KASAM-teorin

KASAM står för känsla av sammanhang. Det är ett begrepp som innebär att en människa för att må bra behöver känna sig delaktig i ett sammanhang som är begripligt och meningsfull. Känslan av sammanhang avgör hur en person klarar av att hantera stress. Detta är i sin tur avgörande för hur man mår.

KASAM består av tre delar:

  • Begriplighet – känslan av att det som händer är begripligt, strukturerat och går att förutse för personen.
  • Hanterbart – de resurser som behövs för att hantera tillvaron finns tillgängliga.
  • Meningsfullhet – att man är delaktig och vill engagera sig i de utmaningar som livet innebär.

KASAM i Nytidas ramverk för pedagogik

När vi tillämpar Nytidas ramverk för pedagogik bidrar vi till den enskildes känsla av sammanhang genom att ge personen möjlighet att förstå sitt sammanhang. Därmed får hen kontroll (begriplighet), utmanas utifrån sina förutsättningar och får rätt stöd för att lyckas (hanterbarhet). Personen blir motiverad genom att vi jobbar utifrån hens egna motivationsfaktorer och styrkor vilket ökar meningsfullheten. Detta kan skapa nya tankebanor för att kunna ändra ett beteende och hitta en ny väg.

I vårt arbete ökar vi den enskildes känsla av sammanhang (KASAM )då vi tillsammans utformar en personlig pedagogik som gör att personen upplever begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i livet.

För någon innebär det att med hjälp av personlig pedagogik kunna ha meningsfullt arbete och sysselsättning som matchar intressen och förmåga samt möjligheten att utvecklas i den riktning hen önskar.

För en annan person betyder det möjlighet att leva ett liv på egna villkor, med balans mellan aktiviteter, vila och återhämtning för att gynna hälsa och välmående och livskvalitet.

Och för en tredje kan det innebära en personlig pedagogik tillgång till socialt stöd, anknytning och trygga relationer och livsförhållanden som gynnar hållbara livsval möjlighet att växa och utvecklas som människa.  


AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation)

Alternativ och kompletterande kommunikation, ersätter eller kompletterar talat språk.

Djur i omsorgen

Djur kan vara en källa till bättre hälsa, glädje och ökad livskvalitet. Flera av Nytidas verksamheter har hundar som arbetar tillsammans med sina förare. Alla hundar och förare har genomgått utbildning.

Jobbtrappan, en hjälp ut i arbetslivet

Ett antal av våra dagliga verskamheter arbetar enligt Supported employement, en metod för att ge stöd till dig som vill ut i arbete. Vi kallar det Jobbrrappan.

KASAM-teorin

KASAM står för känsla av sammanhang. Känslan av sammanhang avgör hur en person klarar av att hantera stress och hur man mår.

Kliv ut – daglig verksamhet för att nå personer med hemmasittarproblematik

Kliv ut är ett arbetssätt i några av våra dagliga verksamheter för att nå personer som är ofrivilligt isolerade, ibland kallade hemmasittare.

Lågaffektivt bemötande

Ett lågaffektivt bemötande är en icke-konfronterande metod som tillämpas i situationer där ett utmanande beteende dyker upp.

Motiverande Samtal MI

Motiverande samtal är en metod och ett förhållningssätt som används för att underlätta förändringsprocesser.

Pedagogik i Nytidas skolor

I Nytidas skolor används används tydliggörande pedagogik , Nytidas ramverk för pedagogik samt andra metoder utifrån elevernas behov.

Samverkan LSS-boende och öppenvård

Nytida erbjuder LSS-boenden som samverkar med vår öppenvård.

Steg för steg

Steg för steg är en strukturerad modell för beteendeförändring byggd på delaktighet, transparens och mätbarhet som används på majoriteten av våra HVB för barn och unga.

Tolvstegsbehandling

Några av Nytidas verksamheter bedriver Tolvstegsbehandling som bygger på Anonyma alkoholisters (AA) studieprogram.

Tydliggörande pedagogik

Tydliggörande pedagogik är ett sätt att skapa en förutsägbar, tydligt och strukturerad vardag.
Lyssna