Pedagogik i Nytidas skolor

Alla människor ingår i ett socialt sammanhang. Även en liten utveckling av den sociala förmågan kan få stor betydelse för ett barn eller ungdom och dess omgivning. Att träna den sociala förmågan har därför en given plats i våra skolor. Därför behöver vi ständigt utveckla och lära oss nya verktyg för just det sociala samspelet.

I Nytidas skolor används tydliggörande pedagogik , Nytidas ramverk för pedagogik samt en eller flera av nedanstående pedagogiska metoder utifrån vilka behov skolornas elever har.

elever

Nytidas ramverket för pedagogik

Eftersom alla människor har unika styrkor, behov och svårigheter anpassar vi vårt stöd och arbetssätt tillsammans med varje person. Nytidas ramverk för pedagogik är vårt gemensamma verktyg i hela Nytida. Ramverket ger oss förutsättningar att arbeta utifrån evidensbaserad praktik. Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik.

Tillsammans med eleven utformar vi stöd och arbetssätt genom en personlig pedagogik efter en noggrann kartläggning.

Vi hämtar input om bakgrund, orsak till val av Nytidas skola, styrkor, svårigheter, intressen, önskemål och behov. Vi får stöd i att förstå hur vi ska anpassa vårt arbetssätt runt tillgänglighet, bemötande, motivation och samarbete. Målet är att skapa bästa möjliga självständighet och livskvalitet för varje enskild individ inom ramen för skolans styrdokument.

Lågaffektivt bemötande

Inom Nytidas skolor arbetar samtlig personal utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt. Ett icke-konfronterade bemötande i situationer som skrämmer, skadar eller upprör. I det lågaffektiva bemötandet ingår ett förebyggande arbete med att öka förståelsen för orsaker till olika beteenden och undvika svåra eller stressande situationer. Läs mer om lågaffektivt bemötande

Tydliggörande pedagogik

Nytida arbetar med tydliggörande pedagogik, en metod och ett förhållningssätt som vi har inom alla våra skolor. Pedagogiken utmärks av balanserade nivåer mellan innehåll och form. I centrum står den enskilde elevens behov och väg mot att bli så självständig som möjligt. Pedagogiken går ut på att hitta varje människas färdigheter, styrkor, intressen och drömmar.

Tydliggörande pedagogik går ut på att i förväg och efter hand tydligt förklara och utforma miljöer, aktiviteter och vardagsmoment. Verkligheten blir förutsägbar, tydlig och strukturerad.

Vi lägger stor vikt vid samarbetet mellan eleven, föräldrar, anhöriga och personal. Återkommande nyckelbegrepp är tolerans, kompromiss och accepterande. Föräldrar och anhöriga är viktiga eftersom de känner sina barn bäst, medan personalen är kunnig i hur man bemöter människor med olika svårigheter.

Arbetssättet handlar i grunden om att respektera varje människas sätt att vara och rättigheten till hens särskilda intressen och olikheter. Med hjälp av tydliggörande pedagogik blir dagarnas innehåll tydliga. Både eleven och våra medarbetare vet vad som förväntas av dem.

KAT-kittet

KAT-kittet är en verktygslåda som omfattar visuellt stöd för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det stöttar och motiverar personen att vara delaktig, skaffa sig inflytande och bli självständig i den egna kommunikationen. KAT-kittet är en uppsättning dynamiska kommunikationshjälpmedel som ger eleven stöd att bättre förstå sina egna tankar och känslor. På så sätt utvecklas förmågan att kommunicera med andra. Olika mätinstrument som ”temperaturskalor” eller siffror kan användas för att uttrycka känslor eller tankar inför situationer och händelser.

Seriesamtal och sociala berättelser

Seriesamtal är en visuell konversation som främst används för att bemöta ”här och nu”-situationer i vilka man systematiskt förklarar vad en person säger, gör, känner eller tänker.

Sociala berättelser är ett visuellt stöd där man med digitala, fotograferade eller ritade bilder konkretiserar och förtydligar situationer, hanterar förändringar, ökar självständigheten och ger varje individ möjlighet till framgångsrik social interaktion.

PERMA

Det gör stor skillnad när man lyfter fram och uppmärksammar det som fungerar och tänker runt resurser och möjligheter istället för på problem och svagheter. Att tänka i små steg och i delmål är viktigt. PERMA är ett begrepp som sammanfattar hur vi kan jobba med ett positivt fokus.

P – positiva känslor

Vi fokuserar på positiva känslor. Vi kartlägger vad som skapar positiva känslor och identifierar situationer där eleven är glad. Vi försöker sedan att planera in fler sådana upplevelser för att bygga på det positiva – det som fungerar och det som känns bra.

E – engagemang

Vi skapar aktiviteter där det finns engagemang – där man kan glömma tid och rum och bara vara i aktiviteten. Det kallas också flow inom positiv psykologi. Det kan vara ett specialintresse eller en hobby.  När vi uppnår flow hjälper det oss att stänga av andra saker som kan vara jobbiga och stressiga i livet.

R – relationer

Det är viktigt med positiva relationer i livet. För våra elever är det viktigt att vi medvetet jobbar med att bygga och behålla relationer för att lyckas med att förmedla budskap, kommunicera eller nå målen.

M – meningsfullhet

Vad som är meningsfullt är individuellt. Det är därför viktigt att ta reda på vad som skapar mening för den enskilde eleven.

A – Att uppnå något

Känslan av att ”Jag Kan”! är viktig för välbefinnandet, att få vara så självständig som möjligt. Alla har sina drömmar och att få känna att livet är fullt av möjligheter som man kan uppnå är betydelsefull.  Vi hjälper våra elever att samla på ”Jag Kan” situationer.

Sök bland våra skolor

Lyssna