörda såsom skolråd eller klassråd.
  • Med olika hjälpmedel ger vi eleverna en tydlighet i vad som förväntas av dem under skoldagen. Alla elever behöver känna till innehållet i skoldagen som helhet men också på enskilda lektioner och moment. Det skapar en känsla av förutsägbarhet och trygghet.  

Här hittar du Nytidas grundskolor

Lyssna