Steg för steg

Steg för steg är modellen som vi på Nytida arbetar med på majoriteten av våra HVB-hem för barn och unga. Målet är att ungdomarna efter avslutad behandling ska ha skapat varaktiga beteendeförändringar som leder till en ökad livskvalitet.

Steg för steg bygger på delaktighet, transparens och mätbarhet. Delaktigheten från ungdomarnas sida är en förutsättning för att kunna förändra beteenden med målsättningen att ungdomarna ska kunna avsluta sin behandlingstid och inte behöva den typen av vård mer. Transparensen innebär att vi använder oss av metoder som alla kan ta del av och ha full insyn i. Genom att vi följer upp och utvärderar det arbete vi gör tillsammans blir våra resultat mätbara.

Beteenden bildar vanor som vi oftast har god nytta av. En del beteenden skapar dock problem och svårigheter i familjerelationer, skola och med kamrater som kan leda till skolk, kriminalitet, missbruk och självskadebeteenden.

Så här arbetar vi med steg för steg

Behandlingen följer en tydlig process och innehållet i behandlingen och valet av åtgärder baseras på den inledande beteendeanalysen. Tillsammans med ungdomen identifierar vi beteenden och vanor som har orsakat problem och analyserar och försöker förstå varför ungdomen använt sig av dessa.

pojke i förgrund flicka bakom på lekställning

Överskott och underskott av beteenden

I vår beteendeinventering som är det första steget i processen tittar vi på överskott och underskott av beteenden. Ett överskott av ett beteende är något ungdomen gör för mycket av som vi vill se mindre av, till exempel skolkar från skolan eller använder sig av hotfulla utåtagerande beteenden. Ett underskott av ett beteende är något den unge gör för lite av som vi vill se mer av, som exempelvis att äta på regelbundna tider och kunna ge och ta kritik på ett adekvat sätt. Vi tittar också på vilka tillgångar ungdomarna har, till exempel att vara duktig på att uttrycka sig, vara omtänksam, hjälpsam, artig och klok.

Prioritering av beteende

Utifrån inventeringen gör vi en prioritering av vilket beteende vi ska börja arbeta med. Vi mäter hur omfattande beteendet är och tillsammans med ungdomen undersöker vi bland annat vad som utlöser problembeteendet och hur olika miljöer eller personer påverkar samt vad beteendet fyller för funktion. Vi gör sedan upp en plan för att förändra beteendet och lära in nya beteenden. Tillsammans med ungdomen genomför vi åtgärderna innan vi sedan utvärderar och följer upp effekterna av våra åtgärder.  Uppdragsgivaren, den unge själv och dennes vårdnadshavare är delaktiga i processen och får ta del av de grafer som kommer att illustrera framgång och eventuella svårigheter.

Nytt steg

När vi nått resultat med att förändra ett beteende, tar vi ett nytt steg och börjar arbeta med nästa beteende på samma sätt. Vi arbetar strukturerat, evidensbaserat och utifrån ett KBT-baserat arbetssätt.

Fungerande dygnsrytm, goda kostvanor, motion och förutsägbarhet är viktiga grundförutsättningar för att nå goda behandlingsresultat så dessa delar ingår som en del i Steg för steg.

Våra verksamheter som arbetar med modellen Steg för steg

Lyssna