AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation)

Att kunna kommunicera med sin omgivning, på ett funktionellt sätt, är ett grundläggande behov för alla människor.

AKK ersätter eller kompletterar talat språk

I Nytida arbetar vi därför med Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK när behov finns. AKK är kommunikation som ersätter eller kompletterar talat språk och är ett stöd för personer som har svårt att förstå eller använda tal samt för personer som har svårt att förstå abstrakt information. Det är också ett effektivt sätt att kommunicera med personer som är stressade eftersom det är lätt att snabbt ta till sig.

Kommunikationen utgår från den enskilde personen och anpassas efter hens behov och förmågor. Hjälpmedel som bilder, skrift eller föremål används för att skapa kommunikation. På så sätt kan vi skapa tydlighet kring till exempel dagarnas innehåll och ge personen förutsättningar att bli så självständig som möjligt utifrån hens egna förutsättningar och mål.


AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation)

Alternativ och kompletterande kommunikation, ersätter eller kompletterar talat språk.

Djur i omsorgen

Djur kan vara en källa till bättre hälsa, glädje och ökad livskvalitet. Flera av Nytidas verksamheter har hundar som arbetar tillsammans med sina förare. Alla hundar och förare har genomgått utbildning.

Jobbtrappan, en hjälp ut i arbetslivet

Ett antal av våra dagliga verskamheter arbetar enligt Supported employement, en metod för att ge stöd till dig som vill ut i arbete. Vi kallar det Jobbrrappan.

KASAM-teorin

KASAM står för känsla av sammanhang. Känslan av sammanhang avgör hur en person klarar av att hantera stress och hur man mår.

Kliv ut – daglig verksamhet för att nå personer med hemmasittarproblematik

Kliv ut är ett arbetssätt i några av våra dagliga verksamheter för att nå personer som är ofrivilligt isolerade, ibland kallade hemmasittare.

Lågaffektivt bemötande

Ett lågaffektivt bemötande är en icke-konfronterande metod som tillämpas i situationer där ett utmanande beteende dyker upp.

Motiverande Samtal MI

Motiverande samtal är en metod och ett förhållningssätt som används för att underlätta förändringsprocesser.

Pedagogik i Nytidas skolor

I Nytidas skolor används används tydliggörande pedagogik , Nytidas ramverk för pedagogik samt andra metoder utifrån elevernas behov.

Samverkan LSS-boende och öppenvård

Nytida erbjuder LSS-boenden som samverkar med vår öppenvård.

Steg för steg

Steg för steg är en strukturerad modell för beteendeförändring byggd på delaktighet, transparens och mätbarhet som används på majoriteten av våra HVB för barn och unga.

Tolvstegsbehandling

Några av Nytidas verksamheter bedriver Tolvstegsbehandling som bygger på Anonyma alkoholisters (AA) studieprogram.

Tydliggörande pedagogik

Tydliggörande pedagogik är ett sätt att skapa en förutsägbar, tydligt och strukturerad vardag.
Lyssna