Gylleby hjälper när den psykiska ohälsan är svår

Alla människor mår dåligt av och till under livets gång, på grund av stress, sorg eller andra omskakande livshändelser. De flesta klarar processen med egna verktyg och kan gå vidare utan allvarlig påverkan på vardagen. Men den som fastnar i ohälsa och inte längre klarar vardagslivets krav behöver professionell hjälp.  

Vilken är skillnaden mellan att vara lite nere och att lida av allvarlig psykisk ohälsa? När behövs vård och andra insatser för att hjälpa den enskilde vidare i livet? Och vilken typ av insats är mest lämplig för just den individen? Det är frågor som handläggare inom socialtjänsten ofta stöter på och måste lösa.

– När den psykiska ohälsan, ofta i kombination med missbruk och eventuell kriminell livsstil, blir så svår att individen påverkas på flera livsområden kan upplevelsen bli präglad av maktlöshet. Ofta påverkas både ekonomi, relationer, nätverk och fysisk hälsa, vilket kan leda till att livsvägen blir väldigt smal, säger Ketil Lundbekk, verksamhetschef på Nytidas behandlingshem Gylleby i Värmland.

Hoppfullhet och självständighet

Att bredda livsvägen och tillsammans med den enskilde skapa hoppfullhet samt lägga grunden för ett så självständigt liv som möjligt är några av målen för behandlingen på Gylleby. Behandlingstiden är ofta relativt lång, mellan ett halvår och ett år.

– De som kommer till oss har ofta svårigheter på flera områden, och har återkommande hamnat utanför samhällets stödfunktioner. Ofta har de på grund av kriminell livsstil eller beroendeproblematik hamnat i destruktiva nätverk. Personer med omfattande psykisk ohälsa har också återkommande kognitiva svårigheter, som exempelvis att se helhetsperspektiv, samt reducerat minne och koncentrationsförmåga, berättar Ketil.

– Vi utgår från det uppdrag vi fått från handläggaren som valt att placera personen hos oss och lägger utifrån det och tillsammans med personen upp en genomförandeplan för behandlingen. Våra metoder grundar sig främst i KBT, vilket våra KBT- och beroendeterapeuter samt kontaktpersoner arbetar utifrån. Varje boende hos oss har en egen kontaktperson. Vi har också en medicinsk behandlingsdel med sjuksköterskor och psykiatriläkare.   

Terapi och utbildning

KBT ges på Gylleby som traditionell enskild terapi eller i grupp. Grupperna tar upp olika teman som kriminell livsstil eller ett självständigt liv. Gruppsamtalen är både manualbaserade och processorienterade och styrs av en terapeut. Utbildning för klienterna är en annan viktig del, exempelvis samhällsorientering.

– Ofta har klienterna kunskapsluckor i hur samhället fungerar. Denna grundläggande kunskap är nödvändig för att kunna bygga upp förtroendet för myndigheter och skapa fungerande nätverk, förklarar Ketil.

Förtroende och trygghet

Medarbetarna på Gylleby strävar efter att bygga en förtroendefull relation till klienterna och skapa en trygg och förutsägbar miljö. Dagarna följer en grundstruktur som skapar trygghet för den enskilde, med att stiga upp på morgonen, äta regelbundna måltider, delta i terapi och komma i säng i tid på kvällen.

Inom denna struktur skapas ett individuellt innehåll för varje person, utifrån vilket stöd de behöver. När personen väl känner sig trygg, är det dags att börja motivera till förändring genom MI, motiverande samtal.

– Det gäller att få personen att själv vilja förändras, se vad som är möjligt och hur det ska uppnås. Vi går varsamt fram, ger stöd och skapar förutsättningar för en positiv förändring. Det tar tid och måste får göra det. Att lindra symtom är en sak, men att komma åt underliggande strukturer och omvärdera sin livssituation är en mer tidkrävande process. Jag brukar säga, att lyckas med behandling handlar ofta om att erbjuda rätt insats vid rätt tillfälle. En tillitsfull relation tillsammans med metoder som möter individens behov.

Nytidas ramverk ger grunden

Behandlingen på Gylleby grundar sig även i Nytidas ramverk för pedagogik, en verktygslåda med pedagogiska metoder för alla Nytidamedarbetare i deras dagliga arbete.

– Att jobba inom psykiatri är ett pedagogiskt arbete och ramverket är ett jättebra verktyg. Vi på Gylleby är generalister på så vis att vi utifrån vår grundmetod anpassar behandlingen till varje enskild individ. Medarbetarna är otroligt vassa på att se varje person och vad var och en behöver. Det är vår styrka, avslutar Ketil Lundbekk.

Gylleby ligger nära naturen, med promenadavstånd till centrala Sunne i Värmland.
Beroendeterapeut Veronica Tellfors och verksamhetschef Ketil Lundbekk diskuterar upplägget inför en gruppterapisession på Gylleby.

Digitalt seminarium om psykisk ohälsa

Vill du veta mer om psykisk ohälsa och möjligheter till behandling? Ketil Lundbekk från Gylleby är en av föreläsarna på Nydias digitala seminarium den 5 oktober.

Mer om Gylleby

Gylleby startades 1973 som behandlingshem för personer med psykossjukdomar. Sedan dess har enheten utvecklats i takt med förändrade krav från samhället och nya behandlingsmetoder. Gylleby har alltid varit privatägt och alltid haft ett rehabiliterande fokus.

Behandlingshemmet låg fram till 2013 i Gylleby Herrgård. Den gamla byggnaden räckte dock inte till för moderna behandlingskrav, varför en helt ny byggnad uppfördes ca 500 meter norr om herrgården, som idag är vandrarhem.

Nytida övertog Gylleby 2019. Idag omfattar verksamheten två enheter: Annexet, som är en mindre enhet med högre personaltäthet för klienter med större stödbehov, och Huvudbyggnaden, som förutom boenderum innefattar matsal, behandlingsrum och administration.

Här finns alla Nytidas behandlingshem

Lyssna